Η βελτιωμένη οδική υποδομή σημαίνει καλύτερα ταξίδια για όλους

Η αποπεράτωση ενός τμήματος αυτοκινητόδρομου σημαίνει μεγαλύτερη ασφάλεια και βελτιωμένους χρόνους ταξιδιού στην ελληνική περιοχή της Πελοποννήσου ωφελώντας τους κατοίκους, τις επιχειρήσεις αλλά και τους τουρίστες.

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Αυτό το τμήμα του αυτοκινητόδρομου αποτελεί μέρος του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε ανθρώπους και αγαθά να κυκλοφορούν γρήγορα και εύκολα μεταξύ των Κρατών Μελών της ΕΕ και διασφαλίζει τις διεθνείς συνδέσεις.

Πρόκειται για ΣΔΙΤ (σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα) και ο εργολάβος θα είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των εργασιών και τη μετέπειτα λειτουργία του αυτοκινητόδρομου. Ο εργολάβος, Μορέας Α.Ε., θα διαχειρίζεται τις εργασίες και θα λειτουργεί και συντηρεί τον αυτοκινητόδρομο για τα επόμενα 30 χρόνια. Αυτή η 30ετής εκχώρηση δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε διάλογο περί δυνατότητας αναδιάρθρωσης ή χρηματοδότησης.

Προσβλέποντας σε υψηλότερα πρότυπα

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή και την αποπεράτωση περισσοτέρων από 200 χλμ αυτοκινητόδρομων – 159 χλμ στο τμήμα Κορίνθου – Τρίπολης – Καλαμάτας και 46 χλμ στο τμήμα Λεύκτρου – Σπάρτης. Τα 100 χλμ αυτών θα είναι ολοκαίνουργια τμήματα αυτοκινητόδρομων (συμπεριλαμβανομένου του κλάδου του αυτοκινητόδρομου Λεύκτρου – Σπάρτης) και τα υπόλοιπα θα είναι αναβάθμιση και αποπεράτωση του υφιστάμενου αυτοκινητόδρομου.

Θα κατασκευαστούν επτά σήραγγες και οποιεσδήποτε απαραίτητες αρχαιολογικές εργασίες και αλλαγές στα δίκτυα δημόσιας ωφέλειας θα αναληφθούν από τον εργολάβο. Οι επικίνδυνες στροφές θα ευθυγραμμιστούν, θα προστεθεί φωτισμός και θα αναβαθμιστεί η διαχωριστική νησίδα. Αυτό θα καταστήσει ολόκληρο το τμήμα του αυτοκινητόδρομου ομοιογενές ως προς τα πρότυπα και την ασφάλεια.

Οφέλη από κάθε άποψη

Στην περιοχή, ο νέος και αναβαθμισμένος δρόμος θα οδηγήσει σε βελτίωση της απολύτως απαραίτητης ασφάλειας καθώς ο συγκεκριμένος δρόμος έχει την ανώτατη συχνότητα ατυχημάτων και απώλειας ανθρώπινης ζωής στην Ελλάδα. Οι χρόνοι ταξιδιού θα μειωθούν σημαντικά ως αποτέλεσμα αυτού του έργου κόβοντας 38 λεπτά από τη διαδρομή Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και ο χρόνος ταξιδιού της διαδρομής Τρίπολη – Σπάρτη θα μειωθεί κατά 25 %.

Ειδικά οι νομαρχίες Κορινθίας, Αρκαδίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας θα διαπιστώσουν μεγάλη βελτίωση στους χρόνους σύνδεσής τους. Με τη βελτίωση της προσπελασιμότητας μεταξύ αυτών των περιοχών και με την υπόλοιπη Ελλάδα, αναμένεται αυξημένη συνοχή και συνεργασία. Οι τοπική βιομηχανία και οι επιχειρήσεις θα ωφεληθούν από τους βελτιωμένους χρόνους ταξιδιού, το οποίο θα επηρεάσει άμεσα την παραγωγικότητα. Επιπλέον, οι βελτιωμένες μεταφορές στην περιοχή θα ωφελήσουν τον τουρισμό και επομένως την τουριστική βιομηχανία.

Το έργο θα δημιουργήσει 1 519 θέσεις εργασίας κατά τη 48μηνη φάση της υλοποίησης και 165 θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν κατά τη φάση της λειτουργίας.


Συνολική και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

Το έργο «Μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του αυτοκινητόδρομου Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και του κλάδου Λεύκτρο – Σπάρτη» διαθέτει συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό ίσο με 705 378 615 EUR, με τη συμβολή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ να ανέρχεται στα 252 159 069 EUR για την προγραμματική περίοδο από το 2007 έως το 2013.


Ημερομηνία σύνταξης

23/01/2013