Κάθε σταγόνα μετράει στις μεσογειακές χώρες

Η απειλή της λειψυδρίας αποτελεί μείζον ζήτημα για πολλές χώρες της περιοχής της δυτικής Μεσογείου. Η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των υδάτων και του εδάφους για διαφορετικές χρήσεις είναι σημαντικές για την οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική ευημερία της περιοχής. Το πρόγραμμα MEDDMAN, με την υποστήριξη των ευρωπαϊκών ταμείων, υιοθέτησε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση αντιμετώπισης της απειλής αυτής, αναπτύσσοντας στρατηγικές και εργαλεία για την καλύτερη διαχείριση των υδατικών πόρων και των εδαφών της περιοχής.

 Πρόσθετα εργαλεία

 
Στο πλαίσιο του προγράμματος αναπτύχθηκαν εργαλεία για την πρόγνωση της ξηρασίας Στο πλαίσιο του προγράμματος αναπτύχθηκαν εργαλεία για την πρόγνωση της ξηρασίας

«Χάρη στο MEDDMAN, η Διαπεριφερειακή Αρχή για τη Λεκάνη Απορροής του Μπαζιλικάτα στη νότια Ιταλία βελτίωσε τις γνώσεις της πάνω στην πολιτική διαχείρισης των υδάτων και τις μεθοδολογίες ανάλυσης για την αποτίμηση της διαθεσιμότητας υδατικών πόρων. Αυτό αναβάθμισε τις μεθόδους υδρολογικού σχεδιασμού, καθώς και τα συστήματα διαχείρισης σε περιοχές επιρρεπείς στην ξηρασία και την απερήμωση, αμβλύνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τις κρίσεις λειψυδρίας και τον κίνδυνο ξηρασίας στην περιοχή.»
Clementina Cavuoti (δημόσια υπάλληλος – μηχανικός) και Sonia Pagliaro (δημόσια υπάλληλος – γεωλόγος), Αρχή για τη Λεκάνη Απορροής του Μπαζιλικάτα

Οι τέσσερις εμπλεκόμενες χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία και Ισπανία) έχουν απόλυτη επίγνωση ότι είναι αναγκαίο να ελέγχουν την κατανάλωση ύδατος και να έχουν την ικανότητα να αποτιμούν την ποσότητα και ποιότητα των διαθέσιμων πόρων. Έχοντας υπ’ όψιν τα παραπάνω, το πρόγραμμα έχει συνεισφέρει στην ολοκληρωμένη διαχείριση των λεκανών απορροής και στη βελτίωση της ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης ύδατος, μέσω της ανάπτυξης εργαλείων για τη βιώσιμη αξιοποίηση των υδάτων και της ευαισθητοποίησης του ευρύτερου κοινού για τη λειψυδρία.

Αποτίμηση των επιπτώσεων στη φύση

Ο θεμελιώδης στόχος του προγράμματος MEDDMAN (Ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων, ανάπτυξη και σύγκριση κοινών διεθνών μεθοδολογιών για την καταπολέμηση της ξηρασίας στις περιοχές της δυτικής Μεσογείου) συνίσταται στη διασφάλιση της διαρκούς και βελτιωμένης οικονομικής ανάπτυξης στην περιοχή. Μελέτησε τρόπους επαναχρησιμοποίησης των υδάτων και προώθησης της διαπεριφερειακής και διεθνούς συνεργασίας για την καταπολέμηση της ξηρασίας, αναπτύσσοντας ένα ολοκληρωμένο σύστημα αξιολόγησης της κατάστασης των επιφανειακών και υπόγειων υδατικών πόρων.

Το MEDMANN εστίασε στη δραστηριοποίηση των περιφερειών στη διαχείριση των υδάτων και εκπόνησε μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την υποβάθμιση του εδάφους. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις ακραίων μετεωρολογικών και υδατολογικών φαινομένων, τα οποία επηρεάζουν ενδεχομένως σημαντικά την τοπική ανάπτυξη και την ευημερία των κατοίκων.

Πολλές διαφορετικές εμπειρίες, ένας στόχος

Υλοποιήθηκαν πολλά έργα διαχείρισης υδάτων σε πιλοτικές περιοχές. Το MEDDMAN ενέταξε αυτές τις προσπάθειες σε ενιαίο πλαίσιο, καθιστώντας τες χρήσιμα εργαλεία για ευρύτερη αξιοποίηση. Οι μεθοδολογίες που αναπτύχθηκαν έγιναν αντικείμενο επεξεργασίας διαπεριφερειακής διαβούλευσης, ενσωματώνοντας αναλύσεις υδρολογικού κύκλου, περιφερειακά πρότυπα για την πρόγνωση των περιόδων ξηρασίας, διερευνήσεις των δυνατοτήτων για επαναχρησιμοποίηση των υδάτων, ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων, και διαχείριση κινδύνου ξηρασίας. Το πλεονέκτημα της συμμετοχής πολλών περιφερειών συνίσταται στη δυνατότητα εφαρμογής των προτεινόμενων λύσεων σε διαφορετικές περιπτώσεις με διαφορετικές απαιτήσεις, προσφέροντας ένα πολύτιμο εργαλείο στις αρχές και άλλων περιοχών. Το ευρύ κοινό διαδραματίζει επίσης κεντρικό ρόλο στον τρόπο αξιοποίησης των υδάτων, ιδίως στο πλαίσιο των καθημερινών καταναλωτικών του συνηθειών, και γι’ αυτό αποτέλεσε το στόχο των εκστρατειών ευαισθητοποίησης του προγράμματος.


Ημερομηνία σύνταξης

07/01/2010