Διατήρηση του πληθυσμού του Κυπριακού γύπα (gyps fulvus)

Το έργο «Γύπας» στηρίζει το Κυπριακό περιβάλλον με την αύξηση του πληθυσμού των γυπών της με 25 πουλιά από την Κρήτη, καθώς και με τη δημιουργία και αναβάθμιση των εγκαταστάσεων υποδοχής και εγκλιματισμού στις δυο νήσους. Ο πληθυσμός των γυπών στην Κύπρο είχε μειωθεί από τουλάχιστον 100 άτομα τη δεκαετία του 1960, σε μόλις 10-11 πουλιά που ζουν σε άγρια κατάσταση το 2011, ενώ ο πληθυσμός των γυπών στην Κρήτη υπερβαίνει τα 700 άτομα.

 Πρόσθετα εργαλεία

 
Φιλοξενία των γυπών (Gyps fulvus) που μεταφέρθηκαν στην Κύπρο από την Κρήτη στον κλωβό εγκλιματισμού του Άγιου Ιωάννη, στην Πάφο. ©  Michalis Probonas/NHMC Φιλοξενία των γυπών (Gyps fulvus) που μεταφέρθηκαν στην Κύπρο από την Κρήτη στον κλωβό εγκλιματισμού του Άγιου Ιωάννη, στην Πάφο. © Michalis Probonas/NHMC

" Η ενδυνάμωση του πληθυσμού των γυπών στην Κύπρο θα αποτελέσει μια ισχυρή βάση από την οποία θα είναι εφικτή η προσέγγιση βιώσιμων επιπέδων και θα αποφευχθεί ο κίνδυνος του αφανισμού. Ταυτόχρονα, οι δράσεις στην Κρήτη που έχουν αναληφθεί για τη διατήρηση και τη διαχείρισή τους, θα συμβάλλουν για να παραμείνει υγιής και βιώσιμος ο πληθυσμός στην Κρήτη. "

Νίκος Κασίνης, Ανώτερος Λειτουργός της Υπηρεσίας Θήρας & Πανίδας, Κυπριακό Υπουργείο Εσωτερικών

Οι εταίροι ανέλαβαν δράση τόσο στην Κύπρο όσο και στην Κρήτη. Στην Κρήτη, εκπονήθηκε μια μελέτη για τον προσδιορισμό του αριθμού, των ηλικιών και της αναλογίας φύλων των γυπών που μπορούν να μεταφερθούν στην Κύπρο ετησίως, ενώ μια άλλη μελέτη εξέταζε τα γενετικά χαρακτηριστικά των γυπών της νήσου. Υλοποιήθηκε ένα πρόγραμμα σήμανσης και τηλεμετρίας για την παρακολούθηση του πληθυσμού και τα αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν μαζί με σχετικό πληροφοριακό υλικό.

Έγινε σύλληψη των γυπών, με προσοχή από τους εταίρους ώστε να μην συλληφθούν ενήλικα άτομα κατά την περίοδο αναπαραγωγής, και κατασκευάστηκαν εγκαταστάσεις για τα αιχμαλωτισμένα πουλιά. Αυτές περιλάμβαναν ένα κέντρο αποκατάστασης που πληρούσε όλες τις τεχνικές και κτηνιατρικές απαιτήσεις για τη φύλαξη των αιχμαλωτισμένων πουλιών και την επανένταξή τους στη φύση.

Νέες και αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις

Στην Κύπρο κατασκευάστηκαν ένας κλωβός φιλοξενίας και δυο ταΐστρες και αναβαθμίστηκε ένας υπάρχων κλωβός και μια ταΐστρα για να φιλοξενηθούν οι γύπες από την Κρήτη μέχρι να εγκλιματιστούν και να απελευθερωθούν. Οι ταΐστρες είναι κοντά στους κλωβούς φιλοξενίας ώστε να προσελκύουν αυτόχθονες γύπες. Επιτρέποντας στα αιχμάλωτα πουλιά να βλέπουν τα ελεύθερα, ενισχύεται ο εγκλιματισμός.

Ο πληθυσμός του Κυπριακού γύπα επιτηρήθηκε και απογράφηκε και τα δημοσιευμένα πορίσματα αποτελούν ένα λεπτομερές αρχείο των υπόλοιπων γυπών. Επίσης εκτελέστηκε μια γενετική ανάλυση του πληθυσμού.

Παράχθηκε πληροφοριακό υλικό και αναλήφθηκαν δραστηριότητες αύξησης της ευαισθητοποίησης ως μέρος της εκστρατείας για να πληροφορηθούν ομάδες όπως οι γεωργοί, οι κυνηγοί, οι μαθητές και οι πολιτικές αρχές για την ανάγκη να προστατευθούν οι γύπες και να ενδυναμωθεί ο πληθυσμός τους Δημιουργήθηκε ένας ιστότοπος και τοποθετήθηκε μια διαδικτυακή κάμερα, και έλαβε χώρα ένα διεθνές συνέδριο με τη συμμετοχή ειδικών από την Ευρώπη. Συνολικά, υπολογίζεται ότι αυτή η πρωτοβουλία δημιούργησε 18 θέσεις εργασίας.

Συνολική επένδυση και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

Η συνολική επένδυση για το έργο «Γύπας - Ενδυνάμωση του Κυπριακού πληθυσμού των Γυπών (Gyps Fulvus) με άτομα από την Κρήτη» είναι 710 369 EUR, εκ των οποίων η συμβολή του ευρωπαϊκού ταμείου περιφερειακής ανάπτυξης ανέρχεται σε 568 295 EUR από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ελλάδα - Κύπρος» για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

Ημερομηνία σύνταξης

22/05/2015