Juhised komisjonile ja liikmesriikidele juhtimis- ja kontrollisüsteemide hindamise ühise metoodika kohta liikmesriikides

Lisatööriistad

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 18/12/2014

Käesolevate juhiste eesmärk on pakkuda audiitoritele praktilist töövahendit, mille abil hinnata liikmesriikides Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide (v.a Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond) programmide jaoks loodud juhtimis- ja kontrollisüsteemide toimimist.

Juhistes tuginetakse aastatel 2007–2013 jõus olnud juhistele ja järeldustele, milleni jõudis töörühm, kuhu olid kaasatud komisjoni regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraadi, tööhõive-, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraadi ning merendus- ja kalandusasjade peadirektoraadi audititalituste töötajad, et koostada võrdlusraamistik eesmärgiga:

  • selgitada kasutatavaid põhinõudeid (vt ühissätete määrus ja komisjoni delegeeritud määrus);
  • selgitada iga põhinõude puhul kasutatavaid hindamiskriteeriume;
  • anda suuniseid iga põhinõude kohta ja asutuste kaupa järelduste tegemiseks;
  • anda suuniseid programmi või programmide rühma juhtimis- ja kontrollisüsteemi (või selle osa) kohta üldise järelduse tegemiseks, võttes arvesse kõiki olemasolevaid tegureid, mis maandavad riske, või mis tahes kompenseerivaid kontrolle.

Seega on juhised ette nähtud eeskätt eespool nimetatud komisjoni talituste auditiosakondadele ja auditeerimisasutustele, et tagada objektiivsus, järjepidevus ja läbipaistvus, kui hinnatakse juhtimis- ja kontrollisüsteemide vastavust põhilistele regulatiivsetele nõuetele. Juhistes kirjeldatud hindamisetapid hõlmavad süsteemiauditite tegemisel rakendatavat metoodikat. Auditeerimisasutustel palutakse lähtuda juhistest korraldusasutuste, sertifitseerimisasutuste ja vahendusasutuste süsteemiauditite tegemisel või teiste kaasatud auditeerimisorganite tegevuse üle järelevalve teostamisel, et tagada audititulemuste ühtlustamine ning kanda hoolt selle eest, et kontrolliahela eri osadesse kuuluvatel audiitoritel oleks võimalik tugineda üksteise tööle.

Publications