URBACT

Interreg

Lisatööriistad

 

Programme description

URBACT III ülevaade

URBACT III on Euroopa Liidu (Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu ligi 75 miljoni euro ulatuses) kaasrahastatav Euroopa territoriaalse koostöö programm (2014–2020).

Euroopa teadmistevahetus- ja õppeprogrammina stimuleerib URBACT III säästvat linnaarengut. See võimaldab Euroopa linnadel oma probleemidele üheskoos lahendusi leida ning jagada häid tavasid, kogemusi ja lahendusi kõigi Euroopa linnapoliitika sidusrühmadega. Programm hõlmab kõiki 28 Euroopa Liidu liikmesriiki ning Norrat ja Šveitsi, kes on partnerriigid.

URBACT III aitab linnadel ja muudel valitsemistasanditel teadmisi ja häid tavasid jagada, et toetada sidusat säästvat arengut ning parandada regionaal- ja ühtekuuluvuspoliitika efektiivsust. Sellega panustab URBACT III strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide saavutamisse, pakkudes linnapoliitika väljatöötamises ja elluviimises osalejatele võimalust arendada oma teadmisi ja oskusi. Programmis URBACT III osalemisest saadavad uued teadmised ja oskused aitavad muuta Euroopa linnu tugevamaks ja elavamaks ning lahendada linnade uusi probleeme seoses aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu saavutamisega (strateegia „Euroopa 2020” kolm prioriteeti).

Programmi URBACT III kavandatav strateegia, eesmärgid ja peamised meetmed

Linnapiirkondade probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks peavad linnavalitsused pidevalt ennast täiendama ning omandama teadmisi ja oskusi, mis võimaldaksid neil säästvat ja sidusat linnapoliitikat välja töötada ja ellu viia. Linnavalitsuste haldussuutlikkuse suurenemine avaldab positiivset mõju 2014.–2020. aasta programmitöö perioodi rakenduskavade elluviimisele, sest sel programmitöö perioodil on ühtekuuluvuspoliitika linnaline mõõde senisest tugevam. Kuna URBACT III võimaldab valitud ametiisikutel, linnaametnikel ja muudel linnade sidusrühmadel kogemusi vahetada ja üksteiselt õppida, paraneb Euroopa linnades sidusate linnalahenduste plaanimine ja elluviimine.

Programmil URBACT III on järgmised neli peamist eesmärki.

1. Poliitika elluviimise alane suutlikkus: suurendada sidusal ja kaasaval viisil linnade suutlikkust säästva linnapoliitika ja valitsemistegevuse haldamise alal.

2. Poliitika kujundamine: parendada säästvate linnaarengu strateegiate ja tegevuskavade kavandamist.

3. Poliitika elluviimine: parendada sidusate ja säästvate linnaarengu strateegiate ja tegevuskavade elluviimist.

4. Teadmuse suurendamine ja teadmiste jagamine: tagada, et kõigi tasandite poliitikakujundajatel ja poliitika elluviijatel on võimalikult hea juurdepääs linnaarengupoliitika täiustamiseks vajalikule teabele ning et nad jagavad oma oskusteadmisi kõigis säästva linnaarengu valdkondades.

Nende eesmärkide saavutamiseks kasutatakse programmi URBACT raames kolme tüüpi tegevusi: riikidevahelised võrgustikud, suutlikkuse arendamine ning kapitaliseerimine ja levitamine. Kõik need tegevused rajanevad programmi URBACT II edusammudele.

Keskendumine temaatilistele eesmärkidele 

Ehkki eri linnadel on erinevat tüüpi ja olemusega probleemid, keskendub URBACT III peamiselt mõningatele Euroopa linnade ühistele eesmärkidele.

 • 1. temaatiline eesmärk: teaduse, tehnoloogilise arendustegevuse ja innovatsiooni edendamine
 • 4. temaatiline eesmärk: vähese CO2-heitega majandusele ülemineku toetamine kõikides sektorites
 • 6. temaatiline eesmärk: keskkonnahoid ja keskkonnakaitse ning ressursitõhususe edendamine
 • 8. temaatiline eesmärk: tööhõive ja töötajate liikuvuse toetamine
 • 9. temaatiline eesmärk: sotsiaalse kaasatuse edendamine ja vaesuse vastu võitlemine

Programmi URBACT III tegevuste projektikonkursid suunatakse peamiselt eelnimetatud temaatilistele eesmärkidele. 

Oodatav mõju

 • Linnapoliitika linnades elluviijatel on senisest paremad teadmised ja oskused jätkusuutliku linnaarengu sidusate meetodite alal.
 • Linnad on välja töötanud jätkusuutliku linnaarengu sidusad strateegiad ja tegevuskavad.
 • Linnad on parandanud oma tulemusi jätkusuutliku linnaarengu sidusate tegevuskavade elluviimise alal.
 • Kõigi tasandite linnapoliitika kujundajatel ja elluviijatel on senisest parem juurdepääs URBACTi temaatilisele teabele jätkusuutliku linnaarengu valdkonnas ning nad kasutavad seda.

Regions

 • Austria
 • Belgium
 • Bulgaria
 • Croatia
 • Cyprus
 • Czechia
 • Denmark
 • Estonia
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Greece
 • Hungary
 • Ireland
 • Italy
 • Latvia
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Malta
 • Netherlands
 • Poland
 • Portugal
 • Romania
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Spain
 • Sweden
 • United Kingdom

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 74,301,909.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 96,324,550.00 €

Total EU contribution: 74,301,909.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16RFIR003