Νέο σύστημα επεξεργασίας λυμάτων για το Κορωπί

Ένα μεγάλο νέο σύστημα επεξεργασίας λυμάτων για την πόλη του Κορωπίου στην ανατολική Αττική έχει οριστεί για την κατασκευή 98 χλμ υπονόμων καθώς και ενός αγωγού προς το νέο κέντρο επεξεργασίας λυμάτων (ΚΕΛ) Κορωπίου - Παιανίας. Αναμένεται ότι περίπου 55 000 μόνιμοι κάτοικοι θα ωφεληθούν από την αναβάθμιση.

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Οι εργασίες περιλαμβάνουν την κατασκευή ενός δικτύου συλλεκτήρων λυμάτων σε όλο το κέντρο της πόλης του Κορωπίου, αποτελούμενου από αγωγούς βαρύτητας και φρεάτια ελέγχου. Εκτός από συλλεκτήρες, κατασκευάζονται επίσης και δύο κεντρικοί υπόνομοι αναχαίτισης: ο πρώτος στο βόρειο και το δυτικό μέρος της πόλης, ο δεύτερος στο νότιο Κορωπί. Προβλέπονται επίσης και τρεις αγωγοί μεταφοράς, εκ των οποίων ο ένας περικλείει ολόκληρη την πόλη.

Το ΚΕΛ Κορωπίου - Παιανίας, το οποίο επίσης κατασκευάζεται ως μέρος του έργου, βρίσκεται νοτιοανατολικά του διεθνούς αεροδρομίου των Αθηνών, Ελ. Βενιζέλος. Το κέντρο εξυπηρετεί τους σκοπούς της επεξεργασίας πρωτοβάθμιων, βιολογικών και τριτοβάθμιων λυμάτων καθώς και της λυματολάσπης. Στεγάζει επίσης διάφορες εγκαταστάσεις συμπεριλαμβανομένων αντλιοστασίων, τεσσάρων δεξαμενών ιζήματος, βιοαντιδραστήρων, δεξαμενών καθίζησης, αναερόβιων χωνευτών και μονάδες απολύμανσης με υπεριώδη ακτινοβολία. Αφού επεξεργαστούν τα λύματα στο ΚΕΛ, θα απορρίπτονται σε επιφανειακά ύδατα μέσω ενός νέου αγωγού αποβλήτων αποχέτευσης μήκους 6 213 μέτρων.

Δεύτερη φάση μετά το 2015

Αυτό αποτελεί μόνο την πρώτη φάση του έργου και αναμένεται ότι θα επεξεργάζεται περίπου 75 % των λυμάτων του Κορωπίου. Μια δεύτερη επιμέρους φάση πρόκειται να ξεκινήσει μετά το 2015 και θα αντιμετωπίσει το υπόλοιπο 25 %.

Η επιτυχημένη ολοκλήρωση του έργου σημαίνει ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην πορεία συμμόρφωσης με την οδηγία της Επιτροπής 1991/271/ΕΟΚ που αφορά την επεξεργασία των λυμάτων.

Συνολική επένδυση και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

Η συνολική επένδυση για το έργο «Συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων Κρωπίας - Παιανίας» ανέρχεται σε 88 024 627 EUR, εκ των οποίων 74 820 933 EUR είναι η συμβολή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αττική» για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Το έργο εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας «Αειφόρος ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής».

Ημερομηνία σύνταξης

10/06/2015