Rakenduskava 'Kesk-Läänemere'

On Euroopa territoriaalse koostöö kava, mille kaasrahastaja on Euroopa Regionaalarengu Fond

Eesti

Lisatööriistad

 
Euroopa Komisjon kiitis 21. detsembril 2007 perioodiks 2007‒2013 heaks piiriülese koostööprogrammi „Kesk-Läänemere Interreg IV A programm”. Programm hõlmab toetusi teatud Eesti, Soome (k.a Ahvenamaa), Läti ja Rootsi piirkondadele Euroopa territoriaalse koostöö raames. Programmi eelarve on kokku umbes 133 miljonit eurot ning see sisaldab rahastust Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) kaudu ligi 102 miljoni euro ulatuses. See moodustab umbes 1,2% ühtekuuluvuspoliitikaga 2007‒2013 Euroopa territoriaalseks koostööks ette nähtud ELi investeeringutest.

1. Koostöökava eesmärk

Kesk-Läänemere koostöökava eesmärk on luua rahvusvaheliselt tunnustatud dünaamiline, jätkusuutlik ja konkurentsivõimeline piirkond, mis ärataks ettevõtjate ja turistide huvi ning kus inimesed tahaksid elada, töötada ja teha investeeringuid. Koostöökavaga nähakse ette kasutada olemasolevaid võimalusi, et muuta Kesk-Läänemere piirkond arengu- ja innovatsioonikeskuseks, teha koostööd looduse ja keskkonna hüvanguks, parandada piirkonnasiseseid ühendusi ja ühendust välismaailmaga, suurendada piirkonna elanike heaolu ja turvatunnet, lahendada uusi majanduslikke ja ühiskondlikke ülesandeid, lihtsustada kultuurialast koostööd ja tugevdada piirkonna ühtsust.

2. Rahastamise eeldatav mõju

Koostöökava investeeringutest oodatakse järgmisi tulemusi:

  • keskkonnateadlikkuse suurenemine tänu koolitus- ja teabeüritustele, milles osaleb kokku 250 inimest;
  • piirkonna ruumilise planeerimise ja keskkonnajuhtimise alase koostöö paranemine 50 keskkonnameetme tulemusena;
  • õnnetuste riski vähenemine Soome lahel, milleks rakendatakse 5 meedet;
  • 10 000 inimese heaolu paranemine seoses infrastruktuuri paranemise ja selle jätkusuutlikkuse suurenemisega;
  • 8000 inimese osalemine koolitus- ja teabeüritustel;
  • uuenduslikkuse edenemine ja konkurentsivõime suurenemine võrguettevõtete korraldatud 75 ühismeetme tulemusena;
  • piirkonnasiseste ühenduste ja välisühenduste paranemine viie väikeinvesteeringu tulemusena (kogumahus 2,5 miljonit eurot);
  • tööhõive paranemine nelja uue või uuendatud meetme tulemusena.

3. Prioriteedid

I prioriteet: turvaline ja tervislik keskkond [umbes 27,1% kogurahastusest]
See prioriteet keskendub Kesk-Läänemere piirkonna ühise keskkonna kaitsmisele ja parendamisele erilise rõhuga Läänemere kaitsel. Keskendutakse ka piirkonna jätkusuutliku keskkonnaarengu toetamisele.
II prioriteet: majanduslikult konkurentsivõimeline ja uuenduslik piirkond [umbes 39,8% kogurahastusest]
See prioriteet keskendub piirkonna üldise majandusliku arengu ja konkurentsivõime tugevdamisele.
Rõhku pannakse uuenduslikkusele, piiriülest koostööd soodustavate sidemete arendamisele ning kaupade ja inimeste liikuvuse parendamisele, tööjõuressursside paremale kasutamisele ja turismisektori arengule.
III prioriteet: atraktiivsed ja dünaamilised ühiskonnad [umbes 23,9% kogurahastusest]
See prioriteet tegeleb elanikkonna tervise, heaolu ja turvalisusega, aga ka koostööga antud piirkonna kultuurivahetuse ja ühtekuuluvuse edendamiseks. Eesmärgiks on luua piirkond, kus elanikkonna erinevatel gruppidel on võrdsed võimalused, ja toetada nende gruppide aktiivset osalemist ühiskonnaelus.
IV prioriteet: tehniline abi [umbes 9,2% kogurahastusest]
Tehnilist abi osutatakse programmi elluviimiseks. Ette on nähtud ka rahaline toetus, mis katab haldus-, seire-, reklaami- ja kontrollimiskulusid.

Finants- ja tehniline informatsioon

Rakenduskava 'Kesk-Läänemere'

Sekkumise tüüp

Rakenduskava

CCI nr

2007CB163PO066

Number of decision

C/2007/6599

Lõpliku kinnitamise kuupäev

21/12/2007

Vahendite jaotus prioriteeditelgede vahel

Prioriteeditelg ELi investeeringud Siseriiklik osalus Riiklik osalus kokku
Turvaline ja tervislik elukeskkond 28 073 434 8 039 557 36 112 991
Majanduslikult konkurentsivõimeline ja uuenduslik piirkond 42 418 602 10 601 600 53 020 203
Külgetõmbav ja jõuliselt arenev ühiskond 25 556 234 6 387 100 31 943 334
Tehniline abi 6 130 741 6 130 741 12 261 482
Kokku 102 179 011 31 158 998 133 338 010