Μεσογειακό περιφερειακό πρόγραμμα για την ανάπτυξη της ανεξάρτητης διαβίωσης των μεγαλύτερων ηλικιών

Εντοπισμός και ενίσχυση της μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) της Μεσογείου, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της οικολογικής έξυπνης στέγασης για την ανάπτυξη της ενεργού και ανεξάρτητης διαβίωσης της τρίτης ηλικίας μέσω του WIDER.

 Πρόσθετα εργαλεία

 
Μαθαίνοντας για τις μηχανές που βοηθούν τους ηλικιωμένους στην «Ενεργειακή Συνεργασία για το Σπίτι των Ηλικιωμένων» από το DCHS στη Σλοβενία. © SVIM Μαθαίνοντας για τις μηχανές που βοηθούν τους ηλικιωμένους στην «Ενεργειακή Συνεργασία για το Σπίτι των Ηλικιωμένων» από το DCHS στη Σλοβενία. © SVIM

" Ηχρήση της συσκευής που δημιουργήθηκε στα πλαίσια του καινοτόμου έργου τους “Βελτίωση ακριβείας φωνητικής αναγνώρισης” οδήγησε σε υψηλό ποσοστό φωνητικής αναγνώρισης που φτάνει το 97 %. Αυτό το γεγονός αύξησε σημαντικά την αξιοπιστία των προϊόντων της εταιρείας, ιδιαίτερα προς όφελος των ηλικιωμένων ατόμων. "

Ελευθέριος Παπαγεωργίου, διευθυντής της ENTRANET

Η γήρανση του πληθυσμού της ΕΕ είναι μια σημαντική πρόκληση που απαιτεί επαρκείς, καινοτόμες λύσεις, τις οποίες φέρνει στο προσκήνιο το WIDER.

Το πρόγραμμα θα στηρίξει την υλοποίηση των πιλοτικών έργων επιλεγμένων μικρών τοπικών επιχειρήσεων στις περιφέρειες εταίρους. Οι εταιρείες θα έχουν την ευκαιρία να ενισχύσουν την αξία των προϊόντων τους και να τοποθετηθούν πιο εύκολα στις νέες αγορές. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην ενεργειακή απόδοση, την ανεξάρτητη διαβίωση και τη διατήρηση ή τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του πληθυσμού της τρίτης ηλικίας.

Στρατηγική με επίκεντρο το χρήστη

Το πρόγραμμα WIDER οικοδομεί διατομεακές δικτυακές σχέσεις μεταξύ των παραγόντων στις περιφέρειες και ενθαρρύνει την ανάπτυξη δεσμών μεταξύ των παραγόντων και του πληθυσμού-στόχου. Στοχεύει επίσης στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των ΜΜΕ, της έρευνας, των κέντρων καινοτομίας και των ενδιάμεσων φορέων για την προώθηση της καινοτομίας, δημιουργώντας παράλληλα κανάλια επικοινωνίας μεταξύ των ΜΜΕ και του γηράσκοντος πληθυσμού για δοκιμές προϊόντων σύμφωνα με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις τους.

Για παράδειγμα, η ENTRANET, μια ελληνική εταιρεία που επιχορηγήθηκε με επιταγή καινοτομίας στο πλαίσιο του WIDER, σχεδιάζει και κατασκευάζει προϊόντα αναγνώρισης ομιλίας, με στόχο την Αγορά Υποβοηθούμενης Διαβίωσης (συστήματα αναγνώρισης φωνής σε ανελκυστήρες – έλεγχος των ηλεκτρονικών οικιακών συσκευών μέσω φωνητικών εντολών, κ.λπ.)

Επιτεύγματα μέχρι σήμερα

Η βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του έργου θα διευκολυνθεί από το πρόγραμμα WIDER μέσω της δημιουργίας οικολογικής έξυπνης στρατηγικής με επίκεντρο το χρήστη, ενίσχυσης της κοινωνικής ζήτησης και της επίγνωσης για την τοπικότητα, καθώς και της θέσπισης νέων μορφών συνεργασίας μεταξύ των πολιτικών, του επιχειρηματικού τομέα και του γηράσκοντος πληθυσμού της περιφέρειας μέσω συγκεκριμένων ενώσεων, κέντρων ημερήσιας φροντίδας, κ.λπ. Τα σημαντικότερα στοιχεία του προγράμματος είναι τα εξής:

  • περίπου 600 τοπικές ΠΜΜΕ, επαγγελματικές ενώσεις, εκπρόσωποι θεσμικών οργάνων, κ.λπ. έχουν εκπαιδευτεί και ενισχυθεί σε ολόκληρη την επικράτεια του προγράμματος με περίπου 65 τοπικά σεμινάρια και εργαστήρια,
  • περίπου 10 000 τοπικοί φορείς (επιχειρήσεις, ιδρύματα, φορείς έρευνας και καινοτομίας, ευρύ κοινό, κ.λπ.) συμμετείχαν άμεσα ή έμμεσα σε δραστηριότητες του προγράμματος WIDER,
  • ένα πιλοτικό διακρατικό σύστημα επιταγών δοκιμάστηκε με σκοπό να διαθέσει χρηματοδότηση για τις MED ΠΜΜΕ που επιθυμούν να βελτιώσουν τη θέση τους στην αναδυόμενη νέα αγορά της οικολογικής έξυπνης στέγασης για τους ηλικιωμένους. Αυτό αφορούσε τον κύριο όγκο του έργου και έλαβε 79 αιτήσεις με τελική κατανομή 37 επιταγές καινοτομίας (που η συνολική τους αξία ήταν EUR 316 000), αφιερωμένες στην υλοποίηση 37 έργων καινοτομίας,
  • 22 τοπικοί εμπειρογνώμονες σε θέματα καινοτομίας WIDER (WIDER LIC) των 7 περιφερειών εταίρων - ανάμεσά τους καθηγητές πανεπιστημίων, διαχειριστές του έργου, ερευνητές, εκπρόσωποι επιχειρήσεων και ιδρυμάτων - διορίστηκαν για την αξιολόγηση και την παρακολούθηση των 37 καινοτόμων έργων,
  • 139 πάροχοι γνώσης από τον τομέα του προγράμματος MED συμπεριλήφθηκαν στο διακρατικό κατάλογο του WIDER.
  • διοργανώθηκαν 2 Εκθέσεις Καινοτομίας του WIDER με συνολικά πάνω από 500 συμμετέχοντες,
  • πραγματοποιήθηκε 1 καταρτιστική αποστολή του WIDER στην Διεθνή Έκθεση Φραγκφούρτης «Φως & Οικοδομή 2014», με 29 επιχειρήσεις από πιλοτικούς βιομηχανικούς τομείς του WIDER,
  • συνολικά οργανώθηκαν περίπου 460 συναντήσεις b2b ή r2b και πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των 3 διακρατικών εκδηλώσεων δικτύωσης/διαμεσολάβησης που οργανώθηκαν από το WIDER, το οποίο και συμμετείχε,
  • διοργανώθηκαν συνολικά 18 περιφερειακές και εθνικές περιοδείες (ποικιλία εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων από παρουσιάσεις, εκθέσεις, τελετές, συζητήσεις, συναντήσεις), δίνοντας την ευκαιρία σε 40 000 άτομα να μάθουν για τα αποτελέσματα του προγράμματος, κ.λπ.

Συνολική επένδυση και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

Συνολική επένδυση για το πρόγραμμα «WIDER – Πράσινη Ανάπτυξη των ΜΜΕ: Καινοτομία και ανάπτυξη στονv τομέα της ενέργειας της περιοχής της Μεσογείου» είναι EUR 2 525 746, εκ των οποίων η συμβολή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ ανέρχεται σε EUR 2 292 142 από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Μεσόγειος» για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.


Ημερομηνία σύνταξης

24/11/2015