Juhised liikmesriikidele juhtimiskontrollide kohta

Lisatööriistad

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 17/09/2015

Käesoleva dokumendi eesmärk on anda juhiseid ühissätete määruse artikli 125 lõike 4 punkti a ja lõike 5 ning ETK määruse artikli 23 kohaldamise teatavate praktiliste aspektide kohta. Liikmesriigid peaksid kasutama seda nimetatud artiklite rakendamisel viitedokumendina. Juhised on kohaldatavad Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide suhtes (v.a EAFRD). Juhiste järgimisel soovitatakse liikmesriikidel võtta arvesse oma organisatsioonilist struktuuri ja kontrollikorda. Juhistes esitatakse hulk häid tavasid, mida ETK määruse artikli 23 lõikes 4 nimetatud korraldusasutus ja organid saavad rakendada, võttes arvesse iga juhtimis- ja kontrollisüsteemi eripärasid. Programmitöö perioodidel 2000–2006 ja 2007–2013 tehtud komisjoni auditid on näidanud, et sellisest dokumendist võib kasu olla.

Juhistes käsitletakse kontrollide suhtes kohaldatavaid õigusnõudeid ning kontrollide üldpõhimõtteid ja eesmärki, kontrollide teostamise eest vastutavaid asutusi, kontrollide ajastamist, ulatust ja intensiivsust, kohapealsete kontrollide korraldamist, töö dokumenteerimise nõuet ja allhankeid. Mitmes konkreetses valdkonnas – näiteks riigihanked ja toetuskavad –, mille puhul on esinenud liikmesriikides mõnikord probleeme, tuuakse üksikasjalikumaid näiteid heade tavade kohta. Juhised sisaldavad ka teavet rahastamisvahendite, tulu tekitavate projektide ja ETK puhul teostatavate juhtimiskontrollide kohta. Samuti käsitletakse tegevuste kestvuse, võrdõiguslikkuse ja diskrimineerimiskeelu ning keskkonnaga seotud küsimusi.

Suurte erinevuste tõttu liikmesriikide organisatsioonilistes struktuurides ei ole käesoleva dokumendiga võimalik hõlmata kõiki olukordi. Kui juhtimiskontrollid teostatakse ühissätete määruse artikli 125 lõike 4 punkti a ja ETK määruse artikli 23 lõike 3 alusel, vastutab nende eest korraldusasutus. Korraldusasutusel on võimalus delegeerida ülesanded vahendusasutustele. Seega, kui käesolevas dokumendis viidatakse korraldusasutusele, võib see viide kehtida ka vahendusasutuste suhtes, kui korraldusasutus on talle delegeerinud teatavad või kõik juhtimiskontrollialased ülesanded. Muudel juhtudel vastutavad ETK programmide puhul juhtimiskontrollide eest liikmesriigid, kolmandad riigid või territooriumid, kes määravad ETK määruse artikli 23 lõigete 3 ja 4 kohaselt kontrollide teostamiseks asjakohase organi või isiku.

Püüdes vähendada Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide toetusesaajate halduskoormust, tuleb rõhutada, et teabe vahetamine toetusesaajate ning korraldusasutuse, sertifitseerimisasutuse, auditeerimisasutuse ja vahendusasutuste vahel võib toimuda elektrooniliste andmevahetussüsteemide kaudu. Perioodi 2014–2020 hõlmavate õigusaktide paketi eeskirjad, mis on seotud e-ühtekuuluvuse algatusega, on sõnastatud viisil, mis võimaldab igal liikmesriigil ja piirkonnal leida ühtsete miinimumnõuete kindlaksmääramisel oma organisatsioonilisele ja institutsioonilisele struktuurile ning konkreetsetele vajadustele vastavad lahendused.

X

More information :

Guidance on European Structural and Investment Funds 2014-2020

Publications