Juurdepääs rahalistele vahenditele

Piirkondliku rahastamise taotlemiseks peaksite pöörduma asjaomase regionaalprogrammi korraldusasutuse poole. See asutus hindab teie projekti ning otsustab, kas seda rahaliselt toetada või mitte.
Leidke oma riigi korraldusasutus de en fr

 • Piirkondlikku rahastamist taotlevate organisatsioonide hulka võivad kuuluda avalik-õiguslikud asutused, mõned erasektori organisatsioonid (eelkõige väikeettevõtted), ülikoolid, ühendused, valitsusvälised ja vabatahtlike organisatsioonid. Rahastamist võivad taotleda ka välismaised ettevõtted, kelle põhitegevuskoht asub asjakohase rakenduskavaga hõlmatud piirkonnas, tingimusel et nad vastavad Euroopa riigihanke eeskirjadele.
 • Lisateabe saamiseks selle kohta, kes võib teie piirkonnas rahastamist taotleda, võtke ühendust oma korraldusasutusega de en fr.
 • Projektide algatajad ELi kandidaatriikides ja potentsiaalsetes kandidaatriikides peaksid ühendust võtma ühinemiseelse abi rahastamisvahendiga.
 • Enamasti rahastatakse projekte - teil tuleb ette valmistada projekt, mis oleks abikõlblik rahastamiseks, ning mille jaoks rahaliste vahendite väljamaksmine toimub projekti elluviimise erinevate etappide käigus.
 • Enne toetuse taotlemist peaksite uurima oma piirkonna Euroopa rakenduskavasid de en fr. Teie projektitaotlus peab vastama teie regionaalprogrammi valikukriteeriumitele ja investeerimisprioriteetidele.
 • Peate järgima asjaomase korraldusasutuse kehtestatud taotlusmenetlust. Mõned asutused võtavad taotlusi vastu pidevalt, teised vaid kindlatel aegadel. Lisateavet saate oma korraldusasutuse de en fr veebisaidilt.

Projektidele ei ole kehtestatud minimaalset suurust. Oluline on see, millist lisandväärtust need annavad Euroopale, nende mõju töötusele, uuenduslik iseloom ning panus piirkonna majandusliku konkurentsivõime suurendamisse.

 • Euroopa fondidest abisaanud on sageli väitnud, et pikaajaline kasu korvas mitmekordselt piirkondliku toetuse taotluse koostamiseks kulutatud aja.
 • Olgugi, et fondid katavad projekti kulud vaid osaliselt, on neil väga oluline võimendav mõju. Sageli julgustab ELi poolse rahastamise olemasolu teisi partnereid projektiga liituma.

Siin on esitatud mittetäielik loetelu paljudest võimalikest allikatest, kust saab abi ja nõuandeid ELi piirkondade rahastamise kohta:

 • Europe Directi teabekeskused, millel on sadu infopunkte üle Euroopa
 • Riigi korraldusasutus de en fr annab nõu projektitaotluse igas etapis
 • Euroopa asjadega tegelevad töötajad kohalikes omavalitsustes või kaubanduskojas
 • Võrgustiku Enterprise Europe Network en eksperdid annavad väikeettevõtetele nõu, kuidas saada Euroopa Liidu fondidest toetust uurimis- ja arendustegevuseks, innovatsiooniks, investeeringuteks, tööhõiveks ja väljaõppeks.
 • EL rahastab ja toetab väga mitmesuguseid projekte ja programme paljudes poliitikavaldkondades, nagu kultuur, haridus, põllumajandus ja maaelu areng, teadusuuringud ja keskkond.
 • Lisateabe saamiseks vaata ELi toetused, rahalised vahendid ja programmid
 • EuroAccess : Your gateway to funding in the EU Macro-Regions

Lisateave

 • Leia projekte de en fr, mida Euroopa regionaalfondid juba kaasrahastavad.
 • Leia abisaajaid en, kes on sinu piirkonnas või mujal juba rahalisi vahendeid saanud.