Ühinemiseelse abi rahastamisvahend

Alates jaanuarist 2007 asendatakse ühinemiseelse abi rahastamisvahendiga kandidaatriikide või võimalike kandidaatriikide puhul ette nähtud ühenduse programmid ja rahastamisvahendid: PHARE, PHARE piiriülene koostöö, ISPA, SAPARD, CARDS ning Türgile ettenähtud rahastamisvahend.

Ühinemiseelse abi rahastamisvahend 2007-2013 ("IPA I") koosneb viiest osast:

  • üleminek ja institutsioonide väljaarendamine;
  • piiriülene koostöö (ELi liikmesriikide ning muude riikidega, kes on ühinemiseelse abi rahastamisvahendi raames abikõlblikud);
  • regionaalareng (transport, keskkond ja majandusareng);
  • tööjõud (inimkapitali tugevdamine ja võitlus tõrjutusega);
  • maaelu areng

Ühinemiseelse abi rahastamisvahendi raames toetust saavad riigid on jaotatud kahte kategooriasse:

  • ELi kandidaatriigid (Türgi, Albaania, Montenegro, Serbia ja Põhja-Makedoonia Vabariik) on abikõlblikud ühinemiseelse abi rahastamisvahendi kõigi viie komponendi puhul;
  • Lääne-Balkani piirkonna võimalikud kandidaatriigid (Bosnia ja Hertsegoviina, Kosovo ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1244/99 alusel), kes on abikõlblikud ainult ühinemiseelse abi rahastamisvahendi kahe esimese osa puhul.

Ühinemiseelse abi rahastamisvahendi 2014.–2020. aasta ("IPA II") õigusraamistiku ja sellest antava rahalise abi eest vastutab naabruspoliitika ja laienemisläbirääkimiste peadirektoraat, välja arvatud küsimustes, mis on seotud piiriülese koostööga liikmesriikide ja ühinemiseelse abi rahastamisvahendist abi saavate riikide vahel.

map Republic of North Macedonia Turkey Montenegro