Εκμάθηση πολιτικών

Με τα έργα που λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη από την περιφερειακή και πολιτική συνοχής της ΕΕ, εκπονούνται σημαντικές μελέτες, αναλύσεις, αναφορές και αποτελέσματα, τα οποία μπορούν να ενθαρρύνουν την ανταλλαγή εμπειριών, γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών σε όλη την ΕΕ. Αυτή η βάση δεδομένων με δυνατότητα αναζήτησης δημιουργήθηκε πρωταρχικά για οργανωτές έργων, διαμορφωτές πολιτικών και άλλους επαγγελματίες για την προώθηση της εκμάθησης πολιτικών και περιέχει περιπτωσιολογικές μελέτες, εκ των υστέρων αναφορές αξιολογήσεων και άλλες συνόψεις σχετικά με τα έργα. Αυτά τα έγγραφα διατίθενται ελεύθερα μέσω αναζήτησης με τη χρήση των παρακάτω πεδίων.

 Πρόσθετα εργαλεία