Αλλαγή δεδομένων σε πλημμυροπαθείς περιφέρειες

Η συνεισφορά πολλών πλευρών και η διεπιστημονικότητα χαρακτηρίζουν την προσέγγιση που υιοθετεί το πρόγραμμα FLAPP, στα πλαίσια του οποίου οι συνδυασμένες προσπάθειες 15 χωρών κατέληξαν σε πρακτικές μεθόδους αντιμετώπισης του κινδύνου των πλημμυρών. Το FLAPP (Επίγνωση Πλημμυρών και Πολιτικές Πρόληψης σε Παραμεθόριες Περιοχές) επέτρεψε τη διαμόρφωση συνεργασιών που διαφορετικά δεν θα είχαν πραγματοποιηθεί και οδήγησε στην καθιέρωση μηχανισμών όπως η πρόγνωση πλημμυρών και η διαχείριση λεκανών απορροής ποταμών, για την προστασία των ανθρώπων, της φύσης και της οικονομικής ανάπτυξης σε παραμεθόριες περιοχές υψηλού κινδύνου.

 Πρόσθετα εργαλεία

 

«Ήταν ενδιαφέρον να βλέπεις το ολλανδικό πρόγραμμα ‘Χώρος για τον Ποταμό’ σε εφαρμογή. Διαπίστωσα ότι η πρόληψη των πλημμυρών και η ανάπτυξη της φύσης μπορούν να είναι συμβατές, εφόσον υπάρχει αρκετός χώρος. Μπορώ να αξιοποιήσω αυτές τις πληροφορίες στη δική μου εργασία πάνω στη διατύπωση προτάσεων για λήψη μέτρων προς τη δική μας περιφερειακή διοίκηση.»
Γιόσου Έλσο, Διαχειριστής Έργου GAVRN, Ναβάρα, Ισπανία

Οι κάτοικοι των περιοχών που καλύπτονται από το FLAPP είναι εξοικειωμένοι με τις πλημμύρες, εξ ου και η θετική συμβολή των 37 εταίρων που συνεισέφεραν τις εμπειρίες τους στη διαχείριση ποτάμιων συστημάτων από 12 λεκάνες απορροής. Από την Ιρλανδία ως την Ελλάδα κι από την Εσθονία ως την Ισπανία, οι εμπειρίες γίνονται κτήμα όλων και αξιοποιούνται πρακτικά.

Ιδέες μετουσιώνονται σε βέλτιστες πρακτικές

Κύριος εταίρος του δικτύου του FLAPP ήταν η EUregio Meuse-Rhine (Μάαστριχτ, Κάτω Χώρες). Κεντρικός στόχος των εταίρων του έργου ήταν η βελτιστοποίηση της πρόληψης πλημμυρών, η πρόγνωσή τους, η μετάδοση πληροφοριών και ο περιορισμός των ζημιών. Πανεπιστημιακοί ερευνητές και ΜΚΟ εμπλούτισαν το ανθρώπινο δυναμικό του δικτύου και συνεισέφεραν τις δικές τους δυνάμεις ως εταίροι των τοπικών και περιφερειακών αρχών διαχείρισης υδάτινων πόρων. Οι ιδέες του δικτύου για τη διαχείριση συστημάτων υδάτινων ρευμάτων σύντομα ενσωματώθηκαν σε σχετικά εργαλεία, όπως ένας Χάρτης Βέλτιστων Πρακτικών, ένας Κατάλογος Βέλτιστων Πρακτικών και προτάσεις πολιτικής προς τις κοινοτικές και εθνικές αρχές.

Η πρόληψη πλημμυρών από κάθε οπτική γωνία

Με 15 παραμεθόριες περιοχές (περιλαμβανομένων και χωρών εκτός ΕΕ) στο μικροσκόπιο, οι εταίροι του έργου κάλυψαν ποικιλόμορφες λεκάνες απορροής, στις οποίες συγκαταλέγονταν οι ποταμοί Δούναβης, Τίζα, Έβρος, Έμπρο, Νεμούνας, Μόζας, Ρήνος, Σελντ, Έλβας και Όντερ. Οι εταίροι μελέτησαν την πρόληψη πλημμυρών μέσω δομικών και χωροταξικών μέτρων, την αειφόρο διαχείριση πλημμυρών, ιδίως σε περιοχές μεγάλης οικολογικής σημασίας, τη διαχείριση καταστροφών, τη διασυνοριακή συνεργασία για την προώθηση της προσέγγισης με άξονα τις λεκάνες απορροής, και την ευαισθητοποίηση του κοινού για τις πλημμύρες. Νέες έννοιες διαχείρισης πλημμυρών (‘Ποτάμια Επιφάνεια – Fluvial Territory’ και ‘Χώρος για τον Ποταμό – Room for the River’) παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν. Στη στρατηγική του FLAPP για την ευαισθητοποίηση και πρόληψη συμπεριλαμβάνονται ένας ιστότοπος, φυλλάδια, πινακίδες, ενημερωτικά δελτία, καθώς και εκθέσεις για τις πολιτικές αντιμετώπισης των πλημμυρών, συστήματα πληροφοριών και διασυνοριακοί χάρτες.

Ενισχύεται η συνεργασία πέρα από τις όχθες των ποταμών

Το πρόγραμμα αποδείχθηκε κομβικής σημασίας, επειδή παρείχε το ερέθισμα για διασυνοριακές συναντήσεις, όπου τέθηκαν ζητήματα πλημμυρών και ρύπανσης, όπως στο Δέλτα του Νεμούνας στα ρωσολιθουανικά σύνορα. Σε άλλα παραδείγματα, οι ιρλανδικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πλημμύρες πρόκειται να μεταφραστούν στα Ελληνικά και να εφαρμοστούν στο Δέλτα του Έβρου, η διαχείριση πλημμυρών στο Ζέγκεντ και τη Βουδαπέστη (Ουγγαρία) άντλησε έμπνευση από τα κινητά φράγματα του Μάαστριχτ (Κάτω Χώρες), ενώ το Κέντρο Πληροφόρησης για τις Πλημμύρες στη Λεκάνη Απορροής του Τίζα απευθύνθηκε για καθοδήγηση στο Κέντρο Πλημμυρών Σαξονίας.


Ημερομηνία σύνταξης

17/12/2009