Finantsjuhtimine

Lisatööriistad

 

Kuigi struktuurfondid moodustavad osa ELi eelarvest, põhineb nende kasutamine Euroopa Komisjoni ja riigiasutuste vahelisel jagatud vastutuse süsteemil:

 • Komisjon arutab ja kiidab heaks ELi liikmesriikide esitatud rakenduskavad.
 • ELi liikmesriigid/piirkonnad haldavad kavasid, rakendavad neid, valides välja asjakohaseid projekte ning kontrollivad ja hindavad neid.
 • Komisjon on kaasatud kavade jälgimisse, eraldab vahendid ja maksab välja heakskiidetud kulud ning kinnitab kontrollsüsteemid.

Iga rakenduskava jaoks määrab siseriiklik asutus:

 • korraldusasutuse (riiklik, piirkondlik või kohalik avaliku sektori asutus või avalik/eraasutus, kes haldab rakenduskava);
 • kontrollasutus (riiklik, piirkondlik või kohalik avaliku sektori asutus, kes kontrollib enne komisjonile saatmist kuluaruannet ja maksetaotlusi);
 • auditeerimisasutus (riiklik, piirkondlik või kohalik avaliku sektori asutus või organ, mis määratakse jälgima iga rakenduskava haldus- ja jälgimissüsteemi tõhusat toimimist).

Kulukohustused

Rakenduskavade eelarvelised kulukohustused tehakse aastase osakaalu, fondi ja eesmärgi kaupa. Komisjon eraldab esimese aasta osa enne rakenduskava vastuvõtmist. Pärast seda eraldab ta järgmiste aastate osad iga aasta 30. aprilliks.

Automaatne kohustustest vabastamine

Komisjon vabastab automaatselt osa eelarvelistest kulukohustusest, kui seda ei ole kasutatud või kui asjakohane maksetaotlus ei ole laekunud kolmandat aastat lõpuks pärast kulukohustuse eraldamist.

Rahastamistingimused

Kaasfinantseerimise ülemmäärad

Kaasrahastamise maksimummäärad:

 • vähem arenenud piirkonnad: 80 või 85% (lisateabe saamiseks vt määruse 1303/2013 artikkel 120)
 • üleminekupiirkonnad: 60%
 • enam arenenud piirkonnad: 50%
 • Ühtekuuluvusfond: 85%
 • Euroopa territoriaalne koostöö: 85%

Abikõlblikud kulud

Abikõlblikud on need kulud, mis on tekkinud ajavahemikus 1.1.2014–31.12.2023. Kaasrahastatud tehingud ei tohi olla lõpetatud enne abikõlblikkuse alguskuupäeva. Reeglid kehtestatakse riiklikul tasandil, välja arvatud juhul, kui fondi eekirjad sätestavad teisiti.

Arhiiv