Η Πελοπόννησος υποδέχεται σημαντικές οδικές επισκευές

Η ανακατασκευή τμήματος αυτοκινητόδρομου 10,2 χλμ έχει στόχο την ενίσχυση της προσπελασιμότητας σε αγροτικές περιοχές της Πελοποννήσου. Οι εργασίες σημαίνουν μειωμένοι χρόνοι ταξιδιού και βελτιωμένη ασφάλεια για τους οδηγούς.

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Το έργο περιλαμβάνει την ανακατασκευή τμήματος 10,2 χλμ του αυτοκινητόδρομου Κορίνθου – Τρίπολης – Καλαμάτας.

Ένα τεράστιο έργο ανακατασκευής

Οι εργασίες παρέχουν άμεσο όφελος σε όλους τους χρήστες του αυτοκινητόδρομου στην περιοχή και αξιοποιείται το επίτευγμα ενός προηγούμενου έργου, της εκχώρησης Κορίνθου-Τρίπολης-Καλαμάτας, που είναι ένα από τις πιο σημαντικά έργα σύμπραξης δημοσίου-ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) σε εξέλιξη στη χώρα, με συνολικό μήκος 205 χλμ. Η ΣΔΙΤ αναμένεται επίσης να φέρει σημαντική οικονομική αναγέννηση και πληθυσμιακή αύξηση στην περιφέρεια της Κεντρικής και Νότιας Πελοποννήσου.


Το νέο τμήμα αλλάζει τη διαδρομή του αρχικού δρόμου και συνοδεύεται από πρόσθετα μέτρα ασφάλειας για να είναι 100 % λειτουργικό. Επίσης έχουν κατασκευαστεί διάφορες γέφυρες και σήραγγες ως μέρος του συνολικού έργου.

Αυτές περιλαμβάνουν μια κοιλαδογέφυρα, εκσκαφή και επανεπίχωση σήραγγας (cut and cover), μια μισή επίχωση (half-cover), μια μεταλλική γέφυρα και μια γέφυρα τριών ανοιγμάτων. Επιπλέον, υπάρχει ένα οπλισμένο επίχωμα και πασσαλότοιχοι για την ενίσχυση της ασφάλειας και τη μείωση της ηχορρύπανσης.

Καλύτερες συνθήκες για τους οδηγούς

Οι νέες βελτιωμένες οδικές συνθήκες φέρνουν διάφορα οφέλη, συμπεριλαμβανομένης της μειωμένης απόστασης και των χρόνων ταξιδιού καθώς και λιγότερες λειτουργικές δαπάνες για επιβατικά και οχήματα εμπορευμάτων. Λόγω των υψηλότερων προτύπων ασφάλειας, αναμένεται μια συνολική μείωση ατυχημάτων και απώλειας ζωής.


Το νέο οδικό τμήμα αποτελεί μέρος του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών γνωστού ως το πρόγραμμα ΔΕΔ-Μ. Ωστόσο, είναι τεχνικά και οικονομικά ανεξάρτητο από το ΔΕΔ-Μ.

Υπολογίζεται ότι θα δημιουργηθούν άμεσα 1 519 θέσεις εργασίας κατά την περίοδο κατασκευής αυτού του τμήματος, ενώ 165 θέσεις θα διατηρηθούν καθ' όλη τη λειτουργική ζωή του.

Συνολική επένδυση και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

Η συνολική επένδυση για το έργο «Works on the rehabilitation of parts presenting problems of the Tripoli – Kalamata national road on the part of Paradeisia – Tsakona» (Εργασίες ανακατασκευής των προβληματικών τμημάτων της εθνικής οδού Τρίπολης-Καλαμάτας στο τμήμα Παραδείσια-Τσακώνα) είναι 66 046 988 EUR, με τη συμβολή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης ανέρχεται σε 39 858 515 EUR μέσω του λειτουργικού προγράμματος «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

Ημερομηνία σύνταξης

15/10/2013