Suunised liikmesriikidele auditistrateegia kohta

Lisatööriistad

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 27/08/2015

Käesoleva dokumendi eesmärk on anda ühissätete määruse artikli 127 lõike 4 kohaselt suuniseid auditistrateegia (edaspidi „strateegia”) koostamise eest vastutavale auditeerimisasutusele. Suuniseid kohaldatakse Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide suhtes, välja arvatud Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond, ning need järgivad komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 2015/207 VII lisas kindlaks määratud auditistrateegia vormi struktuuri.

Suunistes esitatakse komisjoni soovitused strateegia eri osade jaoks. Lisaks eespool osutatud sätetele on need koostatud komisjoni eelmisel programmiperioodil saadud auditistrateegia valdkonna kogemuste, olemasolevate rahvusvaheliselt heakskiidetud auditeerimisstandardite ja parimate tavade põhjal.

Strateegia on Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide (välja arvatud Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond) auditi kindluse tagamise vormi osa, sest tegemist on kavandamisdokumendiga, milles kirjeldatakse auditeerimismetoodikat, tegevusauditite valimimeetodit ja auditite kavandamist kolmeks esimeseks aruandeaastaks ning seda on vaja ajakohastada igal aastal alates 2016. aastast kuni 2024. aastani (kaasa arvatud).

More information :

Guidance on European Structural and Investment Funds 2014-2020

Publications