Παρέχοντας στις γυναίκες δεξιότητες για να επιτύχουν στην αγορά εργασίας

Ένα διετές πρόγραμμα βοηθάει τις γυναίκες να αποκτήσουν τις δεξιότητες και την τεχνογνωσία που χρειάζονται για τη διασφάλιση θέσεων εργασίας, ιδίως σε τομείς παραδοσιακά ανδροκρατούμενους όπως οι ΤΠΕ, η τεχνολογία και η επιχειρηματικότητα.

 Πρόσθετα εργαλεία

 
Βοηθώντας τις γυναίκες να υλοποιήσουν τις ιδέες τους για νέες επιχειρήσεις, καινοτομία, απασχόληση και έργα Βοηθώντας τις γυναίκες να υλοποιήσουν τις ιδέες τους για νέες επιχειρήσεις, καινοτομία, απασχόληση και έργα

Το πρόγραμμα Winnet 8, που ξεκίνησε το 2010, είχε στόχο να βοηθήσει περισσότερες γυναίκες να αποκτήσουν εργασία και να δημιουργήσουν νέες επιχειρήσεις για την προώθηση της ανάπτυξης στις Ευρωπαϊκές περιφέρειες. Παράλληλα με αυτή την εξατομικευμένη προσέγγιση, το έργο έθεσε επίσης ως στόχο να διαμορφώσει περιφερειακές, εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές σχετικά με το καθεστώς των γυναικών στην αγορά εργασίας και να διασφαλίσει ότι αυτές οι προσεγγίσεις ενσωματώνονται σε κύριες πολιτικές. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, αντιμετωπίζονται, στο επίπεδο της ανάπτυξης πολιτικής, οι υφιστάμενες προκλήσεις οι οποίες καθιστούν δύσκολή για τις γυναίκες τη διασφάλιση θέσεων εργασίας ή την περαιτέρω προώθηση της σταδιοδρομίας τους σε ορισμένους τομείς και ρόλους.

Αξιοποιώντας την εξειδίκευση

Συγκεντρώνοντας εννέα περιφέρειες σε οκτώ κράτη μέλη (Βουλγαρία, Φινλανδία, Ελλάδα, Ιταλία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο) το έργο άντλησε από την βέλτιστη πρακτική που υπάρχει σε όλη την Ευρώπη, για την ανάπτυξη τρόπων στήριξης των γυναικών. Συγκεκριμένα, στόχευσε να διαδώσει το πρότυπο των Κέντρων Πόρων για τις Γυναίκες (ΚΠΓ) που αναπτύχθηκε στη Σουηδία – ένα δίκτυο κέντρων που λειτουργούν από απλούς πολίτες και προσφέρουν στήριξη στις γυναίκες με το γενικό σκοπό να χρησιμεύσουν σαν εργαλείο για την προώθηση της ισότητας των φύλων - σε όλη την Ευρώπη.

Η βασική ομάδα-στόχος των ΚΠΓ είναι οι γυναίκες που επιθυμούν να υλοποιήσουν τις ιδέες τους για νέες επιχειρήσεις, καινοτομία, απασχόληση, έργα κλπ. Τα ΚΠΓ προσφέρουν σε αυτές τις γυναίκες επιχειρηματική εκπαίδευση, κατάρτιση, ανάπτυξη έργων και χρηματοδότηση, επιχειρησιακή στήριξη, καθοδήγηση και κοινά δίκτυα δράσης σε διαφορετικά επίπεδα (τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές).

Ενισχύοντας την αριστεία στη διαμόρφωση πολιτικής

Οι φορείς διαμόρφωσης πολιτικής και οι δημόσιοι λειτουργοί επίσης αποτελούν μια σημαντική ομάδα-στόχο για τις δραστηριότητες των ΚΠΓ και προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτή η ομάδα-στόχος, έχουν δημιουργηθεί περιφερειακές πολυ-παραγοντικές ομάδες (MAG) για να λειτουργήσουν ως φόρουμ συνεργασίας μεταξύ διαχειριστικών αρχών, τοπικών και περιφερειακών αρχών, επιχειρήσεων, ερευνητικών ιδρυμάτων, Κέντρων Πόρων για τις Γυναίκες, και άλλων οργανισμών του εθελοντικού τομέα και ΜΚΟ.

Μέσω της πείρας και γνώσης που αποκτήθηκε από τις διαπεριφερειακές συνεδρίες κατάρτισης και τις επισκέψεις για μελέτες και εργαστήρια, αναπτύχθηκαν εννέα περιφερειακά Σχέδια Δράσης από τα εμπλεκόμενα Κράτη Μέλη. Τα αποτελέσματα αυτών των Περιφερειακών Σχεδίων Δράσης θα αποτελέσουν συμβολή για τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και την πολιτική συνοχής 2014-2020 στις ενδιαφερόμενες περιφέρειες καθώς και σε ολόκληρη την ΕΕ. Συντάχθηκε επίσης ένα βιβλίο συστάσεων πολιτικής με τίτλο «Καινοτομίες και πολιτικές για έξυπνη, χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμη ανάπτυξη», το οποίο μοιράστηκε σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ένα Κέντρο Αριστείας Winnet ιδρύθηκε στη Σουηδία το 2011 και θα αναπτυχθεί περαιτέρω ως κλίνη δοκιμών στο πλαίσιο της Στρατηγικής της ΕΕ για την Περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας. Το Κέντρο θα αναλύσει, διαχύσει και ενσωματώσει τις εμπειρίες των Κέντρων Πόρων για τις Γυναίκες (ΚΠΓ) από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 και θα βοηθήσει στην επεξεργασία των στρατηγικών ώστε να επηρεάσουν την πολιτική και υλοποίηση καλών πρακτικών.

Τέλος, χάρη στη διαπεριφερειακή ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, επισκέψεων μελέτης και έρευνας, το έργο ανέπτυξε τον οδηγό «Κέντρα Πόρων για Γυναίκες, Καινοτομία και Πρακτικές Έξυπνης, Χωρίς Αποκλεισμούς και Βιώσιμης Ανάπτυξης» που περιλαμβάνει μια σειρά επιλεγμένων παραδειγμάτων καλών πρακτικών από Κράτη Μέλη. Επίσης υπάρχει μια σειρά από άλλες δημοσιεύσεις για βέλτιστες πρακτικές.

«Η εμπειρία που αποκτήθηκε στη Σουηδία σχετικά με τη βελτίωση της απασχολησιμότητας των γυναικών αποδεικνύεται εξαιρετικά πολύτιμη για άλλες χώρες της Ευρώπης… [είναι σαφές ότι] το πρόγραμμα WINNET 8 συμβάλλει θετικά στις προτεραιότητες της πολιτικής συνοχής 2014-2020 σχετικά με τη βελτίωση της ισότητας των φύλων στην αγορά εργασίας.»

- Carin Nises, Δήμος Älvdalen (Επικεφαλής Εταίρος)


Συνολική επένδυση και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση


Η συνολική επένδυση για το έργο «Winnet 8 - an Interreg IVC capitalisation project, Improving gender equality in employment, human capital and education» (Winnet 8 – ένα κεφαλαιοποιητικό πρόγραμμα Interreg IVC για τη βελτίωση της ισότητας των φύλων στην εργασία, του ανθρώπινου κεφαλαίου και της εκπαίδευσης) ήταν 2 356 778 EUR, με τη συμβολή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ να ανέρχεται στα 1 835 850 EUR Το έργο χρηματοδοτείται μέσω της προτεραιότητας «Καινοτομία και η οικονομία της γνώσης» του προγράμματος «Διαπεριφερειακή συνεργασία INTERREG IVC» για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.


Ημερομηνία σύνταξης

22/11/2013