Διασυνοριακό ερευνητικό κέντρο επιλαμβάνεται περιβαλλοντικών και υγειονομικών προβλημάτων

Η περιβαλλοντική μόλυνση στην περιφέρεια των ελληνοβουλγαρικών συνόρων απαιτεί από κοινού παρακολούθηση, έρευνα και υγειονομικούς ελέγχους, καθώς και ενισχυμένη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών των δύο χωρών. Το νέο Διασυνοριακό Ερευνητικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Υγείας στο Kardzhali, από την Βουλγαρική πλευρά του συνόρου, προάγει τη διασυνοριακή συνεργασία σε αυτά τα θέματα.

 Πρόσθετα εργαλεία

 
Πρόσοψη του νέου Διασυνοριακού Ερευνητικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Υγείας © Jeni Staykova Πρόσοψη του νέου Διασυνοριακού Ερευνητικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Υγείας © Jeni Staykova

" Το νέο ερευνητικό κέντρο είναι σημαντικό για την περιφέρεια και για τις δύο χώρες. Θα παρέχει σε φοιτητές οικολογίας καλύτερες συνθήκες για να αναπτύξουν υψηλότερο επίπεδο επαγγελματικών και πρακτικών δεξιοτήτων σε ένα εργαστηριακό περιβάλλον. Αυτό θα βελτιώσει την ποιότητα της επαγγελματικής τους κατάρτισης και θα τους παρέχει μια καλύτερη ευκαιρία στην αγορά εργασίας. "

Αναπλ. Καθ. Jeni Staykova, Διασυνοριακό Ερευνητικό Κέντρο, Προϊσταμένη Έργου «Περιβάλλον και Υγεία»

Το έργο έχει στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και υγείας του τοπικού πληθυσμού μέσω του ελέγχου των περιβαλλοντικών συνθηκών και του αντίκτυπου που έχουν στην υγεία. Για αυτόν τον σκοπό, δημιουργήθηκε ένα διασυνοριακό σύστημα για την παρακολούθηση και ανάλυση των σχέσεων μεταξύ περιβάλλοντος και υγείας, παράγοντας αυξημένη περιφερειακή ερευνητική επάρκεια, και οικοδομώντας ένα συνεργατικό δίκτυο διασυνοριακών υπηρεσιών δημόσιας υγείας και κοινωνικών υπηρεσιών, καθώς και πληροφόρησης του κοινού σχετικά με τους κινδύνους στην υγεία από τη ρύπανση.

Τα κύρια αποτελέσματα είναι η ίδρυση του Ερευνητικού Κέντρου και του διαπιστευμένου του εργαστηρίου, καθώς και ένα σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών για τους τοπικούς παράγοντες, το οποίο μπορεί να λειτουργεί ως σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης κατά των κινδύνων στην υγεία από τη ρύπανση. Το Κέντρο παρέχει κατάρτιση και εξοπλισμό στους Βούλγαρους και Έλληνες εταίρους, διεξάγει πιλοτικές μελέτες και παρέχει σε φοιτητές πανεπιστημίου πρακτική εξάσκηση σε επιτόπια εργασία, ανάλυση και έρευνα.

Συλλογή δεδομένων και ελέγχου

Η εργασία στο Κέντρο περιλαμβάνει τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τα επίπεδα μόλυνσης καθώς και την παρακολούθηση του αντίκτυπου της μόλυνσης στην υγεία. Τα δεδομένα κοινοποιούνται σε εταίρους του έργου, ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη στην περιφέρεια και στο κοινό ώστε να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τα περιβαλλοντικά προβλήματα, οδηγώντας σε πιέσεις για τη μείωση της μόλυνσης.

Στο εργαστήριο, δείγματα στοιχείων που βρίσκονται στην ατμόσφαιρα, το νερό και το έδαφος, αναλύονται με σκοπό να αναπτυχθεί ένα κοινό ποιοτικό πρότυπο σύμφωνα με τα εθνικά σχέδια δράσης για το περιβάλλον και την υγεία. Ο φορητός εξοπλισμός δειγματοληψίας και ένα όχημα παντός εδάφους μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συγκεκριμένες ή επείγουσες δειγματοληψίες.

Ενισχυμένη γνώση για μελλοντικά οφέλη

Αυξημένη επάρκεια των περιφερειακών εμπειρογνωμόνων, μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση για θέματα περιβάλλοντος και υγείας, καθώς και δίκτυα παραγόντων που δημιουργήθηκαν από το έργο θα στηρίξουν μελλοντικές κοινές δράσεις και τη συνεχή ενίσχυση της περιφερειακής επάρκειας για την αντιμετώπιση υγειονομικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων. Αυτό θα βελτιώσει περαιτέρω την υγεία των κατοίκων της περιφέρειας.

Συνολική επένδυση και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

Η συνολική επένδυση για το έργο «RCEH - Διασυνοριακό Κέντρο Περιβάλλοντος και Υγείας» είναι 1 903 715 EUR, εκ των οποίων η συμβολή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ ανέρχεται σε 1 618 158 EUR από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ελλάδα-Βουλγαρία» για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

Ημερομηνία σύνταξης

20/07/2015