Rakenduskava 'URBACT II'

Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi raames Euroopa Regionaalarengu Fondist antava ühenduse struktuuriabi rakenduskava URBACT II (linnade arenguvõrgu programm) kõigis liikmesriikides ning Norras ja Šveitsis.

Šveits

Lisatööriistad

 

2. oktoobril 2007. aastal kiitis Euroopa Komisjon heaks URBACT II 2007–2013 – Euroopa territoriaalse koostöö programmi, mis hõlmab tervet Euroopa Liitu ning Norrat ja Šveitsi. 

Programmi eesmärk on edendada koostööd linnaarengu valdkonnas ja edendada kogemuste vahetamist Euroopa linnade vahel.  Selle kogueelarve on ligikaudu 68 miljonit eurot.  Ühenduse abi Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERF) on umbes 53 miljonit eurot, mis moodustab keskmiselt 12% ELi koguinvesteeringutest, mis on eraldatud ühtekuuluvuspoliitika 2007.–2013. aasta Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi raames piirkondade koostööd ja võrgustikke käsitlevatele programmidele.

1. Programmi eesmärk ja otstarve

Linnade arenguvõrgu programmiga URBACT II kavatsetakse parandada linnaarengu poliitika tulemuslikkust ning tugevdada linnade integreeritud arengu ühist kontsepti. Sellega toetatakse teadmiste kapitaliseerimist ja levikut ning aidatakse tegusalt kaasa majanduskasvu ja tööhõivet käsitleva (uuendatud) Lissaboni strateegia ning ELi säästva arengu strateegia rakendamisele.

Programmi põhieesmärk on :

anda poliitiliste otsuste tegijatele, poliitikakujundajatele ja muudele linnapoliitika väljatöötamisega seotud asutustele vahetus- ja õppevõimalusi. URBACT II on vahetusplatvorm, mida kasutatakse temaatiliste võrgustike ja töörühmade loomiseks (projektid) – kõik projektid on mõeldud eelkõige linnadele, kuid kohalikud asutused, ülikoolid ja teaduskeskused võivad samuti osaleda;

 • õppida URBACTi partnerite omavahelistest vahetustest, mille käigus jagatakse kogemusi ja häid tavasid ning tehakse järeldusi, mis võetakse aluseks temaatilise lähenemisviisi ja eksperdiarvamuse kasutamisel;
 • levitada ja anda edasi häid tavasid ja õppetunde, mis on omandatud kõikide Euroopa linnadega korraldatud vahetustes;
 • abistada poliitiliste otsuste tegijaid, poliitikakujundajaid ja rakenduskavade juhte selliste kohalike tegevuskavade kindlaksmääramisel, millel on otsene mõju kohalikele linnaarengu tavadele ja tegevuspõhimõtetele.

2. Investeeringutelt oodatav mõju

Kokku toetatakse URBACT II programmiga 46 temaatilist võrgustikku ja 14 töörühma. Nende abil parandatakse linnaarengu poliitika tulemuslikkust ja tugevdatakse linnade integreeritud ja säästva arengu ühist kontsepti.

Kohaliku mõju ja vahetuste eeskuju võimendamiseks tuleb iga projekti puhul töötada kohaliku tugirühma abiga välja kohalik tegevuskava. Luuakse temaatilised keskused, et hõlbustada mõttevahetust ja teadmiste jagamist erinevate temaatiliste võrgustike ja töörühmade vahel. Sellega tagatakse, et URBACT II saaks olemasolevatest teadmistest ja kogemustest maksimaalset kasu. Parema teabevahetuse võimaldamiseks URBACTi ja kohalike asutuste vahel rajatakse eri liikmesriikidesse riiklikud teavituspunktid.

URBACT II on ka tähtis vahend algatuse „Piirkonnad majandusmuutustes ” jaoks . Algatuse üks põhiosa on ühendada URBACT II projektid struktuurifondide asjakohaste piirkondlike või riiklike rakenduskavadega. Kavandatud tugevad sidemed linnavalitsuse ja korraldusasutuste vahel võivad seejuures olla vastastikku kasulikud. Korraldusasutustel on kasu paremini koostatud taotlustest ja linnadel on võimalus otse suhelda asjaomaste toetust andvate asutustega. Euroopa Komisjon annab kiire toimimise (Fast Track) märgi neile URBACTi võrgustikele, mis

 • kavatsevad teha olulise tähtsusega kaastööd algatuse „Piirkonnad majandusmuutustes” ühel prioriteetsel teemal;
 • on näidanud üles huvi teha tihedat koostööd korraldusasutuse ja komisjoni talitustega ning
 • vastavad Euroopa Komisjoni kehtestatud kriteeriumidele.

3. Prioriteet

URBACT II programm keskendub järgmistele koostööprioriteetidele:

Esimene prioriteet: Linnad – majanduskasvu ja töökohtade mootorid [ligikaudu 44% ERFi toetusest]

Peamised alateemad:

 • ettevõtluse edendamine;
 • innovatsiooni ja teadmistepõhise majanduse arendamine;
 • tööhõive ja inimkapital (tööalane konkurentsivõime, kvalifikatsioon, juurdepääs tööturule, haridus- ja koolitussüsteemid, töökohtade loomine eelkõige ebasoodsas olukorras olevate rühmade ja piirkondade jaoks).

Teine prioriteet: Atraktiivsed ja ühtekuuluvust väärtustavad linnad [ligikaudu 50% ERFi kogutoetusest]

Peamised kaetavad alateemad:

 • mahajäänud piirkondade ja mahajäämisohus piirkondade (tööstustegevuse käigus saastatud alad, linnakeskused, mahajäänud äärealad) integreeritud areng;
 • sotsiaalne integratsioon: eluase, sisserände juhtimine, noored, tervis, turvalisus, IKT, kultuur;
 • keskkonnaküsimused: jäätmed, keskkonnaseire parandamine, õhu kvaliteedi parandamine; veevarustus ja kvaliteet; taastuvenergia, integreeritud transpordipoliitika, ringlussevõtu juurutamine;
 • valitsemistava ja linnaplaanimine: linnaplaanimine, mitmetasandiline valitsemine, kodanike osalemine, territoriaalne valitsemine (horisontaalne ja vertikaalne).

Kolmas prioriteet: Tehniline abi [6% ERFi kogutoetusest]

Tehnilist abi võimaldatakse programmi URBACT II tõhusa ja tulemusliku juhtimise tagamiseks. Programmi korraldusasutus volitab selle töö peamise osa URBACTi sekretariaadile.

4. Korraldusasutus:

Finants- ja tehniline informatsioon

Rakenduskava 'URBACT II'

Sekkumise tüüp

Rakenduskava

CCI nr

2007CB163PO048

Number of decision

C (2007) 4454 final

Lõpliku kinnitamise kuupäev

02/10/2007

Vahendite jaotus prioriteeditelgede vahel

Prioriteeditelg ELi investeeringud Siseriiklik osalus Riiklik osalus kokku
Linnad – majanduskasvu ja töökohtade loojad 23 462 849 5 420 144 28 882 993
Atraktiivsed ja ühtekuuluvust väärtustavad linnad 26 657 170 6 454 108 33 111 278
Tehniline abi 3 199 151 2 624 453 5 823 604
Kokku 53 319 170 14 498 705 67 817 875