Μεγαλύτερη υποστήριξη ΤΠΕ για ιαματικό τουρισμό και ηλ-υγεία

Το έργο Ιαματικός τουρισμός με τη χρήση καινοτόμων ΤΠΕ (IT Spa Tourism) στηρίζει την υγεία, τον τουρισμό και τον πολιτισμό στην περιοχή των Ελληνο-Βουλγαρικών συνόρων με τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος ΤΠΕ για τον ιαματικό τουρισμό και τις υπηρεσίες ηλ-υγείας. Αυτό θα επιτρέψει στις κοινότητες να λειτουργήσουν οι θερμές πηγές ως τουριστικά κέντρα υγείας προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες, καθώς και να παρέχουν ηλεκτρονικές κρατήσεις και σχόλια πελατών, με σκοπό την προσέλκυση περισσότερων τουριστών, συμπεριλαμβάνοντας και τουρίστες από το εξωτερικό.

 Πρόσθετα εργαλεία

 

" Αυτό το έργο αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία καινοτόμων τεχνολογιών πληροφορίας με στόχο τη βελτίωση του τουριστικού προϊόντος που παρέχουν οι θερμές πηγές, την αύξηση του ανταγωνιστικού τους πλεονεκτήματος έναντι άλλων μορφών τουρισμού και την προώθηση των θερμών πηγών στις συνοριακές περιοχές, καθώς και τη δημιουργία κοινών πακέτων τουρισμού. Το σύστημα ηλ-υγείας είναι ένα βήμα προς την κατεύθυνση της μετατροπής των ιαματικών πηγών σε τουριστικά κέντρα υγείας ικανά να παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. "

Παναγιώτης Ζαφειρίου, πρόεδρος Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας

Η ανάπτυξη ενός σύγχρονου καναλιού επικοινωνίας έχει συμβάλει στη δημιουργία ενός δικτύου ιαματικών πηγών εκατέρωθεν του συνόρου. Μια ιδιαιτερότητα αυτού του έργου είναι η παροχή ενός ενιαίου ολοκληρωμένου πληροφοριακού περιβάλλοντος σε καινοτόμες λειτουργίες και υπηρεσίες για διάφορες ομάδες-στόχους, όπως για άτομα με ειδικές ανάγκες και για τους ηλικιωμένους. Μια κεντρική διαδικτυακή πύλη περιέχει προωθητικό περιεχόμενο και πληροφορίες για δραστηριότητες του έργου, ενώ μια κεντρική πλατφόρμα που παρέχει πρόσβαση σε μια σειρά συστημάτων και υποσυστημάτων υποστηρίζει την αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους πελάτες.

Το έργο περιλαμβάνει έξι λειτουργίες. Η διαδραστική διαδικτυακή πύλη έχει εργαλεία πλοήγησης και υποσυστήματα για διαδραστικές υπηρεσίες και πιστοποίηση χρηστών, ενώ το σύστημα του ηλε-τουρισμού έχει υποσυστήματα για τη διαχείριση των τουριστικών υπηρεσιών και του ιαματικού κέντρου, καθώς και για διαδικτυακές κρατήσεις και ενοικίαση ειδικού εξοπλισμού.

Άμεση πληροφόρηση για επισκέπτες

Το σύστημα άμεσης πληροφόρησης δίνει πληροφορίες στους επισκέπτες για τις θερμές πηγές στην περιοχή και το σύστημα ηλ-υγείας παρέχει πρόσβαση σε μια κεντρική πλατφόρμα υγείας, πληροφορίες σχετικά με τοπικά σημεία ενημέρωσης για την ηλ-υγεία, καθώς και ένα υποσύστημα διαχείρισης της συσκευής χρήστη. Τα μέτρα για την ανάπτυξη και την υλοποίηση ολοκληρωμένων τουριστικών πακέτων περιλαμβάνουν τη δημιουργία ενός κοινού δελτίου διαμονής για όλες τις ιαματικές πηγές στο δίκτυο και επίσης έχουν ληφθεί ενημερωτικές δράσεις.

Το έργο αυξάνει την ευαισθητοποίηση για τα περιβαλλοντικά, επιχειρηματικά και κοινωνικά θέματα που συνδέονται με τον ιαματικό τουρισμό, ενθαρρύνοντας τη διαδικτυακή πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, καθώς κάνουν περισσότερο προσβάσιμο τον ιαματικό τουρισμό. Η ανοδική ζήτηση για ιαματική θεραπεία έχει οδηγήσει στην αύξηση των επενδύσεων σε ιαματικά κέντρα της περιοχής, καθώς και στην επέκτασή τους, παρέχοντας ευκαιρίες για ανάπτυξη, δημιουργία θέσεων εργασίας και κίνητρα για την επίσκεψη σε ιαματικές πηγές.

Ο ιαματικός τουρισμός αποτελεί σημαντική πηγή εσόδων για την Ελλάδα και τη Βουλγαρία και αποφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη, όπως επέκταση της τουριστικής περιόδου καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Η καινοτόμα χρήση ΤΠΕ αναμένεται να δώσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις ιαματικές πηγές.

Συνολική επένδυση και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

Η συνολική επένδυση για το έργο «IT Spa Tourism (Ιαματικός τουρισμός με τη χρήση καινοτόμων ΤΠΕ)» είναι 1 578 868 EUR, εκ των οποίων η συμβολή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ ανέρχεται σε 1 342 038 EUR από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ελλάδα - Βουλγαρία» γιατην προγραμματική περίοδο 2007-2013.

Ημερομηνία σύνταξης

20/07/2015