Ολοκλήρωση του αυτοκινητόδρομου μεταξύ Τρικάλων και Ξυνιάδας για την αναζωογόνηση των τοπικών οικονομιών

Το τελικό τμήμα του αυτοκινητόδρομου Ε65 μεταξύ Τρικάλων και Ξυνιάδας θα ολοκληρώσει τον οδικό άξονα της κεντρικής Ελλάδας και θα επιφέρει οικονομικά οφέλη καθώς και προσπελασιμότητα και ασφάλεια στη διαδρομή.

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Η επένδυση αφορά την κατασκευή του οδικού τμήματος «Ξυνιάδας-Τρικάλων» 78,5 χλμ και την εγκατάσταση σταθμών διοδίων και επικοινωνιακού συστήματος στο τμήμα Σκάρφεια-Ράχες (57 χλμ) του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ. Ο αυτοκινητόδρομος διασχίζει τη Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα.

Ταχύτεροι και ασφαλέστεροι δρόμοι

Δυο μεγάλες γέφυρες και δέκα μικρές γέφυρες θα κατασκευαστούν ως μέρος αυτού του τμήματος, καθώς και δυο σήραγγες, οκτώ πολυεπίπεδοι κόμβοι, δυο σταθμοί εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών και ένα κέντρο ελέγχου και συντήρησης. Συνολικά, η κατασκευή θα μειώσει το χρόνο που χρειάζεται για τη μεταφορά αγαθών, υπηρεσιών και επιβατών μεταξύ των δυο προορισμών από 78 έως 39 λεπτά της ώρας. Η αναβάθμιση σε οδικά πρότυπα και συνθήκες αναμένεται να συμβάλει στην ενίσχυση της ασφάλειας και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Η μείωση σε τροχαία ατυχήματα αναμένεται να είναι πάνω από 30 %.

Δημιουργία εσόδων

Θα εγκατασταθούν δυο μετωπικοί και πέντε πλευρικοί σταθμοί διοδίων ως μέρος του έργου, παρέχοντας μια πηγή εσόδων και ταυτόχρονα τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Προβλέπεται ότι η υλοποίηση αυτού του έργου θα δημιουργήσει 53 νέες θέσεις εργασίας και άλλες 360 με την ολοκλήρωση του έργου.


Συνολική επένδυση και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

Η συνολική επένδυση για το έργο «Ολοκλήρωση του οδικού άξονα στην κεντρική Ελλάδα (Ε65): τμήμα «Ξυνιάδας-Τρικάλων» είναι 825 297 864 EUR. Η συμβολή του ταμείου συνοχής της ΕΕ ανέρχεται σε 569 699 102 EUR με το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» για την προγραμματική περίοδο 2007 έως 2013 στο πλαίσιο της προτεραιότητας «Οδικές μεταφορές - Διευρωπαϊκό


Ημερομηνία σύνταξης

29/12/2014