Kogukonna Juhitud Kohalik Areng

Lisatööriistad

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Finnish
Period : 2014-2020
Date : 26/03/2014

Kogukonna juhitud kohalikule arengule suunatud programm LEADER, mida rahastatakse ELi struktuurifondidest ja maaelu arengu fondist, on viimase 20 aasta jooksul aidanud maaelus osalejatel hinnata kohaliku piirkonna pikaajalist potentsiaali ning osutunud mõjusaks ja tõhusaks arengupoliitikate elluviimise vahendiks. Euroopa Komisjon on seda poliitika elluviimise meetodit soosinud ka Komisjoni algatuste URBAN ja EQUAL kaudu. Programmist LEADER, mida EL on alates 1991. aastast järjepidevalt toetanud, on saanud maapiirkondade arengupoliitika tähtis osa, mis on hästi vastu võetud terves Euroopas. Alates 2007. aastast on kohalikke arendusprojekte kasutatud Euroopa Merendus- ja
Kalandusfondi tegevuse raames kalurikogukondade jätkusuutliku arengu toetamiseks.

Kogukonna juhitud kohaliku arengu ühissätete määruse (EL) nr 1303/2013 artiklid 32–35 põhinevad LEADER-lähenemisel ja puudutavad nelja kavandamisperioodil 2014–2020 ühise strateegilise raamistiku alla kuuluvatest fondidest (Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi, Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi ja Ühtekuuluvusfondi) (ESI fondid – Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid.


Kogukonna juhitud kohaliku arengu meetod on spetsiaalne allpiirkondliku tasandi vahend, mis on kooskõlas teiste kohaliku tasandi arengumeetmetega. Kogukonna juhitud kohalik areng võimaldab mobiliseerida ja kaasata kohalikud kogukonnad ja organisatsioonid Euroopa 2020. aasta strateegia aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu eesmärkide täitmiseks, territoriaalse ühtekuuluvuse soodustamiseks ja konkreetsete poliitikaeesmärkide saavutamiseks.

Publications