REBUS: Κάνοντας τα δημόσια κτίρια της Ευρώπης πιο ενεργειακά αποδοτικά

Οκτώ εταίροι από οκτώ χώρες βοηθούν τις τοπικές αρχές να βελτιώσουν τον τρόπο σχεδιασμού, εφαρμογής και παρακολούθησης ανακαινίσεων για να καταστήσουν τα δημόσια κτίρια πιο ενεργειακά αποδοτικά. Το έργο REBUS ευαισθητοποιεί και αναπτύσσει δεξιότητες πάνω σε θέματα που σχετίζονται με την ενέργεια, μεταξύ των δημοσίων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού του δημόσιου τομέα. Ένας από τους στόχους είναι να δοθεί στις τοπικές αρχές η αναγκαία γνώση για τον σχεδιασμό Διαδρομής Ενεργειακής Ανακαίνισης (ΔΕΑ) για δημόσια κτίρια.

 Πρόσθετα εργαλεία

 
The REBUS project is making public buildings in eight European countries more energy efficient and creating awareness of this topic among civil servants ©REBUS The REBUS project is making public buildings in eight European countries more energy efficient and creating awareness of this topic among civil servants ©REBUS

" Η εύρεση τρόπων για τη χρήση λιγότερης ενέργειας και για την εξοικονόμηση χρημάτων, παρέχοντας καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες - αυτοί είναι οι κύριοι λόγοι για τους οποίους οι υπεύθυνοι για τη λήψη αποφάσεων από οκτώ ευρωπαϊκές χώρες συμμετείχαν στο Rebus. "

Sergio Gatteschi, συντονιστής έργου

Οι ΔΕΑ παρέχουν οδηγίες που βοηθούν τις τοπικές αρχές:

  • Στην ευαισθητοποίηση σχετικά με πιθανή εξοικονόμηση και αποδοτική χρήση πηγών·
  • Στη συλλογή παρατηρήσεων και δεδομένων σχετικά με τις ενεργειακές απαιτήσεις σε δημόσια κτίρια·
  • Στην επιλογή κτιρίων για ανακαίνιση· 
  • Στη σύνταξη προσφορών για τις ανακαινίσεις που περιλαμβάνουν ενεργειακά αποδοτικές γραμμές βάσης, στόχους και δραστηριότητες παρακολούθησης.

Οι ΔΕΑ αναπτύσσονται με τη βοήθεια παρατηρήσεων από επιτυχημένες εμπειρίες που συγκεντρώνονται μέσω της κοινοπραξίας REBUS και μέσω της εμπλοκής ενδιαφερόμενων μερών, ανταλλαγών προσωπικού και τακτικών εικονικών συναντήσεων. 

Ανάπτυξη ορθών πρακτικών

Οι εταίροι του έργου συνέταξαν μια «ανάλυση περιεχομένου» για να κατανοήσουν τις υφιστάμενες περιφερειακές διαδικασίες για την ανακαίνιση δημόσιων κτιρίων. Με βάση αυτές τις τρέχουσες θέσεις, προσδιορίστηκαν εμπειρίες και ανάγκες. Η ανάλυση αυτή χρησιμοποιήθηκε για την ενημέρωση σχετικά με την επιλογή ορθών πρακτικών που παρουσιάζουν βελτιώσεις ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια. 

Για παράδειγμα, η επικεφαλής περιφέρεια εταίρος της Τοσκάνης επικεντρώθηκε στην εμπειρία «RESHospitals», η οποία στοχεύει στη δημιουργία νοσοκομείων μηδενικών εκπομπών με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εφαρμόζοντας την ορθολογικότερη χρήση της ενέργειας και ακολουθώντας τις αρχές της οικολογικής απόδοσης. Έχουν επιτευχθεί εξαιρετικά αποτελέσματα όσον αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε πολλά τοπικά νοσοκομεία. Στην Ουγγαρία, ένα πρόγραμμα κατάρτισης για δημοσίους υπαλλήλους έχει πετύχει καλά αποτελέσματα στην ευαισθητοποίηση για την ανάγκη εξοικονόμησης ενέργειας.

Σχέδια δράσης

Το τελικό βήμα του έργου είναι να βοηθήσει τις συμμετέχουσες περιφέρειες να αναπτύξουν τα δικά τους σχέδια, τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε βελτιώσεις στα μέσα πολιτικής. Βασιζόμενα στα διδάγματα που αντλήθηκαν από τις διαπεριφερειακές δραστηριότητες του REBUS, τα σχέδια αυτά περιγράφουν τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν για τη βελτίωση της πολιτικής, μαζί με τα χρονοδιαγράμματα για την εργασία που πρέπει να αναληφθεί, τους συμμετέχοντες στη διαδικασία και το κόστος και τις πηγές πιθανής χρηματοδότησης. Κατά την κατάρτιση των σχεδίων τους, κάθε περιφέρεια μεταφέρει και προσαρμόζει ορθές πρακτικές από άλλες περιοχές εταίροι.

Το REBUS έχει διαδώσει τις ορθές πρακτικές ενεργειακής απόδοσης μέσω μιας εντατικής εκστρατείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μέσω πάνω από 30 συναντήσεων που διοργανώνονται σε διάφορες περιφέρειες της ΕΕ. Οι δραστηριότητες αυτές έχουν συγκεντρώσει το ενδιαφέρον, για τις δραστηριότητες του έργου, εκατοντάδων ενδιαφερόμενων φορέων και δημόσιων φορέων που επιθυμούν να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση των δημόσιων κτιρίων τους.

Συνολική επένδυση και χρηματοδότηση από την ΕΕ 

Η συνολική επένδυση για το έργο «REBUS - Ανακαίνιση ενεργειακά αποδοτικών κτιρίων» είναι             1 701 557 EUR, με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ να συνεισφέρει 1 431 714 EUR μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Interreg Europe» για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Η επένδυση αυτή εμπίπτει στην προτεραιότητα «Οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα».

 

Ημερομηνία σύνταξης

22/03/2019