Κάντε κλικ εδώ για το ηλεκτρονικό πανεπιστήμιο (e-university)

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει ξεκινήσει ένα μακροπρόθεσμο έργο για να εξελιχθεί σε ηλεκτρονικό πανεπιστήμιο με σκοπό την προαγωγή της εκπαίδευσης και της έρευνας.

 Πρόσθετα εργαλεία

 
Η εκπαίδευση ετοιμάζεται να μεταβεί στην ψηφιακή εποχή στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Κύπρου Η εκπαίδευση ετοιμάζεται να μεταβεί στην ψηφιακή εποχή στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Κύπρου

Το έργο θα παρέχει στους φοιτητές, στους λέκτορες και σε άλλο προσωπικό μια εκτενή σειρά υπηρεσιών που θα βοηθήσει την εργασία τους από οποιοδήποτε γεωγραφική τοποθεσία.

Εργασία από οπουδήποτε και οποιαδήποτε ώρα

Το πενταετές έργο – το επονομαζόμενο e-CUT, που σημαίνει «ηλεκτρονικό Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου» (electronic Cyprus University of Technology) – στοχεύει να επεκτείνει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ώστε να παραδώσει ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον για έρευνα και εκπαίδευση. Η νέα υποδομή θα δώσει τη δυνατότητα σε όλα τα μέλη του πανεπιστημίου να εκμεταλλευτούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα εργαλεία πληροφορικής (ΙΤ) στις εκπαιδευτικές, διδακτικές, ερευνητικές, διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητές τους.

Η υπηρεσία συστημάτων πληροφορικής και τεχνολογίας του πανεπιστημίου που διαχειρίζεται το έργο, θα παρέχει στους τελικούς χρήστες ένα περιβάλλον καθολικής σύνδεσης, εφαρμογές που παρέχονται μέσω web όπου είναι δυνατόν, και δυνατότητες «εργασίας από οπουδήποτε».

Η μετάβαση σε περισσότερο ηλεκτρονική διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών, εκπαίδευσης και επικοινωνίας θα βοηθήσει το πανεπιστήμιο να λειτουργεί πιο αποδοτικά και να διαχειρίζεται καλύτερα τους πόρους του, μειώνοντας τη γραφειοκρατία. Οι φοιτητές και το προσωπικό θα έχουν έγκαιρη και ακριβή πληροφόρηση στη διάθεσή τους είτε είναι στο χώρο του πανεπιστημίου είτε όχι και χωρίς χρονικό όριο. Θα βοηθήσει επίσης την προσφορά εκπαίδευσης εξ αποστάσεως για την Κύπρο.

«Η υλοποίηση του έργου e-CUT είναι το κεντρικό θέμα για την προώθηση της αποστολής και τους στόχους ενός ασφαλούς, σύγχρονου, ευκίνητου και καινοτόμου πανεπιστημίου», είπε ο Φίλιππος Φιλίππου, Προϊστάμενος Υπηρεσίας Συστημάτων Πληροφορικής και Τεχνολογίας του πανεπιστημίου. «Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου θα είναι σε θέση να παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και να εφαρμόσει την πιο σύγχρονη και προηγμένη τεχνολογία και υποδομή, όχι μόνο στον ακαδημαϊκό χώρο αλλά και στην ευρύτερη κοινωνία.»

Προχωρώντας παραπέρα

Το πανεπιστήμιο έχει ήδη αναπτύξει ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την παροχή δημοσίευσης και μονόδρομης και αμφίδρομης επικοινωνίας. Η περαιτέρω επένδυση θα τους επιτρέψει να αναπτύξουν περισσότερες υπηρεσίες για φοιτητές, απόφοιτους και το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό.

Μετά το πέρας του έργου, το πανεπιστήμιο θα έχει αναπτύξει μια αρχιτεκτονική ενοποιημένων συστημάτων, βελτιώνοντας το συντονισμό και την επικοινωνία μεταξύ όλων των μελών του πανεπιστημίου. Οι νέες υπηρεσίες θα περιλαμβάνουν την παροχή στους φοιτητές ηλεκτρονικής προσβασιμότητας στις αναφορές βαθμολογίας και την εικόνα της καρτέλας τους στη δανειστική βιβλιοθήκη˙ την προσφορά προγράμματος της διδακτέας ύλης για τους λέκτορες και τους γραμματείς˙ την παροχή ενός μέσου στους πανεπιστημιακούς δασκάλους για να παρακολουθούν την πρόοδο των φοιτητών˙ θα επιτρέπουν την κράτηση αιθουσών συνεδριάσεων και εργαστηρίων˙ θα παρακολουθούν την οικονομική κατάσταση των προγραμμάτων έρευνας˙ και θα χειρίζονται τα συστήματα διαχείρισης των ανθρωπίνων πόρων. Κάθε χρήστης θα έχει εξουσιοδοτημένη πρόσβαση για να διασφαλιστεί η ασφάλεια της ανταλλαγής και πρόσβασης της πληροφόρησης μέσω των εφαρμογών που παρέχονται μέσω web.

Το έργο δεν θα βοηθήσει μόνο τα μέλη του πανεπιστημίου: Θα προαγάγει τη συνεργασία για τη γνώση και την καινοτομία σε όλη την Κύπρο, θα βελτιώσει τις δομές της ανωτέρας εκπαίδευσης και θα προσφέρει στους Κύπριους (και άλλους) που κατοικούν στο εξωτερικό, υποστήριξη για τη δια βίου μάθηση και την εκπαίδευση εξ αποστάσεως.

«Η δημοσιονομική κρίση κατέστησε το στόχο μας ακόμα δυσκολότερο να επιτευχθεί. Ωστόσο, πιστεύω ακράδαντα ότι με αμοιβαία κατανόηση, αποδοτική σύμπραξη και συνεργασία, θα έχουμε άριστα αποτελέσματα,» είπε ο κύριος Φιλίππου.


Ημερομηνία σύνταξης

19/12/2012