ECOMARK – οι περιβαλλοντικές προκλήσεις μετατρέπονται σε ευκαιρίες

Το έργο ECOMARK δημιουργήθηκε για να ενισχύσει την περιβαλλοντική συνείδηση των ΜΜΕ σε βιομηχανικές περιοχές, χωρίς αρνητικές επιπτώσεις στους επιχειρηματικούς τους στόχους, ενθαρρύνοντάς τις να μετατρέψουν τις περιβαλλοντικές προκλήσεις σε ευκαιρίες

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Έργα όπως αυτό βοηθούν την ΕΕ να εξελιχθεί έως το 2020 σε μια έξυπνη, βιώσιμη οικονομία χωρίς αποκλεισμούς, όπως προβλέπεται στην αναπτυξιακή στρατηγική «Ευρώπη 2020». Η ΕΕ αντιμετωπίζει κάποιες σοβαρές προκλήσεις, όπως η δημογραφική γήρανση, το ανεπαρκώς εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό, η ανάγκη για αυξημένο βαθμό καινοτομίας, η εύρεση μιας ισορροπίας ανάμεσα στην οικονομική μεγέθυνση και την περιβαλλοντική υποβάθμιση, και η διασφάλιση ασφαλών και καθαρών ενεργειακών αποθεμάτων. Τα έργα της περιφερειακής πολιτικής σε όλη την ΕΕ διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στην αντιμετώπιση αυτών αλλά και πολλών άλλων προκλήσεων, εφόσον είναι σχεδιασμένα για τη δημιουργία απασχόλησης, την άνοδο του μορφωτικού επιπέδου, την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την ενίσχυση της παραγωγικότητας και την παροχή σε όλους τους πολίτες πρόσβασης σε ευκαιρίες. Τα έργα και οι περιφέρειες κατέχουν κομβικό ρόλο σε αυτό το πλαίσιο, καθώς αποφέρουν πραγματικά αποτελέσματα που συμβάλλουν στην επίτευξη των κεντρικών στόχων της στρατηγικής.

Οι ΜΜΕ διαδραματίζουν αναμφίβολα σημαντικό ρόλο στον οικονομικό ιστό πολλών χωρών και σε κάποιες αποτελούν τη ραχοκοκκαλιά της οικονομίας. Ευθυγραμμιζόμενο με την «Πράσινη Νέα Συμφωνία» (Global Green New Deal) του περιβαλλοντικού προγράμματος του ΟΗΕ και τη «Small Business Act» για την Ευρώπη, το ECOMARK ενθαρρύνει ΜΜΕ να εφαρμόσουν τις αρχές του Πράσινου Μάρκετινγκ σε βιομηχανικές περιοχές και να προβούν σε συγκεκριμένες ενέργειες που αντιμετωπίζουν το περιβάλλον ως εξίσου σημαντικό με την κερδοφορία.

Στροφή στην αειφορία

Το ECOMARK δίνει την ίδια προτεραιότητα στα δύο σκέλη του διττού στόχου: την ενδυνάμωση των ΜΜΕ και την προστασία του περιβάλλοντος. Κύριοι ειδικότεροι στόχοι του έργου, το οποίο υλοποιείται σε περιφέρειες της Ιταλίας, της Ελλάδας, της Γαλλίας, της Σλοβενίας και της Ισπανίας, είναι ο σχεδιασμός καινοτόμων υπηρεσιών για ΜΜΕ, όπως η περιβαλλοντική και ενεργειακή ανάλυση, η κατάρτιση στρατηγικών Σχεδίων Πράσινου Μάρκετινγκ (ΣΠΜ) για τις βιομηχανικές περιοχές και, τέλος, η δοκιμή και αξιολόγηση των καινοτόμων υπηρεσιών και των ΣΠΜ στις χώρες όλων των εταίρων.

Σε πρακτικό επίπεδο, οι ΜΜΕ θα ενθαρρυνθούν είτε να εγκατασταθούν σε οικολογικά βιομηχανικά πάρκα, είτε να επιδιώξουν την αειφορία εντός μιας υφιστάμενης βιομηχανικής περιοχής. Το ECOMARK θα τις υποστηρίξει με την επεξεργασία καινοτόμων υπηρεσιών για ΜΜΕ σε σχέση, μεταξύ άλλων, με την εφοδιαστική αλυσίδα, την ενεργειακή αποδοτικότητα και τη χρηματοδότηση από τρίτους.

Επιπλέον, το ECOMARK θα εκπονήσει ένα Σχέδιο Πράσινου Μάρκετινγκ και μια στρατηγική διάδοσής του για τη βιομηχανική περιοχή, χρησιμοποιώντας το σήμα ECOMARK. Μολονότι το έργο υλοποιείται σε έξι περιφέρειες από πέντε χώρες, δεν πρόκειται να προσφέρει λύσεις-«καρμπόν». Αντιθέτως, η ομάδα του έργου θα πειραματιστεί και θα παρακολουθήσει την πρόοδό του σε κάθε συμμετέχουσα περιφέρεια, προκειμένου να φθάσει στις καλύτερες δυνατές ρυθμίσεις για καθεμία τους.

Ενίσχυση της καινοτομίας και της αποδοτικότητας

Εκτός της ενίσχυσης των ικανοτήτων καινοτομίας των ΜΜΕ στον τομέα του περιβάλλοντος, το έργο θα διασφαλίσει ότι οι πόροι χρησιμοποιούνται αποδοτικά και ότι τα τελικά προϊόντα έχουν το μικρότερο δυνατό αντίκτυπο στο περιβάλλον. Εστιάζοντας σε φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες και τη βιώσιμη εφοδιαστική, και βελτιώνοντας την αποδοτικότητα των διαδικασιών παραγωγής, θα περιοριστούν οι εκπομπές CO2 των ΜΜΕ και των βιομηχανικών περιοχών.

Αυτά τα αποτελέσματα όχι μόνο θα επιδράσουν θετικά στο περιβάλλον και την αποδοτικότητα των ΜΜΕ, αλλά και θα συμβάλουν στην άμβλυνση της άσχημης δημόσιας εικόνας των βιομηχανικών εγκαταστάσεων.


Ημερομηνία σύνταξης

29/08/2011