Rakenduskava 'Majanduskeskkonna arendamine'

Lähenemise eesmärgi raames Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Ühtekuuluvusfondi kaasrahastatav programm

Eesti

Lisatööriistad

 

Euroopa Komisjon kiitis 10. oktoobril 2007 (+08/06/2011) heaks Eesti ulatusliku arenguprogrammi aastateks 2007–2013 pealkirjaga „Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava”. See programm hõlmab lähenemiseesmärgi raames Euroopa Liidu poolt Eestile antavat toetust. Programmi kogueelarve on umbes 1,8 miljardit eurot ning ühenduse abi Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Ühtekuuluvusfondi kaudu on 1,5 miljardit eurot (umbes 42 % kogu ühtekuuluvuspoliitika raames aastatel 2007–2013 Eestisse investeeritavast ELi rahast). Rakenduskava eesmärke täiendavad investeeringud Euroopa sotsiaalfondi finantseeritavast inimressurssi arendamise rakenduskavast (umbes 11,5% koguvahenditest).

1. ELi investeeringu eesmärk

Eesti majandus on viimase 15 aasta jooksul märkimisväärselt arenenud, eriti pärast ühinemist Euroopa Liiduga 2004. aastal. Eesti on saanud palju välisinvesteeringuid ja moderniseerinud tootmiskeskkonda ning on esirinnas infotehnoloogiliste lahenduste kasutamise poolest ühiskonnas.

Majanduskeskkonna rakenduskava eesmärk on parandada veelgi keskkonda, kus majanduslik konkurentsivõime ja ettevõtete tootlikkus saaksid suureneda. See toob kaasa parema ja säästvama kõigisse piirkondadesse ulatuva transpordiinfrastruktuuri ning üleeuroopalised võrgud, mis ühendavad Eestit naaberriikidega ja Kesk-Euroopaga, ühistranspordivõrgu paranemise, riigi teadus- ja arendussüsteemide paranemise, tõstes ettevõtete kasvupotentsiaali ja toetades infoühiskonna arengut.

Programm toetab paljusid majandustegevusi, alates tehnoloogiamahukatest tööstusharudest kuni turismi ja loovtööstuse (disain, arhitektuur jne) arendamiseni. Majandus ja ettevõtted saavad peamiselt kasu keskkonda parandavatest investeeringutest (parem teadmiste loomine ülikoolides, parem transpordivõrgustik, paremad avalikud teenused), kuid äriühingutele otsest rahalist toetust ei anta.

2. Investeeringu oodatav mõju

77,69% investeeringutest on eraldatud Lissaboni strateegiaga seotud kulutustele. Rakenduskava eesmärk on suurendada pidevalt Eesti SKT kasvumäära.

Alustatakse suuri infrastruktuuriprojekte liiklusvoo parandamiseks Tallinnas ja selle lähiümbruses. Piirkondlikud keskused saavad parema ühenduse üleeuroopaliste transpordivõrkudega. Programmi eesmärk on säilitada ühistranspordi konkurentsivõime Eestis vähemalt praegusel tasemel, eelkõige säästva elektritranspordi pakkumise kaudu Tallinnas ja selle lähiümbruses.

Programmi eesmärk on kahekordistada tööjõu tootlikkust aastaks 2015, suurendada eksportijate arvu 30% võrra, suurendada ettevõtete investeeringuid teadus- ja arendustegevusse 1,6%lt SKTst 2,6%ni. 800 teadlast saavad enda kasutada moderniseeritud teadusaparatuuri, renoveeritakse 25 000 m3 tööruume teadusasutustes.

Eestit külastavate turistide arv peaks kasvama 75% võrra.

3. Prioriteedid

Programm koosneb viiest peamisest prioriteedist ja tehnilisest abist.

1. prioriteet: ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime

Investeering on ette nähtud ettevõtete arendamiseks ja tootlikkuse suurendamiseks kõigis majandusharudes, suurendades nende teadus- ja arendustegevuse ning innovatsioonialast võimekust; samuti turismi ja loovtööstuse arendamiseks.

2. prioriteet: Eesti teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime tugevdamine teadusprogrammide ja kõrgkoolide ning teadusasutuste kaasajastamise kaudu

Investeering antakse pikaajalisele majandusarengule suunatud temaatiliste teadus- ja arendusprogrammide arendamiseks valdkondades, kus Eestil on tugev teaduspotentsiaal, samuti teaduse tipptasemekeskuste, teadus- ja arendustegevuse ning kõrgemate õppeasutuste infrastruktuuri ja seadmete arendamiseks. Kavandatakse paremat rahvusvahelist koostööd.

3. prioriteet: strateegilise tähtsusega transpordiinvesteeringud

Vajalike infrastruktuuride loomine, et tagada rahvusvaheliste kaubavoogude liikumine üleeuroopaliste transpordivõrkude kaudu ning puhas ja efektiivne ühistransport Tallinnas.

4. prioriteet: regionaalse tähtsusega transpordi infrastruktuuri arendamine

Kavas on parandada juurdepääsetavust Eesti piirkondadele. Parandatakse kõrvalmaanteede võrgustikku, uuendatakse piirkondlikke sadamaid ja lennujaamu.

5. prioriteet: infoühiskonna edendamine

Parandatakse infotehnoloogiavõrgu juurdepääsetavust eelkõige erivajadustega inimestele. Suurendatakse otsustusprotsesside läbipaistvust nii kohaliku omavalitsuse kui ka keskvalitsuse tasandil, andes inimestele võimaluse protsessis osaleda. Parandatakse e-teenuste kvaliteeti avalikus sektoris.

6. prioriteet: horisontaalne tehniline abi

Need meetmed tagavad fondide nõuetekohase haldamise, näiteks abi järelevalve, hindamine, ametnike koolitamine, toetus projektide ettevalmistamiseks ja juhtimiseks, teavitamine ja teabeedastus.

7. prioriteet: tehniline abi

Toetus programmi rakendamisega seotud erimeetmetele.

Finants- ja tehniline informatsioon

Rakenduskava 'Majanduskeskkonna arendamine'

Sekkumise tüüp

Rakenduskava

CCI nr

2007EE161PO001

Number of decision

C(2007)4694 + C(2011)4138

Lõpliku kinnitamise kuupäev

09/10/2007

Vahendite jaotus prioriteeditelgede vahel

Prioriteeditelg ELi investeeringud Siseriiklik osalus Riiklik osalus kokku
Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime 424 309 435 8 972 444 433 281 879
Eesti teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime 310 223 307 54 745 290 364 968 597
Strateegilise tähtsusega transpordiinvesteeringud 525 397 290 92 717 169 618 114 459
Regionaalse tähtsusega transpordi infrastruktuuri arendamine 110 523 614 0 110 523 614
Infoühiskonna edendamine 62 633 416 0 62 633 416
Horisontaalne tehniline abi 28 553 498 5 038 853 33 592 351
Tehniline abi 1 402 733 0 1 402 733
Kokku 1 463 043 293 161 473 756 1 624 517 049