HOMER: Ανταλλαγή δεδομένων για τη βελτίωση των υπηρεσιών και την ανάπτυξη καινοτόμων Εφαρμογών

Το πρόγραμμα HOMER (Εναρμόνιση Ανοιχτών Δεδομένων στη Μεσόγειο μέσω Βελτιωμένης Πρόσβασης και Επανάχρησης των Πληροφοριών του Δημοσίου Τομέα) επιδεικνύει ότι είναι εφικτή η διασυνοριακή ανταλλαγή ανοιχτών δεδομένων. Δεκαεννέα εταίροι σε οκτώ χώρες συνεργάστηκαν για να ανταλλάξουν δημόσια δεδομένα και να τα καταστήσουν διαθέσιμα για πολίτες και επιχειρήσεις.

 Πρόσθετα εργαλεία

 
Hack4Med © Regione Piemonte Hack4Med © Regione Piemonte

Το βασικό επίτευγμα ήταν η δημιουργία μιας ανοιχτής, πολυγλωσσικής διαδικτυακής πύλης για την ανταλλαγή πληροφοριών. Μέχρι τώρα, αυτή η πύλη προσφέρει κοινή χρήση 4 650 συνόλων δεδομένων σχετικά με ένα ευρύ φάσμα θεμάτων από τη γεωργία μέχρι τον τουρισμό. Ήταν μια μεγάλη πρόκληση καθώς περιλάμβανε την υπέρβαση πολιτιστικών, γλωσσικών, νομικών και τεχνικών εμποδίων. Ο σκοπός του προγράμματος δεν ήταν απλά η δημιουργία μιας πύλης, αλλά ήταν και η διασφάλιση ότι ο κόσμος γνώριζε για αυτήν και μπορούσε να επωφεληθεί από τη διαθέσιμη πληροφόρηση. Αυτό επιτεύχθηκε μέσω δύο πιλοτικών δράσεων. Η μια δράση επικεντρώθηκε στους πολίτες και η άλλη επικεντρώθηκε στη δημιουργία οικονομικά πολύτιμων εφαρμογών και υπηρεσιών.

Η πρώτη δράση περιλάμβανε τη θέσπιση εργαστηρίων συμμετοχής πολιτών για την εύρεση λύσεων για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου στις τοπικές περιοχές με τη χρήση των διαθέσιμων δεδομένων. Τα άτομα που συμμετείχαν δεν ήταν ειδικοί σε ΤΠ και ανέφεραν συγκεκριμένα τοπικά προβλήματα που θα μπορούσαν με τη χρήση των δεδομένων να βρεθούν λύσεις. Τα εργαστήρια επέδειξαν πώς θα μπορούσαν τα διαθέσιμα σύνολα δεδομένων να καταστήσουν τις υπηρεσίες των τοπικών αρχών πιο αποδοτικές και εστιασμένες στον πολίτη.

Εκδηλώσεις Hackathon

Η δεύτερη πιλοτική δράση είχε στόχο να αυξήσει την επίγνωση των πολιτών και των επιχειρήσεων σχετικά με τα διαθέσιμα δεδομένα. Αυτό επιτεύχθηκε με τη διοργάνωση εκδηλώσεων «hackathon» οι οποίες συγκεντρώνουν προγραμματιστές υπολογιστών, σχεδιαστές γραφικών και διαχειριστές προγραμμάτων για να συνεργαστούν εντατικά για την ανάπτυξη λογισμικών εφαρμογών. Αρχικά, διοργανώθηκαν έξι εθνικά hackathon. Πριν από τις εκδηλώσεις, πανεπιστήμια, ανώτερες σχολές ΤΠ και ΜΜΕ συνεργάστηκαν για να συγκεντρώσουν ιδέες και να σκεφτούν τους πιθανούς τρόπους που μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν τα διαθέσιμα δεδομένα. Τελικά, διοργανώθηκε μια διακρατική hackathon, η Hack4Med. Η εκδήλωση είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 36 διαδικτυακών υπηρεσιών και κινητών εφαρμογών. Η νικήτρια ομάδα κέρδισε ένα ταξίδι στο Μάντσεστερ για να συμμετάσχει στο φεστιβάλ «FutureEverything» (Το μέλλον του παντός) και είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει την εργασία τους σε ένα πάνελ εμπειρογνωμόνων για τη χρηματοδότηση νέων εταιρειών

Ανταλλαγή και διάχυση μαθημάτων

Η διάθεση και αξιοποίηση δεδομένων είναι ένας από τους βασικούς στόχους του Ψηφιακού Θεματολογίου της ΕΕ. Το πρόγραμμα είναι ένα άριστο παράδειγμα για τον τρόπο που οι παράγοντες του δημόσιου τομέα μπορούν ανταλλάξουν πληροφορίες διασυνοριακά. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα έχουν διασφαλίσει τη βιωσιμότητα του έργου τους με τη θέσπιση σχεδίων δράσης και πρωτοκόλλων σχετικά με την ανταλλαγή περισσότερων πληροφοριών. Έχουν επίσης αναπτύξει ένα μανιφέστο και έγγραφα καθοδήγησης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άλλες οργανώσεις που επιθυμούν να εντοπίσουν εμπόδια και λύσεις για τη δημιουργία αυτής της πανευρωπαϊκής πύλης ανοιχτών δεδομένων. Το πρόγραμμα είναι επίσης ανοιχτό σε νέους συμμετέχοντες που επιθυμούν να ανταλλάξουν τα δεδομένα τους στο μέλλον.


Συνολική επένδυση και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

Συνολική επένδυση για το πρόγραμμα «Homer: Ανοιχτά Δεδομένα Μεσογείου» ήταν EUR 3 666 437, εκ των οποίων η συμβολή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ ανέρχεται σε EUR 2 813 712 από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Μεσόγειος» για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.


Ημερομηνία σύνταξης

01/12/2015