Κλείνοντας το ευρυζωνικό χάσμα στην Ελλάδα

Eta; σταδιακή εφαρμογή ευρυζωνικών υπηρεσιών στην αγροτική Ελλάδα έχει στόχο να συμβάλει στο κλείσιμο του «ευρυζωνικού χάσματος» που υφίσταται μεταξύ των απομακρυσμένων και μη προνομιούχων περιοχών της Ελλάδας και της υπόλοιπης χώρας όπου οι συγκεκριμένες υπηρεσίες ήδη διατίθενται.

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Omicron; κύριος στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι να βελτιωθούν σημαντικά οι ευρυζωνικές υποδομές στις επονομαζόμενες «λευκές περιοχές» της Ελληνικής επικράτειας. Αυτές είναι οι αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας, οι οποίες τρεχόντως δεν έχουν διαδικτυακές υπηρεσίες και ούτε έχουν σχέδια για κάλυψη στο εγγύς μέλλον.

Tau;ο έργο πρόκειται να κατασκευάσει μια υποδομή μήκους 5000 χλμ ισχυρού δικτύου καλωδίωσης οπτικών ινών, επιτρέποντας την ανοικτή πρόσβαση σε όλους τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους που προσφέρουν ευρυζωνικές υπηρεσίες στους καταναλωτές.

Omicron;ι εργασίες περιλαμβάνουν: τοποθέτηση 74 αγροτικών σημείων ανταλλαγής δικτύου, εγκατάσταση 1 208 πύργων αναμετάδοσης και πυλώνων, και κατασκευή κέντρου λειτουργίας δικτύου. Με την ολοκλήρωσή του, το διευρυμένο δίκτυο προορίζεται να παρέχει ευρυζωνικότητα σε υπέρ-υψηλές ταχύτητες και να στηρίζει μελλοντικές αναβαθμίσεις υποδομής.

Σύνδεση των πολιτών αλλά και των εταιρειών

Eta; άφιξη της ευρυζωνικότητας στις «λευκές περιοχές» θα συμβάλει στο στόχο του ψηφιακού θεματολόγιου της ΕΕ που θέλει να διασφαλίσει ότι ολόκληρη η ΕΕ θα καλύπτεται από ευρυζωνικότητα πάνω από 30 Mbps μέχρι το 2020.

Epsilon;κτιμάται ότι κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, η παροχή αξιόπιστων και οικονομικά προσιτών υπηρεσιών συνδεσιμότητας θα επιτρέψουν σε 587 879 επιπλέον άτομα, ή 95 % του πληθυσμού που κατοικεί στις «λευκές περιοχές», να ωφεληθούν από την ευρυζωνική πρόσβαση. Αυτό είναι ίσο με σχεδόν 6 % του συνολικού πληθυσμού της Ελλάδας. Δεν είναι μόνο οι πολίτες που θα ωφεληθούν, αλλά και οι επιχειρήσεις και δημόσιοι φορείς στις περιοχές που καλύπτονται.

Eta; υποδομή θα υλοποιηθεί μέσω σύμπραξης δημοσίου-ιδιωτικού τομέα. Κατά την υλοποίηση του έργου αναμένεται ότι θα δημιουργηθούν πάνω από 440 νέες θέσεις εργασίας και πάνω από 230 όταν λειτουργήσει το έργο.

Συνολική επένδυση και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

Eta; συνολική επένδυση για το έργο «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές Λευκές Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας» ανέρχεται σε 161 077 032 EUR. Η συμβολή του ευρωπαϊκού ταμείου περιφερειακής ανάπτυξης της ΕΕ είναι 97 262 914 EUR από τα επιχειρησιακά προγράμματα «Ψηφιακή σύγκλιση» (στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας «Βελτίωση της παραγωγικότητας με αξιοποίηση ΤΠΕ»), και «Μακεδονία - Θράκη» (στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας «Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας») για την προγραμματική περίοδο 2007 με 2013.

Ημερομηνία σύνταξης

10/12/2014