Αναβάθμιση του τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου στη Ρεβυθούσα για τη βελτίωση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού

Η σημαντική αναβάθμιση του μοναδικού υφιστάμενου τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) στη Ρεβυθούσα, δυτικά της Αθήνας θα βελτιώσει την ενεργειακή απόδοση και και θα αυξήσει την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού στην Ελλάδα και τη νοτιοανατολική Ευρώπη

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Το επενδυτικό πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε δυο φάσεις. Η πρώτη φάση, μια προτεραιότητα στο πλαίσιο του προγράμματος του Διευρωπαϊκού Δικτύου στον τομέα της Ενέργειας (ΔΕΔ-Ε), είναι ένα έργο-γέφυρα το οποίο προβλέπει την κατασκευή μιας μονάδας 13 MW συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας (CHP) για την αναβάθμιση του τερματικού σταθμού ΥΦΑ στη Ρεβυθούσα. Η νέα μονάδα παρέχει τον ηλεκτρισμό για την κάλυψη της λειτουργίας της αναβαθμισμένης μονάδας ΥΦΑ, ενώ η θερμότητα που δημιουργείται κατά την παραγωγή της ενέργειας, χρησιμοποιείται στη διαδικασία της εξάτμισης του υγροποιημένου αερίου. Το έργο ξεκίνησε κατά την προγραμματική περίοδο 2000-2006 και έχει ήδη ολοκληρωθεί.

Πλήρως αναβαθμισμένη μονάδα ΥΦΑ

Η δεύτερη φάση της αναβάθμισης θα αυξήσει και θα επεκτείνει την αποθηκευτική επάρκεια του τερματικού σταθμού της Ρεβυθούσας. Το έργο περιλαμβάνει: την κατασκευή μιας τρίτης δεξαμενής 95 000 m³, την αναβάθμιση των λιμενικών εγκαταστάσεων για τον ελλιμενισμό πλοίων ΥΦΑ κατά 85 % μεγαλύτερα από την παρούσα επάρκεια και την εγκατάσταση επιπλέον κρυογενικού εξοπλισμού για την αύξηση του ρυθμού αεριοποίησης κατά 40 %. Επίσης ο μετρητικός σταθμός στην Αγία Τριάδα θα αναβαθμιστεί για να αντιμετωπίσει την αναμενόμενη αύξηση κατά 40 % της ροής του αερίου.

Ο στόχος και των δύο έργων είναι η αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας και ευελιξίας, και παράλληλα η μείωση των τιμών του ΥΦΑ για τον καταναλωτή κατά 4 %. Η πρώτη φάση ήδη έχει επιτύχει μια αύξηση στην ενεργειακή απόδοση και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Αναμένεται να δημιουργηθούν 1 073 θέσεις εργασίας όταν ολοκληρωθούν και τα δύο έργα.

Συνολική επένδυση και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

Η συνολική επένδυση για το έργο «Αναβάθμιση του τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου στη Ρεβυθούσα» είναι 10 063 353 EUR για τη φάση 1 και 195 570 000 EUR για τη φάση 2. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ συμβάλλει 2 949 307 EUR και 47 827 598 EUR αντίστοιχα από τα επιχειρησιακά προγράμματα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», άξονας προτεραιότητας «Ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήματος της χώρας και ενίσχυση της βιωσιμότητάς του», «Αττική», άξονας προτεραιότητας «Ενίσχυση υποδομών προσπελασιμότητας – ενέργειας», «Κεντρική Μακεδονία - Δυτική Μακεδονία - Ανατολική Μακεδονία και Θράκη», άξονας προτεραιότητας «Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» και «Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος», άξονας προτεραιότητας «Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας Στερεάς Ελλάδας»

Ημερομηνία σύνταξης

03/06/2015