Ülevaade ühtekuuluvus- ja regionaalpoliitika määrustest aastateks 2007-2013

Euroopa ühenduste asutamislepingu artiklites 158–162 on sätestatud, et liit peab edendama igakülgset harmoonilist arengut ning tugevdama majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust, vähendades regioonide arengutasemete erinevusi. Nimetatud eesmärkide saavutamiseks mõeldud vahendid põhinevad aastatel 2007–2013 õiguslikult viiel määrusel, mille nõukogu ja Euroopa Parlament võtsid vastu 2006. aasta juulis.

Järgnevad õigusaktid on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas (Eur-Lex). Eur-Lexi lingi kaudu saate lugeda bibliograafilist kirjeldust, mis sisaldab täisteksti, parandusi ja lisasid (kui need on olemas) ja muud kasulikku teavet, näiteks menetluste ja dokumentide omavaheliste seoste kohta.

Üldmäärus

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006, 11. juuli 2006 , millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1260/1999

Üldmäärus määratleb kolme ühtekuuluvusvahendi (Euroopa Regionaalarengufondi (ERF), Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) ja Ühtekuuluvusfondi) rakendamise ühised põhimõtted, eeskirjad ja standardid. Lähtuvalt põhimõttest, et Euroopa Liit haldab fonde koostöös liikmesriikide ja piirkondadega, kehtestatakse antud määrusega uus programmitöö kord, mis põhineb ühenduse ühtekuuluvuse strateegilistel suunistel ja suuniste järgmise järelevalvel ning ühistel finantshalduse, kontrollimise ja hindamise standarditel. Reformitud töösüsteem tagab lihtsama, proportsionaalsema ja detsentraliseerituma struktuurifondide ja ühtekuuluvusfondi haldamise.

Õigusakti täistekst Eur-Lexis

Rakendusmäärus

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1828/2006, 8. detsember 2006 , milles sätestatakse rakenduseeskirjad nõukogu määrusele (EÜ) nr 1083/2006, millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta, ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1080/2006, mis käsitleb Euroopa Regionaalarengu Fondi

Euroopa Komisjoni Struktuurifondide ja Ühtekuuluvusfondi rakendusmääruses aastateks 2007-2013 on toodud ühtekuuluvuspoliitika rahastamisvahendite haldamise ühtsed üksikasjalised eeskirjad.

Õigusakti täistekst Eur-Lexis

ERFi määrus

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1080/2006, 5. juuli 2006 , mis käsitleb Euroopa Regionaalarengu Fondi ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1783/1999

Euroopa Regionaalarengufondi (ERF) määrus määratleb regionaalarengufondi ülesanded ja sekkumisvaldkonnad, milleks on muu hulgas riiklike ja erainvesteeringute soodustamine, mis aitab vähendada piirkondlikke erinevusi Euroopa Liidus. ERF toetab programme, mis on suunatud piirkondlikule arengule, majanduslikele muutustele, tugevamale konkurentsivõimele ja territoriaalsele koostööle kogu EL-is. Eelistatud rahastamisvaldkondadeks on teadustegevus, innovatsioon, keskkonnakaitse ja riskiennetus, samuti on tähtsal kohal investeeringud infrastruktuuri, eriti vähimarenenud piirkondades.

Õigusakti täistekst Eur-Lexis

ESFi määrus

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1081/2006, 5. juuli 2006 , mis käsitleb Euroopa Sotsiaalfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1784/1999

Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) määrust rakendatakse kooskõlas Euroopa tööhõivestrateegiaga ning see keskendub neljale valdkonnale: töötajate ja ettevõtete kohanemisvõime parandamine, töö saamise ja tööturul osalemise parandamine, sotsiaalse kaasatuse suurendamine, võideldes diskrimineerimise vastu ja hõlbustades tõrjutud inimeste pääsemist tööturule, ning koostöö edendamine, et reformida tööhõive ja sotsiaalse kaasatuse valdkonda.

Õigusakti täistekst Eur-Lexis

ETKRi määrus

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1082/2006, 5. juuli 2006 , Euroopa territoriaalse koostöö rühmituse (ETKR) kohta

Viies määrus käsitleb Euroopa territoriaalse koostöö rühmitist (ETKR). Selle uue õigusakti eesmärk on lihtsustada piiriülest, rahvusvahelist ja/või piirkondadevahelist koostööd piirkondlike ja kohalike ametivõimude vahel. Nimetatud ametivõimudele antakse riiklike, piirkondlike, kohalike ja teiste avalike ametivõimude vahel kokku lepitud konventsioonil põhinevate territoriaalse koostöö programmide elluviimiseks juriidilise isiku õigused.

Õigusakti täistekst Eur-Lexis

Ühtekuuluvusfondi määrus

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1084/2006, 11. juuli 2006 , millega asutatakse Ühtekuuluvusfond ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1164/94

Ühtekuuluvusfond toetab sekkumistegevusi keskkonna ja üle-euroopaliste transpordivõrgustike valdkonnas. Määrust kohaldatakse liikmesriikide suhtes, mille rahvamajanduse kogutulu on väiksem kui 90% ühenduse keskmisest, st uute liikmesriikide ning Kreeka ja Portugali suhtes. Hispaania on Ühtekuuluvusfondi toetustele abikõlblik üleminekuetapis. Uuel perioodil toetatakse Ühtekuuluvusfondi ja ERF-i kaudu mitmeaastaseid investeerimisprogramme, mille puhul ei ole iga üksiku projekti jaoks vajalik komisjoni heakskiit, vaid mida juhitakse detsentraliseeritumal viisil.

Õigusakti täistekst Eur-Lexis

Ühinemiseelse abi rahastamisvahendi määrus

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1085/2006, 17. juuli 2006 , millega luuakse ühinemiseelse abi rahastamisvahend

Õigusakti täistekst Eur-Lexis