Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid 2014-2020

Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise lepingu) artikli 174 kohaselt taotleb liit majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse tugevdamiseks eri regioonide arengutaseme ühtlustamist ning mahajäämuse vähendamist kõige ebasoodsamates piirkondades või saartel, erilist tähelepanu pööratakse maapiirkondadele, tööstuslikust üleminekust mõjutatud piirkondadele ja regioonidele, kus valitsevad rasked ja püsivad ebasoodsad looduslikud või demograafilised tingimused, muu hulgas äärepoolseimad piirkonnad, väga väikese asustustihedusega põhjapoolseimad piirkonnad ning saared, piiriülesed ja mäestikualad.

Lisatööriistad

 

Euroopa Struktuuri- ja Investeerimisfondid 2014–2020: ametlikud tekstid ja kommentaarid et pdf

 

Järgnevad õigusaktid on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas (Eur-Lex). Eur-Lexi lingi kaudu saate lugeda bibliograafilist kirjeldust, mis sisaldab täisteksti, parandusi ja lisasid (kui need on olemas) ja muud kasulikku teavet, näiteks menetluste ja dokumentide omavaheliste seoste kohta.

Regio WikiLisaks õigusaktide terviktekstide allalaadimise võimalusele InfoRegios saate nüüd kasutada ka õigustekstide ja juhenddokumentide interaktiivset andmebaasi, mida nimetatakse reguleeriva raamistiku avalikuks andmebaasiks. See võimaldab dünaamiliselt navigeerida esmastes õigusaktides, teisestes õigusaktides ja suunistes. Pange tähele, et seda uut võimalust saab kasutada ainult ingliskeelse tekstiga.

Selle rakenduse kasutamiseks palutakse teil end esmalt registreerida. See on väga lihtne, käib kiiresti ning ei vaja selgitusi.

Ühissätete määrus

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1303/2013, 17. detsember 2013 , millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006

Õigusakti täistekst Eur-Lexis

Viimase konsolideeritud versiooniga saab tutvuda eespool esitatud lingi vahendusel vahelehel „Dokumendi andmed“ olevas jaotises „Kõik konsolideeritud versioonid“. Palun pange tähele, et konsolideeritud versioonid on dokumenteerimisvahendid ja neil puudub õiguslik mõju.

Vaadake ka Euroopa Liidu Teatajas avaldatud lisatavaid avaldusi.

ERFi määrus

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1301/2013, 17. detsember 2013, mis käsitleb Euroopa Regionaalarengu Fondi ja majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgiga seonduvaid erisätteid ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1080/2006

Õigusakti täistekst Eur-Lexis

Vaadake ka Euroopa Liidu Teatajas avaldatud lisatavaid avaldusi.

ESFi määrus

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1304/2013, 17. detsembri 2013, mis käsitleb Euroopa Sotsiaalfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1081/2006

Õigusakti täistekst Eur-Lexis

ETK määrus

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1299/2013, 17. detsember 2013, erisätete kohta, mis käsitlevad Euroopa Regionaalarengu Fondist toetuse andmist Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgil

Õigusakti täistekst Eur-Lexis

ETKRi määrus

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1302/2013, 17. detsember 2013, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1082/2006 Euroopa territoriaalse koostöö rühmituse (ETKR) kohta, et selgitada, lihtsustada ja parandada nende rühmituste asutamist ja toimimist

Õigusakti täistekst Eur-Lexis

Ühtekuuluvusfondi määrus

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1300/2013, 17. detsember 2013, mis käsitleb Ühtekuuluvusfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1084/2006/strong>

Õigusakti täistekst Eur-Lexis

Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist määrus

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1305/2013, 17. detsember 2013, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1698/2005

Õigusakti täistekst Eur-Lexis

EMKFi määrus

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 508/2014, 15. mai 2014, Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2328/2003, (EÜ) nr 861/2006, (EÜ) nr 1198/2006 ja (EÜ) nr 791/2007 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1255/2011

Õigusakti täistekst Eur-Lexis