Konsultatsioonid (regionaalpoliitika)

Avalikud konsultatsioonid: jagage meiega oma seisukohti, võttes osa avalikest konsultatsioonidest.

Lõppenud konsultatsioonid: vaadake lõppenud konsultatsioonide tulemusi.

Lisatööriistad

 

Avalikud konsultatsioonid

Public consultation on Interregional Innovation Investment supported by the European Regional Development Fund (ERDF)

Policy activity

Regional policy, Interregional cooperation, Innovation, Investment

Target group

This consultation is open to all citizens and stakeholders of the EU interested in innovation driven growth in the Cohesion Policy. Contributions are particularly sought from stakeholders from regional innovation ecosystems, which are actively involved in making innovation happen in the EU

Date 30/08/2020 - 30/09/2020


Lõppenud konsultatsioonid

Ex post evaluation of major projects supported by the European Regional Development Fund (ERDF) and Cohesion Fund between 2000 and 2013
Poliitikavaldkonnad

regionaalpoliitika, transport

Sihtrühm

konsultatsiooni eesmärk on võtta sihikule ja kutsuda kaasa rääkima järgmisi sidusrühmi, kellel on kogemusi transpordi valdkonna suurprojektide kavandamisel, rakendamisel ja/või hindamisel: piirkondlikud/riiklikud ametiasutused ja ERFi/Ühtekuuluvusfondi rakenduskavade korraldusasutused, ERFi/Ühtekuuluvusfondi toetatavate transpordi suurprojektide edendajad/abisaajad, transpordisektori ettevõtjad, vabaühendused või huvirühmad, transpordile spetsialiseerunud teadlased ja eksperdid. Konsultatsioonist on oodatud osa võtma ka osalemisest huvitatud kodanikud.

Kuupäev 11/04/2018 - 23/05/2018


Avalik konsultatsioon ELi fondide kohta ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas

Poliitikavaldkonnad

Regional policy, Tööhõive ja sotsiaalküsimused, Sotsiaalne kaasatus, Kutseharidus ja -koolitus

Sihtrühm

Konsultatsioonis saavad osaleda kõik ühtekuuluvuspoliitikast huvitatud kodanikud ja huvirühmad, sh ELi programmidest ja fondidest toetuste saajad, nagu riiklikud, piirkondlikud ja kohalikud ametiasutused, valitsustevahelised ja valitsusvälised organisatsioonid, akadeemilised institutsioonid, kodanikuühiskond ja ettevõtjad.

Kuupäev 10/01/2018 - 09/03/2018


Avalik konsultatsioon: Arukas spetsialiseerumine: Uus lähenemisviis Euroopa majanduskasvu ja töökohtade loomise piirkondlike teadus- ja innovatsioonistrateegiate kaudu

Poliitikavaldkond

Ühtekuuluvuspoliitika, teadus- ja innovatsioonipoliitika, tööstuspoliitika, hariduspoliitika ning sellega seotud poliitikasuunad (digitaalne ühtne turg, energialiit, majanduskasvu ja investeeringute kava, siseturg jne)

Sihtrühm

Konsultatsioon on avatud kõigile ELi kodanikele ja huvirühmadele, kes on huvitatud innovatsioonipõhisest majanduskasvust ühtekuuluvuspoliitika kontekstis. Arvamusi oodatakse eelkõige huvirühmadelt, kes osalevad ELis aktiivselt innovatsiooni loomises.

Kuupäev 21/12/2016 - 24/03/2017

Konsultatsioon Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Ühtekuuluvusfondi (2007–2013) järelhindamise kohta

Poliitikavaldkond

Regional policy

Sihtrühm

All citizens and organizations are welcome to contribute to this consultation.

Contributions are particularly sought from stakeholders directly involved during the 2007-2013 programming period.

Kuupäev 03/02/2016 - 27/04/2016


Takistuste ületamist piirialadel käsitlev konsultatsioon

Poliitikavaldkond Lisaks regionaalpoliitikale ja territoriaalsele ühtekuuluvusele hõlmab konsultatsioon kõiki peamisi poliitikavaldkondi (kaubandus, tööhõive, haridus, transport, teadusuuringud, energeetika jne)
Sihtrühm Vastuseid ootame eelkõige piirialadel (ELi liikmesriigid ja piirialad EFTA/EMP riikidega) elavatelt kodanikelt, riiklikelt, piirkondlikelt ja kohalikelt asutustelt, valitsustevahelistelt organisatsioonidelt ja vabaühendustelt, akadeemilistelt asutustelt, kodanikuühiskonnalt ja piiriüleses tegevuses osalevatelt ettevõtjatelt.
Kuupäev 21/09/2015 - 21/12/2015


Avalik konsultatsioon ELi poliitikavaldkondade linnaline mõõde - ELi linnade tegevuskava põhipunktid

Poliitikavaldkond Regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraat
Sihtrühm Kõik kodanikud ja organisatsioonid ning ELi, riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil linnade arengu eest vastutavad ja/või selle vastu huvi tundvad sidusrühmad, sealhulgas liikmesriigid, organisatsioonid, akadeemilised ja teadusasutused ning ettevõtjad
Kuupäev 18/07/2014 - 26/09/2014


Avalik konsultatsioon ELi Alpi piirkonna strateegia kohta

Poliitikavaldkond kõik peamised asjaomased poliitikavaldkonnad (transport, energeetika, keskkond, kaubandus, tööhõive, teadusuuringud, jne)
Sihtrühm Liikmesriigid, piirkondlikud ja kohalikud omavalitsused, valitsustevahelised või valitsusvälised asutused, avaliku sektori organisatsioonid, ettevõtjad, kodanikuühiskond ja üldsus
Kuupäev 16/07/2014 - 15/10/2014


Konsultatsioon Aadria mere ja Joonia mere piirkonda käsitleva ELi strateegia kohta (EN)

Poliitikavaldkond Regionaalpoliitika
Sihtrühm Liikmesriigid, ELi mittekuuluvad riigid, piirkondlikud ja kohalikud asutused, valitsustevahelised ja valitsusvälised organisatsioonid, avaliku sektori asutused, ettevõtjad, kodanikuühiskond ja üldsus
Lõppemise kuupäev 25/10/2013 - 17/01/2014


Consultation on the proposed EU Green Public Procurement (GPP) criteria for waste water infrastructure works

Poliitikavaldkond Green Public Procurement
Sihtrühm Member States national or regional authorities, companies and business associations, suppliers, SMEs, researchers, civil society
Lõppemise kuupäev From 19 September to 14 December 2012


Consultation on the Conclusions of the Fifth Report on Economic and Social Cohesion

Poliitikavaldkond Social, Economic and Territorial Cohesion
Sihtrühm Member States, regions, cities, EU institutions, economic and social partners, civil society organisations, academics and citizens
Lõppemise kuupäev From 12.11.2010 to 31.01.2011


Consultation on the EU Strategy for the Danube Region

Poliitikavaldkond All the major policy fields are concerned: transport, energy, environment, trade, employment, research, etc...
Sihtrühm Member States, Regional and Local Authorities, Inter-Governmental and Non-Governmental Bodies, Public Organisations, Enterprises, civil society and the general public
Lõppemise kuupäev 12.04.2010


Green Paper on Territorial Cohesion - Turning territorial diversity into strength

Poliitikavaldkond Cohesion Policy
Sihtrühm Member States, regions, cities, EU institutions, economic and social partners, civil society organisations, academics and citizens
Lõppemise kuupäev 28.02.2009


Consultation on the EU Strategy for the Baltic Sea Region

Poliitikavaldkond Cohesion Policy
Sihtrühm Stakeholders in the Baltic Sea Region: Member States, Regional and Local Authorities, Inter-Governmental Bodies and Non-Governmental Bodies, non Member States, the private sector and the general public.
Lõppemise kuupäev 31.12.2008


Strategy for the Outermost Regions: Achievements and Future Prospects

Poliitikavaldkond Cohesion Policy
Sihtrühm Member States, regions, cities, EU institutions, economic and social partners, civil society organisations, academics and citizens
Lõppemise kuupäev March 31, 2008


Growing Regions, growing Europe: Public Consultation on the future of EU Cohesion Policy

Poliitikavaldkond Cohesion Policy
Sihtrühm Member States, regions, cities, EU institutions, economic and social partners, civil society organisations, academics and citizens
Lõppemise kuupäev January 31, 2008


Cohesion policy and cities: the urban contribution to growth and jobs in the regions

Poliitikavaldkond Urban contribution to growth and jobs in the regions
Sihtrühm All
Lõppemise kuupäev February 17, 2006


Cohesion Policy in Support of Growth and Jobs: Community Strategic Guidelines, 2007-2013

Poliitikavaldkond Cohesion Policy 2007-2013
Sihtrühm All
Lõppemise kuupäev September 30, 2005


Practical guide to communication on the Structural Funds 2000-2006

Poliitikavaldkond Information and publicity on the Structural Funds
Sihtrühm Those in charge of information activities within the management authorities and all other organisations taking part in the implementation of information and publicity actions.
Lõppemise kuupäev December 15, 2003


Guidelines on criteria and modalities of implementation of structural funds in the electronic communications sector

Poliitikavaldkond Mid-term review of structural funds
Sihtrühm Regional and local authorities
Lõppemise kuupäev 5 July 2003


Dialogue with associations of local and regional authorities

Poliitikavaldkond Follow-up on the White Paper on European Governance
Sihtrühm Regional and local authorities
Lõppemise kuupäev 23 May 2003


Regional development and cohesion in the European Union

Poliitikavaldkond Regional development and cohesion
Sihtrühm European citizens
Lõppemise kuupäev 2004


Mis uudist?