Mini Europe: Ενθαρρύνοντας την επιχειρηματικότητα μεταξύ των νέων

Ένα πρόγραμμα για να ενθαρρυνθεί η επιχειρηματικότητα στους νέους της Σουηδίας έχει εγκατασταθεί με επιτυχία στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις Κάτω Χώρες ως μέρος του διασυνοριακού έργου Mini Europe.

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Tau;ο πρόγραμμα κατάρτισης για νέες επιχειρήσεις Summer Entrepreneur στην κεντρική Σουηδία χαρακτηρίστηκε ως παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής και θεωρήθηκε ότι θα έπρεπε να αναπαραχθεί και σε άλλες περιοχές. Στο πρόγραμμα Summer Entrepreneur, σπουδαστές μεταξύ14 και 20 ετών συγκεντρώθηκαν για να συζητήσουν και να καταρτιστούν σχετικά με τη δημιουργία των δικών τους μικρο-επιχειρήσεων.

Tau;ο τριετές έργο Mini Europe αρχικά περιλάμβανε παρόμοια εργαστήρια στη Ολλανδική επαρχία του Flevoland πριν τεθεί σταδιακά σε εφαρμογή στα βορειοδυτικά της Αγγλίας (ΗΒ) καθώς και σε άλλες κοινότητες των Κάτω Χωρών.

Έχει αναγνωριστεί ευρέως ότι το πρόγραμμα αυξάνει την ευαισθητοποίηση σχετικά με την επιχειρηματικότητα όχι μόνο στους νέους της Σουηδίας, του Flevoland και της Αγγλίας, αλλά και μεταξύ των πολιτικών και των διαμορφωτών πολιτικής πράγμα το οποίο έχει ενθαρρύνει την υλοποίηση πολιτικών φιλικών προς τους επιχειρηματίες οι οποίες έχουν γίνει ευπρόσδεκτες από τις σχολές επαγγελματικής κατάρτισης, τα επιχειρηματικά δίκτυα, τις υπηρεσίες περιφερειακής ανάπτυξης, τα πανεπιστήμια, τις τράπεζες, τις κοινότητες καθώς και τους ίδιους τους επιχειρηματίες.

Tau;ο 2010 στο Flevoland, 47 νέοι έκαναν αίτηση να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα κατάρτισης από τους οποίους επιλέχθηκαν 35 άτομα και στη συνέχεια παρακολούθησαν ένα πενθήμερο κατάρτισης σχετικά με τη δημιουργία των δικών τους επιχειρήσεων. Μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, οι 16 από τους 35 νέους συνέχισαν με επιτυχία και καταχώρησαν τις επιχειρήσεις τους στα τοπικά εμπορικά επιμελητήρια.

Ευρύ πεδίο επιχειρηματικής δραστηριότητας

Tau;α πεδία επιχειρηματικής δραστηριότητας ήταν ποικίλα: από τη δημιουργία νέων ιστότοπων έως την κατασκευή πάγκων κήπου και από παλιούς ορνιθώνες έως την ίδρυση μιας υπηρεσίας οργάνωσης εκδηλώσεων.  

Tau;α κύρια επιτεύγματα του έργου Mini Europe περιλαμβάνουν την ανταλλαγή και βελτίωση περιφερειακών πολιτικών σε οκτώ Ευρωπαϊκές περιφέρειες σχετικά με την ανάπτυξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Ιδιαίτερα, το έργο αντιμετώπισε θέματα όπως την ανάγκη για μεγαλύτερη συμμετοχή στην επιχειρηματικότητα από υπο-εκπροσωπούμενες ομάδες, όπως είναι οι μειονότητες, οι άνθρωποι με αναπηρίες, οι γυναίκες και οι νέοι.

Epsilon;νθαρρύνοντας τη διαπεριφερειακή δικτύωση και τη συγκέντρωση ειδικών, παραγόντων και επαγγελματιών από οκτώ Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το έργο έχει προωθήσει με επιτυχία την επιχειρηματικότητα μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών μεταξύ των περιφερειών εταίρων.

Eta; επιτυχία του Mini Europe να ενθαρρύνει την επιχειρηματικότητα καθώς και να δημιουργεί θέσεις εργασίας και οικονομική ανάπτυξη έχει οδηγήσει στη δημιουργία ενός νέου έργου INTERREG IVC που ονομάζεται Smart Europe (Έξυπνη Ευρώπη) το οποίο συνέχισε την εργασία τουMini Europe από το 2012 και πέρα.

Epsilon;κτός από την παρουσίαση μιας βερσιόν του προγράμματος Summer Entrepreneur στις Κάτω Χώρες και τη βορειοδυτική Αγγλία, το Mini Europe ενεπλάκη επίσης στη μεταφορά διαπεριφερειακής καλής πρακτικής στους τομείς χρηματοπιστωτικών εργαλείων για ΜΜΕ, διεθνοποίησης και ανάπτυξης εργατικού σχηματισμού. Επιπλέον των εταιρικών σχέσεων στο ΗΒ και τη Σουηδία, το Mini Europe δημιούργησε επίσης διαπεριφερειακές εταιρικές σχέσεις με προγράμματα σε Ισπανία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Ελλάδα και Ιταλία. Η συνεργασία και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ της βορειοδυτικής Αγγλίας και του Észak Alföld στην Ουγγαρία είχε ως αποτέλεσμα να βοηθήσουν οι εργατικοί σχηματισμοί της Ουγγαρίας να καταρτιστεί ένα εγχειρίδιο για τη διεθνοποίηση των εργατικών σχηματισμών.

Epsilon;ντωμεταξύ, ένα ακόμα παράδειγμα προγράμματος καλής πρακτικής – το οποίο έχει στόχο να ενισχύσει τη δημιουργικότητα σε εταιρείες χωρίς σχεδιαστική πείρα – μεταφέρθηκε με επιτυχία από τη Σουηδία στο ΗΒ. Το έργο Summer Design Office αφορά την τοποθέτηση σπουδαστών σχεδίου μέσα στις εταιρείες, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο την ευκαιρία στους σπουδαστές να αποκτήσουν ενδιαφέρουσα και ουσιαστική προϋπηρεσία.

«Το Mini Europe πραγματικά τόνωσε την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα σε περιοχές νέων και παλιών κρατών μελών. Η διεθνής εξάπλωση του Summer Entrepreneur, ενός προγράμματος που τονώνει τη δημιουργία επιχειρήσεων από νέους, είναι ένα άριστο παράδειγμα. Είχαμε την υπέροχη αίσθηση ότι συμβάλλαμε στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής οικονομίας και συνοχής μέσω της συμμετοχής μας σε αυτό το έργο».

  • Jan Nico Appelman, Βασιλικός Αναπληρωτής Επίτροπος για την επαρχία του Flevoland

Συνολική επένδυση και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

Eta; συνολική επένδυση για το έργο «Mini Europe» ήταν 1 991 638 EUR με τη συμβολή του ευρωπαϊκού ταμείου περιφερειακής ανάπτυξης της ΕΕ να ανέρχεται στα 1 554 917 EUR μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος INTERREG IV-C της Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.


Ημερομηνία σύνταξης

31/01/2014