Το νέο μετρό βελτιώνει την ποιότητα ζωής στη Θεσσαλονίκη

Ένα τεράστιο πρόγραμμα κατασκευής ενός συστήματος μετρό χωρίς οδηγό αλλά με συνοδό στη Θεσσαλονίκη θα αποτελέσει σημαντικότατη αναβάθμιση της υποδομής των δημοσίων μεταφορών της πόλης και αναμένεται ότι θα μειώσει κατά πολύ την κυκλοφορία στους συμφορημένους δρόμους. Αναμένεται επίσης ότι αυτή η καθαρή λύση αστικής μεταφοράς θα μειώσει τα επίπεδα ρύπανσης και θα βελτιώσει την ασφάλεια στους δρόμους.

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Το συνολικό σχέδιο περιλαμβάνει την κατασκευή της Βασικής γραμμής μετρό μήκους 9,6 χλμ με 13 σταθμούς, καθώς και την ανατολική επέκταση προς Καλαμαριά, μήκους 4,8 χλμ που θα περιλαμβάνει πέντε νέους σταθμούς.

Τα οφέλη είναι ευρύτατα

Όταν λειτουργήσουν, αυτές οι γραμμές αναμένονται να αποφέρουν πολλά οφέλη στους κατοίκους και τους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης. Μόνο η Βασική Γραμμή αναμένεται ότι θα ενθαρρύνει περισσότερα άτομα να χρησιμοποιούν σιδηροδρομικές υπηρεσίες, της τάξης των 247 000 νέων επιβατικών διαδρομών ημερησίως. Οι επιβάτες που θα χρησιμοποιούν τη γραμμή, θα δουν τους χρόνους ταξιδίου από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό στην Α. Παπαναστασίου μειωμένους από 50 σε 17 λεπτά της ώρας. Η χρήση της γραμμής υπόσχεται επίσης μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από μεταφορές, κατά περίπου 5 000 τόνους ετησίως.

Επιπλέον, η επέκταση της Βασικής Γραμμής - που μειώνει τους χρόνους ταξιδίου μεταξύ του κέντρου της πόλης και των ανατολικών προαστίων - αναμένεται να εξυπηρετεί 53 338 επιβάτες ημερησίως. Επίσης θα παρέχει περίπου 4 267 νέες διαδρομές ημερησίως κατά τις ώρες αιχμής.

Δομημένο καθεστώς

Δεδομένου ότι το έργο είναι τόσο μεγάλο, έχει χωριστεί σε επιμέρους έργα, ως εξής:

  • Βασική Γραμμή μετρό Θεσσαλονίκης (Έργο 1) - Προπαρασκευαστικές εργασίες και αρχικές εργασίες κατασκευής σηράγγων: Αυτό το έργο έχει στόχο την εξασφάλιση ενός ασφαλούς και δομημένου περιβάλλοντος για την έναρξη των κύριων κατασκευαστικών εργασιών της Βασικής Γραμμής. Οι εργασίες εδώ περιλαμβάνουν την εγκατάσταση προστατευτικών δομών πριν από τις εκσκαφές, τη μεταφορά των εγκαταστάσεων κοινής ωφελείας και την αρχική εκσκαφή της σήραγγας από το Σιδηροδρομικό Σταθμό μέχρι τον κόμβο στο Συντριβάνι.
  • Βασική Γραμμή μετρό Θεσσαλονίκης (Έργο 2) - Κατασκευαστικές εργασίες - Φάση Α: οι εργασίες εδώ περιλαμβάνουν την ολοκλήρωση των βασικών κατασκευαστικών εργασιών σε οκτώ από τους σταθμούς την Βασικής Γραμμής του μετρό και σε δύο φρεάτια, καθώς και εκσκαφή της σήραγγας από τη σιδηροτροχιά στο Συντριβάνι περνώντας στον τερματικό σταθμό της Νέας Ελβετίας.
  • Επέκταση μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά - Προπαρασκευαστικές εργασίες - Φάση Α: Αυτό το έργο καλύπτει μέρος της αρχικής κατασκευής στην ανατολική επέκταση της γραμμής μήκους 4,6 χλμ. Πρέπει να σημειωθεί ότι η Φάση Β αυτού του έργου που προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο, προβλέπει την κύρια κατασκευή παράλληλα με την απόκτηση του τροχαίου σιδηροδρομικού υλικού.

Συνολικά το έργο αναμένεται να αποφέρει 390 μόνιμες θέσεις εργασίας όταν τεθεί σε πλήρη λειτουργία.


Συνολική επένδυση και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

Η συνολική επένδυση για το έργο «Βασική Γραμμή Μετρό Θεσσαλονίκης (Έργο 1) - Προπαρασκευαστικές εργασίες και αρχικές εργασίες κατασκευής σηράγγων» (Thessaloniki Metro Main Line (Project 1) - Preparatory works and initial tunnel construction works) ανέρχεται σε 433 941 313 EUR, εκ των οποίων 181 751 760 EUR είναι η συμβολή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Μακεδονία και Θράκη», για την προγραμματική περίοδο 2007 με 2013. Το έργο εντάσσεται στην προτεραιότητα «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας».

Η συνολική επένδυση για το έργο «Βασική Γραμμή Μετρό Θεσσαλονίκης (Έργο 2) - Κατασκευαστικές εργασίες - Φάση Α» (Thessaloniki Metro Main Line (Project 2) - Construction works – Phase A) ανέρχεται σε 152 660 925 EUR, εκ των οποίων 76 164 026 EUR είναι η συμβολή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Μακεδονία και Θράκη», για την προγραμματική περίοδο 2007 με 2013. Το έργο εντάσσεται στην προτεραιότητα «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας».

Η συνολική επένδυση για το έργο «Επέκταση Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά - Προπαρασκευαστικές εργασίες - Φάση Α» (Thessaloniki Metro Extension to Kalamaria - Preparatory works – Phase A) ανέρχεται σε 51 800 000 EUR, εκ των οποίων 27 034 760 EUR είναι η συμβολή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Μακεδονία και Θράκη», για την προγραμματική περίοδο 2007 με 2013. Το έργο εντάσσεται στην προτεραιότητα «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας».


Ημερομηνία σύνταξης

17/06/2015