Νέα ολοκληρωμένη προσέγγιση για να μετριαστεί η πίεση στο σύστημα διαχείρισης αποβλήτων της Λεμεσού

Ένα νέο ολοκληρωμένο σύστημα θα ενισχύσει τη διαχείριση στερεών αποβλήτων στο διοικητικό διαμέρισμα της Λεμεσού στην Κύπρο. Το έργο θα συμβάλει στην προώθηση της βιωσιμότητας και στην ενίσχυση της προστασίας του περιβάλλοντος της χώρας και παράλληλα θα συμμορφώνεται με τη νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων.

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Το έργο περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την κατασκευή ολοκληρωμένων εγκαταστάσεων για τη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΟΕΔΑ). Θα κατασκευαστεί μια νέα μονάδα ανακύκλωσης με σκοπό την επίτευξη μιας περισσότερο κυκλικής τοπικής οικονομίας. Επιπλέον, οι χωματερές θα αποκατασταθούν και θα κατασκευαστεί ένα νέο κέντρο μεταφοράς αποβλήτων.

Αναβαθμίσεις συστήματος για τον μετριασμό της πίεσης από τον τουρισμό

Το έργο έχει στόχο την εξυπηρέτηση των αναγκών της διαχείρισης αποβλήτων για τους 235 000 κατοίκους του διοικητικού διαμερίσματος της Λεμεσού. Η ενισχυμένη απόδοση της τουριστικής βιομηχανίας συνετέλεσε στην σημαντικά αυξημένη πίεση στα υπάρχοντα συστήματα διαχείρισης αποβλήτων τα τελευταία χρόνια και υπάρχει η ελπίδα ότι το νέο σύστημα θα μετριάσει αυτή την πίεση.

Επιπλέον των θέσεων εργασίας που θα δημιουργηθούν κατά τη διαδικασία κατασκευής, αναμένεται ότι θα δημιουργηθούν 42 μόνιμες θέσεις εργασίας σε ολόκληρο το νέο ενσωματωμένο σύστημα. Το ίδιο το σύστημα θα είναι μερικώς αυτοχρηματοδοτούμενο, με έσοδα από τα τέλη χρηστών και την πώληση ανακυκλωμένων υλικών.

Παράλληλα με τα άμεσα οφέλη του, το νέο ολοκληρωμένο σύστημα θα φέρει τη διαχείριση στερεών αποβλήτων της Κύπρου σε ευθυγράμμιση με τους κανονισμούς της ΕΕ. Συμβάλλει επίσης στην περιβαλλοντική προστασία και βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.


Συνολική επένδυση και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

Η συνολική επένδυση για το έργο «Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων επαρχίας Λεμεσού» ανέρχεται σε 72 638 300 EUR, εκ των οποίων 46 547 221 EUR είναι η συμβολή του ταμείου συνοχής της ΕΕ από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και αειφόρος ανάπτυξη» για την προγραμματική περίοδο 2007 - 2013. Το έργο εντάσσεται στην προτεραιότητα «Βασικές υποδομές στον περιβαλλοντικό τομέα».


Ημερομηνία σύνταξης

10/06/2015