Νέα σιδηροδρομική γραμμή διατηρεί τον εκσυγχρονισμό των μεταφορών στο σωστό δρόμο

Οι επενδύσεις στις σιδηροδρομικές υποδομές θα δώσουν ώθηση στις μεταφορές επιβατών και φορτίων, καθώς και στη σιδηροδρομική συνδεσιμότητα στην Ελλάδα.

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Το έργο προβλέπει την κατασκευή μιας νέας γραμμής μεταξύ του Διακοπτού στη δυτική Ελλάδα και της Ροδοδάφνης στο βορρά, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων σηματοδότησης και επικοινωνίας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εργασίες υποδομής, ηλεκτρομηχανικές εργασίες σε σήραγγες και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

Περιλαμβάνει επίσης την αποκατάσταση των δικτύων κοινής ωφελείας, καθώς και αρχαιολογικές εργασίες όπου υπάρχει ανάγκη. Η γραμμή υψηλών ταχυτήτων που θα εκτείνεται περίπου 16 χλμ σε μήκος, ικανοποιεί όλα τα τεχνικά πρότυπα του διευρωπαϊκού αναλογικού σιδηροδρομικού συστήματος.

Ωφέλεια για επιβάτες και φορτία 

Η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος του προγράμματος εκσυγχρονισμού του άξονα ΠΑΘΕ/Π, που έχει χωριστεί σε πέντε τμήματα. Το παρόν έργο αποτελεί το τρίτο από τα πέντε αυτά τμήματα. Η διαδρομή αποτελεί επίσης τμήμα του ευρύτερου διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ).

Θα είναι προς όφελος των επιβατών που ταξιδεύουν σιδηροδρομικώς είτε προς την Πάτρα ή την Πελοπόννησο και θα διευκολύνει τη σιδηροδρομική μεταφορά φορτίων στην ίδια περιοχή.

Με τη σύνδεση κωμοπόλεων και πόλεων εντός Ελλάδος και πέρα από αυτήν, το έργο φέρνει οφέλη για τις τοπικές κοινότητες και την περιφερειακή οικονομία. Αναμένεται ότι το έργο θα δημιουργήσει 12 νέες θέσεις εργασίας κατά τη φάση της υλοποίησης και επιπλέον 27 με την ολοκλήρωσή του.

Συνολική επένδυση και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

Η συνολική επένδυση για το έργο «Κατασκευή νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Διακοπτό - Ροδοδάφνη» είναι 188 333 543 EUR, με τη συμβολή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης να ανέρχεται σε 134 406 116 EUR μέσω του λειτουργικού προγράμματος «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Το έργο εντάσσεται στην προτεραιότητα «ΠΑΘΕ/Π σιδηροδρομικό δίκτυο σε περιοχές στόχου σύγκλισης».

Ημερομηνία σύνταξης

22/12/2014