Εξωστρέφεια – Παγκοσμιοποίηση της Ελλάδας

Στο πλαίσιο ενός σχήματος κρατικής αρωγής συγχρηματοδοτούμενης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι Ελληνικές επιχειρήσεις απέκτησαν μια ισχυρότερη κατοχυρωμένη θέση στις διεθνείς αγορές.

 Πρόσθετα εργαλεία

 
ΘΥΡΑΤΡΟΝ Α.Ε. (THYRATRON S.A.) – ένα από τα έργα δικαιούχων βέλτιστης πρακτικής που επιλέχτηκε για αυτό το πρόγραμμα. ΘΥΡΑΤΡΟΝ Α.Ε. (THYRATRON S.A.) – ένα από τα έργα δικαιούχων βέλτιστης πρακτικής που επιλέχτηκε για αυτό το πρόγραμμα.

Το σχήμα με τον τίτλο «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» σχεδιάστηκε για να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των Ελληνικών επιχειρήσεων, καθώς και για να διευρύνει τις εξαγωγικές δραστηριότητες και την αναγνωρισιμότητα των προϊόντων τους στο εξωτερικό. Επικεντρώνεται στην «εξωστρεφή» επιχειρηματικότητα, δηλαδή τη διεθνοποίηση, ως βασικό παράγοντα για την ενίσχυση της Ελληνικής οικονομίας και του παραγωγικού τομέα με την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας. Το σχήμα αυτό έρχεται σε μια κρίσιμη περίοδο όσον αφορά τη βιωσιμότητα των Ελληνικών επιχειρήσεων και γενικά της Ελληνικής οικονομίας.

Αναπτύσσοντας κάτι σπουδαίο

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται κυρίως στις υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) της Ελλάδας με τις εξής εταιρικές μορφές: Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ομόρρυθμη εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, Μονοπρόσωπη Εταιρεία ή Συνεργατική Κερδοσκοπική Εταιρεία. Ομάδες από τουλάχιστον τρεις ΜΜΕ υποστηρίζονται με πρόσθετη κρατική ενίσχυση με την προϋπόθεση ότι επιπροσθέτως με το δικό τους επενδυτικό πρόγραμμα, θα συνεργαστούν σε εξαγωγικές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με ορισμένες προϋποθέσεις, μεγάλες και εμπορικές επιχειρήσεις – περίπου το 1 % εκείνων των εταιρειών που στηρίζονται μέσω του προγράμματος – έχουν συμπεριληφθεί όπου έδειξαν ότι, επιπροσθέτως με το επενδυτικό τους σχέδιο, συνεργάστηκαν σε διεθνείς επιχειρήσεις με ΜΜΕ.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα δίνει έμφαση στην ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων/συνεργασίας στους τομείς της μεταποίησης, της κατασκευής και των υπηρεσιών μεταξύ των Ελληνικών και διεθνών επιχειρήσεων, με το σκοπό να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα των Ελληνικών επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές.

Ενώ πλέον των 1 000 θέσεων εργασίας δημιουργήθηκαν τόσο στην υλοποίηση όσο και ως αποτέλεσμα του προγράμματος, ο αντίκτυπός του θα είναι πολύ πιο μεγάλος για την Ελληνική οικονομία.  

«Μέσω του προγράμματος, κατορθώσαμε να υλοποιήσουμε μερικές ιδέες, στις οποίες σε αντίθετη περίπτωση δεν θα μπορούσαμε να εστιάσουμε. Δημιουργήσαμε ένα σύστημα ποιοτικού ελέγχου σαν αποτέλεσμα αυτού, το 2011 είχαμε μια αύξηση του κύκλου εργασιών και της παραγωγής της τάξεως του 100 %. Επίσης μπορέσαμε να κρατήσουμε όλους τους υπαλλήλους μας χωρίς να μειώσουμε τους μισθούς».

Δημοσθένης Σεραφειμίδης, Γενικός Διευθυντής, ΘΥΡΑΤΡΟΝ Α.Ε. (THYRATRON S.A.)


Συνολική επένδυση και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

Η συνολική επένδυση του προγράμματος «(Εκτέλεση) Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» είναι 97 500 000 EUR, με τη συμβολή του ευρωπαϊκού ταμείου περιφερειακής ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανέρχεται στα 30 000 000 EUR μέσω του άξονα προτεραιότητας 3 του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013.


Ημερομηνία σύνταξης

16/06/2014