Eriotstarbelised toetusvahendid

Lisatööriistad

 

Ühtekuuluvuspoliitika tõhustamiseks ja jätkusuutlikumaks muutmiseks töötas Euroopa Komisjon (regionaalarengu peadirektoraat) koostöös Euroopa Investeerimispanga kontserni ja muude finantsasutustega programmiperioodi 2007-2013 raames välja neli ühisalgatust. Kaks neist on seotud finantskorraldusvahendite edendamisega (JEREMIE ja JESSICA) ning ülejäänud kaks (JASPERS ja JASMINE) tegutsevad tehnilise abi osutamise rahastamisvahenditena.

 • JASPERS (ühisabi Euroopa piirkondade projektide toetamiseks) on tehnilise abi osutamise rahastamisvahend kaheteistkümnele ELi riigile, mis liitusid ELiga aastatel 2004 ja 2007. See jagab asjaomastele liikmesriikidele vajalikku toetust ELi vahenditest kaasrahastatavate kvaliteetsete suurprojektide ettevalmistamiseks.
 • JEREMIE (Euroopa ühisressursid mikro-, väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele) on Euroopa Komisjoni algatus, mis töötati välja koos Euroopa Investeerimisfondiga. Sellega edendatakse finantskorraldusvahendite kasutamist, et muuta tõukefondide sekkumiste kaudu rahastamine VKEdele kättesaadavamaks.
 • JESSICA (Euroopa ühine toetus linnapiirkondade jätkusuutlikele investeeringutele) on Euroopa Komisjoni algatus, mis töötati välja koostöös Euroopa Investeerimispanga ja Euroopa Nõukogu Arengupangaga. Sellega toetatakse linnade jätkusuutlikku arengut ja taastamist finantskorraldussüsteemide kaudu.
 • JASMINE (ühisalgatus Euroopa väikerahastamisasutuste toetamiseks) on suunatud tehnilise abi ja rahalise toetuse võimaldamisele pangandusvälistele mikrokrediidi pakkujatele ning nende abistamisele oma tegevuse kvaliteedi parandamisel, laienemisel ja jätkusuutlikuks saamisel. JASMINE eesmärgiks on ka heade tavade edendamine mikrokrediidi vallas ja käitumiskoodeksi väljatöötamine mikrokrediidiasutuste tarvis.

Taustadokumendid

 • Financial Instruments in Cohesion Policy - SWD(2012) 36 final Commission staff working document, 27/02/2012 pdf English
 • Kontakt

  European Commission - DG Regional Policy
  Unit B3 - Financial Instruments and relations with International Financial Institutions
  Avenue de Beaulieu 5
  B-1160 Brussels
  Tel: +32 2 299 12 98/ 68125
  Faks: +32 2 292 0904
  REGIO-B3-FINANCIAL-INSTRUMENTS@ec.europa.eu