JASPERS: ühine projektiabi Euroopa piirkondadele

Lisatööriistad

 

Mis on JASPERS?

 • JASPERS on tehnilise abi partnerlus kolme osapoole – Euroopa Komisjoni, Euroopa Investeerimispanga (EIP) ning Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga – vahel.
 • JASPERS annab asjaomastele riikidele sõltumatut nõu, kuidas valmistada ette nõudlikke suurprojekte, mida kaasrahastatakse kahest ELi struktuuri- ja investeerimisfondist (Euroopa Regionaalarengu Fond ja Ühtekuuluvusfond).

JASPERSi pakutav abi võib hõlmata järgmist:

 • abi projekti ettevalmistamisel tuvastamisetapist ELi rahalise toetuse taotluse esitamiseni;
 • projektide sõltumatu kvaliteedikontroll;
 • otse Euroopa Komisjonile esitatud suurprojektide hindamine pärast projekti esitamist;
 • kõrvalülesanded ja strateegiline tugi;
 • suutlikkuse parandamine, sealhulgas pädevuskeskuse loomine;
 • rakendamise toetamine;
 • Euroopa ühendamise rahastu projektid peamiselt raudtee- ja maanteesektoris;
 • Euroopa investeerimisnõustamise keskuse abistamine taotluste eelläbivaatamise ja läbivaatamise kaudu.

Milliste projektide jaoks saab JASPERSist abi küsida?

JASPERSi eesmärk on pakkuda abi taristu, näiteks maanteede, raudteede, vee- ja jäätmemajanduse, energia ja linnatranspordiga seotud projektidele, mida ühissätete määruse järgi loetakse suurprojektideks. Väiksemates riikides, kus sellise ulatusega projekte pole palju, keskendub JASPERS ainult suurimatele projektidele.

Võimalikel abisaajatel tuleb täpsema teabe saamiseks pöörduda oma riigi ELi struktuurifondide koordineerimise eest vastutava korraldusasutuse poole.

Milline on JASPERSi töökorraldus?

JASPERSi töötajad pannakse paika partnerluslepingu alusel: komisjon eraldab vahendid, mida kasutatakse spetsialistide värbamiseks, samal ajal kui teised kaks partnerit – EIP ning Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank – aitavad kaasa otse töötajaid lähetades.

JASPERS on jagatud seitsmeks üksuseks:

 • maanteed;
 • raudtee-, õhu- ja meretransport;
 • vee- ja jäätmemajandus;
 • energia ja tahked jäätmed;
 • arukas areng;
 • koostöövõrgustikud ja pädevuskeskus;
 • sõltumatu kvaliteedikontroll.

JASPERSi peakontori töötajad asuvad Luxembourgis EIPs, aga organisatsioonil on ka kolm piirkondlikku keskust Varssavis, Viinis ja Bukarestis, kus töötab ligi 70% personalist, et olla abisaajatele lähemal ja pakkuda tõhusamat teenust.

 • Varssavi keskus teenindab Poolat, Eestit, Lätit ja Leedut
 • Viini keskus teenindab Tšehhi Vabariiki, Ungarit, Slovakkiat, Sloveeniat ja Maltat
 • Bukaresti keskus teenindab Rumeeniat ja Bulgaariat

Luxembourgis paiknevad eksperdid võivad vajaduse korral töötada mis tahes abisaavas liikmesriigis.

Seotud lingid

 • JASPERSi veebisait English
 • Jaspers: 10 years of Support for Cohesion Policy English