Οι φορολογικές υπηρεσίες πλησιέστερα στους πολίτες

Οι 300 περίπου «Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες» (Δ.Ο.Υ.) που εξασφαλίζουν με τους 15 000 υπαλλήλους τους την είσπραξη και τον έλεγχο των φόρων στην Ελλάδα λειτουργούσαν για πολύ καιρό σε συνθήκες ανεπαρκούς αποτελεσματικότητας και συντονισμού. Η κατάσταση αυτή δυσκόλευε τη συνολική επεξεργασία των πληροφοριών σε εθνικό επίπεδο και περιόριζε τη δυνατότητα του κράτους να αξιολογήσει και να κατευθύνει με τον καλύτερο τρόπο τη φορολογική πολιτική του. Η εικόνα άλλαξε τελείως με την ολοκλήρωση του μεγαλύτερου και πολυπλοκότερου έργου μηχανογράφησης που υλοποιήθηκε ποτέ στην Ελλάδα και ενός από τα σημαντικότερα στην Ευρώπη, του έργου TAXIS.

 Πρόσθετα εργαλεία

 
Με την υποστήριξη από την αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το TAXIS ολοκληρώθηκε με επιτυχία κατά την περίοδο 1992-2001 υπό την καθοδήγηση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Το βασικό στοιχείο του έργου αφορά ένα σύστημα μηχανογράφησης που ενσωματώθηκε στις 300 Δ.Ο.Υ. Η καινοτομία του TAXIS όμως δεν περιορίζεται μόνο στις τεχνολογικές πτυχές του, αλλά αφορά επίσης και την ανάπτυξη μιας εταιρικής σχέσης δημόσιου/ιδιωτικού τομέα μεταξύ των υπηρεσιών του Υπουργείου και ελληνικών και ξένων εταιρειών πληροφορικής. Η δράση συμπεριέλαβε επίσης την τεχνική κατάρτιση και τη συνολική επαγγελματική επιμόρφωση του προσωπικού των Δ.Ο.Υ. και της κεντρικής διοίκησης, καθώς και την πλήρη ανακαίνιση των χώρων και τη βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος. Σήμερα, όλες οι Δ.Ο.Υ. διαθέτουν μηχανογράφηση και είναι συνδεδεμένες με τη γενική γραμματεία των συστημάτων πληροφορικής του Υπουργείου. Συνδέονται επίσης μεταξύ τους, γεγονός το οποίο επιτρέπει στο φορολογούμενο να αποκτήσει πρόσβαση σε υπηρεσίες ενός γραφείου που βρίσκεται εκτός της περιφέρειάς του. Από το 2000 διατίθεται επίσης σε απευθείας σύνδεση μια υπηρεσία, η TAXISnet, με δυνατότητα εξατομικευμένης πρόσβασης. Τα πλεονεκτήματα του TAXIS είναι πολλαπλά, τόσο για τους πολίτες όσο και για τη διοίκηση. Όσον αφορά τους πρώτους, τους εξασφαλίζει αποτελεσματικότερες και ταχύτερες υπηρεσίες παροχής πληροφοριών και συμβουλών, περιορίζει τις απαραίτητες μετακινήσεις, διευκολύνει την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων. Στη διοίκηση, το TAXIS προσφέρει ένα αποδοτικό μέσο διαχείρισης δεδομένων και καταπολέμησης της απάτης, τη δυνατότητα ανταλλαγών με άλλα εθνικά ή ευρωπαϊκά συστήματα πληροφορικής, καλύτερη εικόνα στο κοινό και, "last but not least", ένα μέσο ανάπτυξης μιας αρμονικότερης και δικαιότερης φορολογικής πολιτικής.