Νέα οδός στην Κρήτη για τη βελτίωση των χρόνων ταξιδιού και της ασφάλειας

Η κατασκευή οδικού τμήματος 15,7 χλμ μεταξύ των χωριών της Αγίας Βαρβάρας και των Αγίων Δέκα στην κεντρική Κρήτη θα έχει οφέλη τόσο για τους κατοίκους, όσο και για τους τουρίστες με τη βελτίωση της προσπελασιμότητας προς τη νότια πλευρά της νήσου.

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Το νέο οδικό τμήμα αποτελεί μέρος της διαδρομής μεταξύ της Μεσαράς στο νότο και την πρωτεύουσα της Κρήτης, Ηράκλειο, όπου βρίσκεται το αεροδρόμιο της νήσου και η κύρια λιμενική σύνδεση με την ηπειρωτική Ελλάδα. Οι ταχύτητες στην κυκλοφορία του νέου δρόμου θα αυξηθούν κατά 19 χλμ/ώρα (από 29χλμ/ώρα σε 48 χλμ/ώρα), μειώνοντας έτσι τους χρόνους ταξιδιού μεταξύ Μεσαράς και Ηρακλείου κατά 55 λεπτά. Το έργο αναμένεται επίσης να βελτιώσει την οδική ασφάλεια με τη μείωση του αριθμού των ατυχημάτων στη διαδρομή. Οι εργασίες περιλαμβάνουν την κατασκευή τριών οδικών σηράγγων, πέντε γεφυρών και τριών κόμβων. Κατά τη φάση υλοποίησης αυτού του έργου αναμένεται να δημιουργηθούν περίπου 44 νέες θέσεις εργασίας.

Τα ευρύτερα οφέλη

Ο δρόμος αποτελεί τμήμα του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) της Ελλάδας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επενδύει δισεκατομμύρια ευρώ στο ΔΕΔ-Μ προκειμένου να βελτιωθούν οι συνδέσεις μεταφορών ώστε άνθρωποι και αγαθά να μετακινούνται με μεγαλύτερη ευκολία μεταξύ των Κρατών Μελών.

Η επένδυση εμπίπτει στο επιχειρησιακό πρόγραμμα της Ελλάδας, «Ενίσχυση της προσπελασιμότητας». Το πρόγραμμα στοχεύει στη βελτίωση των υποδομών μεταφορών της χώρας καθώς και των διεθνών της συνδέσεων. Επομένως θα παίξει βασικό ρόλο κάνοντας τις απομακρυσμένες και μεσόγειες περιοχές της Ελλάδας περισσότερο προσβάσιμες και οικονομικά ελκυστικές Αυτό το επιχειρησιακό πρόγραμμα λειτουργεί για να συνδέσει τις περισσότερο ευημερούσες περιοχές της Ελλάδας με τις λιγότερο ανεπτυγμένες, πράγμα το οποίο θα βοηθήσει να προωθηθεί περισσότερο η εδαφική συνοχή.


Συνολική επένδυση και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

Η συνολική επένδυση για το έργο «Ολοκλήρωση της κατασκευής του τμήματος Αγία Βαρβάρα - Άγιοι Δέκα (Καστέλι) (22+170 χλμ σε 37+900 χλμ) του καθέτου οδικού άξονα Ηράκλειο – Μεσαρά στη νομαρχία Ηρακλείου, Κρήτης» είναι 102 273 321 EUR, στο οποίο η συμβολή του ευρωπαϊκού ταμείου περιφερειακής ανάπτυξης της ΕΕ ανέρχεται στα 86 932 323 EUR μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος «Ενίσχυση της προσπελασιμότητας» για την προγραμματική περίοδο 2007 έως 2013. Το έργο εντάσσεται στην προτεραιότητα «Οδικές μεταφορές – διευρωπαϊκό και διαπεριφερειακό οδικό δίκτυο περιφερειών αμιγούς στόχου Σύγκλισης».


Ημερομηνία σύνταξης

14/08/2014