Κοινή πρωτοβουλία τονώνει την καινοτομία και τη μείωση του λειτουργικού κόστους στη περιοχή των Ελληνοβουλγαρικών συνόρων.

Ένα έργο ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας στη διασυνοριακή περιοχή της Ελλάδας και της Βουλγαρίας οδήγησε στην ανάπτυξη μιας καινοτόμου εργαλειοθήκης για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση υψηλού παραγωγικού κόστους των επιχειρήσεων στην περιοχή. Η πιλοτική εφαρμογή της εργαλειοθήκης σε 15 εταιρείες είχε ως αποτέλεσμα σημαντικά κέρδη στην παραγωγή και την απόδοση.

 Πρόσθετα εργαλεία

 
Απεικόνιση μέσω υπερύθρων πίνακα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας προκειμένου να αναγνωριστούν ενεργειακές απώλειες στη γραμμή παραγωγής ενός οινοποιείου με ετήσια παραγωγή 9 500 000 φιαλών 0,7 του λίτρου, που συμμετείχε στις πιλοτικές εφαρμογές μείωσης κόστους του CROSS.INNO.CUT (Ποτοποιία-Οινοποιία Θράκης ΑΒΕΕ).    © CROSS.INNO.CUT Απεικόνιση μέσω υπερύθρων πίνακα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας προκειμένου να αναγνωριστούν ενεργειακές απώλειες στη γραμμή παραγωγής ενός οινοποιείου με ετήσια παραγωγή 9 500 000 φιαλών 0,7 του λίτρου, που συμμετείχε στις πιλοτικές εφαρμογές μείωσης κόστους του CROSS.INNO.CUT (Ποτοποιία-Οινοποιία Θράκης ΑΒΕΕ). © CROSS.INNO.CUT

" «Όσον αφορά τα οφέλη μας από τη συμμετοχή στο έργο CROSS.INNO.CUT, μπορούμε να αναφέρουμε πως η εταιρεία μείωσε κατά 30 % το κόστος του μάρκετινγκ και επίσης επέτυχε μια αύξηση 10 % των πωλήσεων, ως αποτέλεσμα της ενσωμάτωσης της προτεινόμενης μεθοδολογίας και λύσεων στις λειτουργίες μας.» "

Χρήστος Γκίνης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, EUROCO AE

Το κίνητρο για το έργο αυτό απορρέει από την ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-Βουλγαρίας, ενώ παράλληλα προωθεί την κουλτούρα της καινοτομίας και των διασυνοριακών συνδέσεων μεταξύ των επιχειρήσεων στην περιοχή. Δόθηκε έμφαση στην ανάπτυξη μιας δυναμικής εργαλειοθήκης και μεθοδολογίας που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό υψηλών κοστολογίων στις παραγωγικές διαδικασίες των επιχειρήσεων και τη διαμόρφωση αποτελεσματικών σχεδίων δράσης που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για το μετριασμό τους.

Τεχνολογική συνεργασία στην καλύτερη μορφή της

Το έργο στηρίζεται στην έννοια των Καινοτόμων Τεχνικών Διαχείρισης (Ιnnovation Management Techniques-ΙΜΤ), μεθοδολογικές προσεγγίσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης των επιχειρήσεων μέσω της καινοτομίας. 

Μέσω της συνεργασίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην Ελλάδα και του Πανεπιστημίου «Neofit Rilski» στη Νοτιοδυτική Βουλγαρία, αναπτύχθηκε μια τεχνολογική πλατφόρμα που περιέχει μια εργαλειοθήκη ελέγχου για τις παραγωγικές διαδικασίες των επιχειρήσεων. Παράλληλα, 100 εταιρείες στη διασυνοριακή περιοχή επιλέχθηκαν χρησιμοποιώντας την καινοτόμο εργαλειοθήκη που αναπτύχθηκε από τα πανεπιστήμια. Μετά από έναν αυστηρό έλεγχο, αναπτύχθηκαν σχέδια δράσης για τη μείωση του κόστους για 33 εταιρείες, 14 εκ των οποίων τελικά υλοποιήθηκαν.

Εκτεταμένα οφέλη

Το έργο αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη ενός εργαλείου που επιτρέπει την αναγνώριση υπερβολικών κοστολογίων παραγωγής, με βάση αντικειμενικά και ποσοτικά δεδομένα. Κυρίως όμως, η εργαλειοθήκη μπορεί να προσαρμοστεί σε εταιρείες κάθε μεγέθους. Επιπλέον, το έργο τόνωσε τους δεσμούς μεταξύ της βιομηχανίας και της ακαδημαϊκής κοινότητας στην περιοχή. Το έργο έχει υλοποιήσει αποτελεσματικά το βασικό σκοπό του στόχου της Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας, δημιουργώντας τις δομές και αποδεικνύοντας τα οφέλη της διακρατικής συνεργασίας.

Το έργο αναγνωρίστηκε ως παράδειγμα καλής πρακτικής στην κατηγορία της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στο πρώτο Συνέδριο Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας το Μάϊο του 2014.


Συνολική επένδυση και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

Η συνολική επένδυση για το έργο «CROSS.INNO.CUT - Διασυνοριακή εφαρμογή καινοτόμων τεχνικών μείωσης λειτουργικού κόστους» ανέρχεται σε 1 334 373 EUR, εκ των οποίων 1 134 217 EUR είναι η συμβολή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ελλάδα-Βουλγαρία», για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.


Ημερομηνία σύνταξης

17/07/2015