Υπέρβαση στερεοτύπων για συνεργασία με τους Ρομά

Παρά τις προσπάθειες σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ο λαός των Ρομά συνεχίζει να αντιμετωπίζει σε έντονο βαθμό τον κοινωνικό αποκλεισμό και τη φτώχεια.

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Έργα όπως αυτό βοηθούν την ΕΕ να εξελιχθεί έως το 2020 σε μια έξυπνη, βιώσιμη οικονομία χωρίς αποκλεισμούς, όπως προβλέπεται στην αναπτυξιακή στρατηγική «Ευρώπη 2020». Η ΕΕ αντιμετωπίζει κάποιες σοβαρές προκλήσεις, όπως η δημογραφική γήρανση, το ανεπαρκώς εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό, η ανάγκη για αυξημένο βαθμό καινοτομίας, η εύρεση μιας ισορροπίας ανάμεσα στην οικονομική μεγέθυνση και την περιβαλλοντική υποβάθμιση, και η διασφάλιση ασφαλών και καθαρών ενεργειακών αποθεμάτων. Τα έργα της περιφερειακής πολιτικής σε όλη την ΕΕ διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στην αντιμετώπιση αυτών αλλά και πολλών άλλων προκλήσεων, εφόσον είναι σχεδιασμένα για τη δημιουργία απασχόλησης, την άνοδο του μορφωτικού επιπέδου, την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την ενίσχυση της παραγωγικότητας και την παροχή σε όλους τους πολίτες πρόσβασης σε ευκαιρίες. Τα έργα και οι περιφέρειες κατέχουν κομβικό ρόλο σε αυτό το πλαίσιο, καθώς αποφέρουν πραγματικά αποτελέσματα που συμβάλλουν στην επίτευξη των κεντρικών στόχων της στρατηγικής.

Το έργο Roma-Net εστιάζει στην υποστήριξη της ενσωμάτωσης των πληθυσμών των Ρομά, η οποία μπορεί να θεωρηθεί θεμελιώδες συστατικό μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς, καθώς και στην εκπλήρωση των στόχων της στρατηγικής της Λισαβώνας. Στην εταιρική σχέση μετέχουν 10 ευρωπαϊκές πόλεις, οι οποίες μοιράζονται εμπειρογνωσία και διαδίδουν ορθές πρακτικές, με σκοπό τον βελτιωμένο σχεδιασμό και εφαρμογή των τοπικών πολιτικών, προκειμένου να σφυρηλατηθεί μια βαθύτερη κοινοτική συνοχή μεταξύ των Ρομά και των γειτονικών τους κοινοτήτων.

Το έργο Roma-Net χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Urbact II, το οποίο προωθεί τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, προσφέροντας σε πόλεις τη δυνατότητα να συνεργαστούν, προκειμένου να επεξεργαστούν λύσεις σε μείζονες αστικές προκλήσεις, και επιβεβαιώνοντας τον κεντρικό τους ρόλο στην αντιμετώπιση ολοένα και πιο περίπλοκων κοινωνικών μεταβολών.

Μια έντιμη και δίκαιη συνεργασία

Για πολλούς Ρομά, ο κοινωνικός και οικονομικός αποκλεισμός σημαίνει φτώχεια, διακρίσεις, ανεργία ή ανεπίσημη εκμεταλλευτική εργασία, εξάρτηση από κοινωνικά επιδόματα, χαμηλή ή καμία μόρφωση, κακή υγεία και ακατάλληλες συνθήκες διαβίωσης, συχνά χωρίς τίτλους ιδιοκτησίας. Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων, το έργο υποστηρίζει τους εταίρους, μεταξύ των οποίων ο υπεύθυνος υλοποίησης ουγγρικός δήμος της Βουδαπέστης, στην κατάρτιση τοπικών σχεδίων δράσης, τα οποία διευκολύνουν την παροχή καλύτερων υπηρεσιών.

Ο κοινός στόχος πίσω από όλες τις δραστηριότητες του RΟΜΑ-Net είναι να καταστούν καταλύτης αλλαγών, να υποστηρίξουν τους νέους Ρομά στη μετάβασή τους στην ενήλικη ζωή και να επηρεάσουν θετικά προς την κατεύθυνση αυτή τη χάραξη της τοπικής πολιτικής και την παροχή των τοπικών υπηρεσιών. Η επιτυχία στην επίτευξη αυτών των στόχων θα προέλθει από την υπέρβαση των αρνητικών συμπεριφορών και τη βελτίωση της διαδικασίας διαβούλευσης, οδηγώντας σε έναν ειλικρινή και δίκαιο διάλογο με την κοινότητα των Ρομά.

Κύριο σημείο εστίασης

Η ΕΕ αναγνωρίζει την αναγκαιότητα περισσότερο ενεργητικών και αποτελεσματικών πολιτικών για την ένταξη των Ρομά. Στο πλαίσιο αυτό, το έργο εστιάζει σε τρία ζητήματα. Πρώτον, η «ενεργός συνεργασία και ενδυνάμωση της κοινότητας» επικεντρώνεται σε αποτελεσματικές συμμετοχικές δραστηριότητες και μέσα εφαρμογής, ευαισθητοποίηση εναντίον των διακρίσεων και κοινωνικό μάρκετινγκ. Δεύτερον, η «ολοκληρωμένη και προσαρμοσμένη στην εκάστοτε περιοχή προσέγγιση» επικεντρώνεται στην παροχή υπηρεσιών, την αντιμετώπιση του διαχωρισμού μέσω της βελτίωσης της στέγασης, καθώς και ευνοϊκές για την ένταξη προσεγγίσεις της ανάπλασης της εκάστοτε περιοχής. Τρίτον, το πρόγραμμα επιδιώκει τη δημιουργία, υποστήριξη και χρήση μιας ενδιάμεσης αγοράς εργασίας, μεγιστοποιώντας το ρόλο της κοινωνικής οικονομίας, των κοινωνικών επιχειρήσεων και της κοινωνικής λογιστικής.

Τέλος, το πρόγραμμα συνδέεται με την «αλλαγή συμπεριφορών» και τη συμμετοχική εμπλοκή της κοινότητας. Ζητά από τους συμμετέχοντες ¬¬–επίσημους, αιρετούς αντιπροσώπους αλλά και πολίτες– να αλλάξουν συμπεριφορά και να ασπαστούν νέους τρόπους συνεργασίας με ανθρώπους με τους οποίους δεν είναι συνηθισμένοι να κάθονται στο ίδιο τραπέζι.

Ημερομηνία σύνταξης

29/08/2011