Παρουσίαση προηγμένων συστημάτων ΤΠΕ σε τρία δημόσια πανεπιστήμια για την προώθηση του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου

Το έργο του Ηλεκτρονικού Πανεπιστημίου των 12 εκατομμυρίων EUR θα εφαρμοστεί στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, και θα χρησιμοποιηθεί για να βελτιώσει ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών, διοικητικών και διαχειριστικών υπηρεσιών που παρέχεται από τα πανεπιστήμια.

 Πρόσθετα εργαλεία

 
Το νέο σύστημα ΤΠΕ θα ενισχύσει τον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε τρία πανεπιστήμια  της Κύπρου Το νέο σύστημα ΤΠΕ θα ενισχύσει τον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε τρία πανεπιστήμια της Κύπρου

Οι συγκεκριμένες βελτιώσεις περιλαμβάνουν την εισαγωγή έξυπνης κάρτας προκειμένου οι φοιτητές και το προσωπικό να έχουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, ηλεκτρονική εκπαίδευση και υπηρεσίες ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης. Τα νέα συστήματα τεχνολογίας της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) θα χρησιμοποιηθούν επίσης για να βελτιωθούν οι διοικητικές λειτουργίες στα ιδρύματα, όπως είναι η διαχείριση οικονομικών και ανθρωπίνων πόρων. Ο τελικός στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών, η αύξηση της αποδοτικότητας, η μείωση της γραφειοκρατίας και η μείωση των δαπανών. Αναμένεται ότι μέχρι το 2015 τα νέα συστήματα ΤΠΕ θα βρίσκονται σε πλήρη λειτουργικότητα στα τρία ιδρύματα.

Εξοπλίζοντας τα πανεπιστήμια με εκπαιδευτικά εργαλεία υψηλής ποιότητας

Ένας εκπρόσωπος των πανεπιστημίων δήλωσε ότι η εφαρμογή των νέων συστημάτων ΤΠΕ θα προσφέρει στα πανεπιστήμια, μεταξύ άλλων, την απαραίτητη υποδομή για να παρέχουν υψηλής ποιότητας προγράμματα εκπαίδευσης εξ αποστάσεως, τα οποία θεωρούνται βασικά για την ενίσχυση των προγραμμάτων δια βίου μάθησης των πανεπιστημίων.

«Ο γενικός σκοπός του έργου είναι η δημιουργία μιας κρίσιμης μάζας υποδομής για να καλλιεργηθεί και να προωθηθεί η αποδοτική χρήση της ΤΠΕ στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης της χώρας», είπε ο εκπρόσωπος. «Το έργο στοχεύει στη βελτίωση της ικανότητας για παροχή εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας και προσαρμογή του εκπαιδευτικού συστήματος στις ανάγκες της κοινωνίας της γνώσης και της στρατηγικής για την οικονομική και κοινωνική συνοχή».

«Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών έχουν εξελιχθεί σε βασικά εργαλεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο συνολικός στόχος της δημιουργίας του Ηλεκτρονικού Πανεπιστημίου είναι η διαμόρφωση ενός σύγχρονου περιβάλλοντος εργασίας, έρευνας και μάθησης προς όφελος της πανεπιστημιακής κοινότητας και της Κυπριακή κοινωνίας γενικά».


Συνολική και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση


Το έργο «Ηλεκτρονικό Πανεπιστήμιο» διαθέτει συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό ίσο με 12 000 000 EUR, με τη συμβολή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ να ανέρχεται στα 10 200 000 EUR μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος της Κύπρου «Βιώσιμη Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» για την προγραμματική περίοδο από το 2007 έως το 2013.


Ημερομηνία σύνταξης

05/03/2013