Rakenduskava 'Eesti - Läti'

Euroopa territoriaalse koostöö edendamise eesmärgil korraldatav rakenduskava, mille kaasrahastaja on Euroopa Regionaalarengu Fond

Eesti

Lisatööriistad

 
Euroopa Komisjon kiitis 21. detsembril 2007 perioodiks 2007‒2013 heaks piiriülese koostööprogrammi Eesti ja Läti vahel. Programm pakub Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) tuge Lääne-Eestile, Lõuna-Eestile, Kuramaale, Riia ja Pieriga piirkondadele ning Vidzeme piirkonna Eesti-Läti piiri äärde jäävale alale (Liivimaa).
Mõlema riigi ülejäänud piirkonnad võivad osaleda projektis lähipiirkondadena, saades kuni 20% ERFi programmile eraldatud rahastusest.
Programm kuulub Euroopa territoriaalse koostöö raamistikku ning selle kogueelarve on umbes 51 miljonit eurot. Rahastus läbi Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) ulatub umbes 38 miljoni euroni, mis moodustab umbes 0,4% ühtekuuluvuspoliitikaga 2007-2013 Euroopa territoriaalseks koostööks ette nähtud ELi investeeringutest.

 

1. Koostöökava eesmärk

Programmi eesmärkideks on ettevõtluse edendamine, töötute ümberõpe, et viia nende oskusi vastavusse tööturu vajadustega, ja piirkonna transpordiühenduste parendamine. Programm edendab ka antud piirkonna jätkusuutlikku arengut ja majanduslikku konkurentsivõimet, lähenedes majanduslikule, sotsiaalsele ja keskkondlikule arengule integreeritult ja piiriüleselt, nii et selles saavad osaleda ja sellest kasu saada kohalikud elanikud ja kogukonnad.

2. Rahastamise eeldatav mõju

Tehtud investeeringud peaksid parendama füüsilisi ühendusi, toetama avalike teenuste ja ressursside ühist haldamist, suurendama alustavate ettevõtete ja turismitoodete arvu ning muutma aktiivsemaks kohalike kogukondade piiriülest koostööd. Ettevõtetele peaks kasu tooma tegevusmahtude kasv, piirkonna elanikud peaksid võitma tänu parematele teadmistele, mida saadakse ühistest haridus- ja koolitustegevustest.

3. Prioriteedid

Tegevusprogramm jaguneb järgmisteks prioriteetideks.
I prioriteet: programmipiirkonna suurem ühtekuuluvus [umbes 43,0% kogurahastusest]
Prioriteedi eesmärgiks on programmipiirkonna parem füüsiline ühtekuuluvus ja integratsioon läbi eraldatuse vähendamise ja sisemiste ning väliste seoste tugevdamise. Toetuse eesmärgiks on ka avalike teenuste ja ressursside ühise haldamise tugevdamine.
II prioriteet: programmipiirkonna parem konkurentsivõime [umbes 36,2% kogurahastusest]
See prioriteetne suund keskendub ettevõtluskeskkonna parendamisele, võttes arvesse majanduses ja tööjõuturul toimuvaid strukturaalseid muutusi. Toetus keskendub ka alustavatele ettevõtetele ja ettevõtluse arengule, aitab tõsta programmipiirkonna atraktiivsust, tugevdada töötajate oskusi ja inimressursse.
III prioriteet: aktiivsed, jätkusuutlikud ja integreeritud kogukonnad [umbes 8,3% kogurahastusest]
Siin on kesksel kohal programmipiirkonna külgetõmbejõu suurendamine, muutes selle väärtuslikuks elu- ja töökeskkonnaks. Toetuse eesmärgiks on ka piirkonna jätkusuutlikkuse tõstmine, edendades kohalike kogukondade elujõudu ja toetades rohujuure tasandil piiriülest sotsiaalset ja kultuurialast koostööd.
IV prioriteet: tehniline abi [umbes 12,5% kogurahastusest]
Tehnilist abi osutatakse programmi elluviimiseks. Ette on nähtud ka rahaline toetus, mis katab haldus-, seire-, hindamis- ja kontrollimiskulusid.

 

Finants- ja tehniline informatsioon

Rakenduskava 'Eesti - Läti'

Sekkumise tüüp

Rakenduskava

CCI nr

2007CB163PO050

Number of decision

C/2007/6603

Lõpliku kinnitamise kuupäev

21/12/2007

Vahendite jaotus prioriteeditelgede vahel

Prioriteeditelg ELi investeeringud Siseriiklik osalus Riiklik osalus kokku
Sidususe suurendamine 17 967 418 3 994 250 21 961 668
Konkurentsivõime suurendamine programmipiirkonnas 14 373 934 4 107 291 18 481 225
Aktiivne, jätkusuutlik ja sidus piirkond 3 593 484 634 144 4 227 628
Tehniline abi 2 293 713 4 119 683 6 413 396
Kokku 38 228 549 12 855 368 51 083 917