"BalkanRoad" - Βοηθώντας τις αγροτικές επιχειρήσεις στην περιοχή των Βαλκανίων να γίνουν «πράσινες»

Ένα έργο που εφαρμόζεται σε πέντε χώρες παρέχει στους γεωργούς τα εργαλεία και τις γνώσεις για να καταστούν πιο φιλικοί προς το περιβάλλον. Το BalkanRoad βοηθά τις αγροτικές επιχειρήσεις να μειώσουν τα αποτυπώματα άνθρακα, νερού και αποβλήτων τους. Διευκολύνει την παραγωγή προϊόντων με οικολογική σήμανση στην Ελλάδα, την Κύπρο, τη Βόρεια Μακεδονία, την Αλβανία και τη Βουλγαρία.

 Πρόσθετα εργαλεία

 
Wine barrels at a pilot agribusiness that forms part of the BalkanRoad project, in Greece ©Maria Doula Wine barrels at a pilot agribusiness that forms part of the BalkanRoad project, in Greece ©Maria Doula

" Το BalkanRoad βοηθάει τις βαλκανικές αγροτικές επιχειρήσεις να στραφούν στη φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή, μειώνοντας το αποτύπωμα άνθρακα, νερού και αποβλήτων. Το έργο λαμβάνει παρατηρήσεις από τους αγρότες, αγροτικές επιχειρήσεις και τους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής και διευκολύνει τη συζήτηση μεταξύ τους, τοποθετώντας τους γύρω από το ίδιο τραπέζι και στοχεύοντας στη δημιουργία ενός κοινού βαλκανικού πρωτοκόλλου για τον κλάδο της γεωργίας που θα ενισχύσει τα τοπικά προϊόντα στις εθνικές και ευρωπαϊκές αγορές. "

Dr Maria Doula, διαχειρίστρια έργου BalkanRoad

Το BalkanRoad επιδιώκει να προστατεύσει το περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα εκσυγχρονίζει τις γεωργικές πρακτικές σε μια περιοχή που υστερεί σε σχέση με άλλα μέρη της Ευρώπης, από την άποψη αυτή. Για να πετύχει τους στόχους του, το έργο δουλεύει σε δυο τομείς. Πρώτον, αναπτύσσει στρατηγικές και τεχνολογίες για τη διατήρηση των φυσικών πόρων - έδαφος, νερό και αέρας - και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στη μείωση των αποβλήτων, ενώ ταυτόχρονα αυξάνουν την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση στα βαλκανικά αγροκτήματα. Δεύτερον, αναπτύσσονται κοινά πρωτόκολλα για την παραγωγή προϊόντων με οικολογική σήμανση, ώστε να εξασφαλίζονται βιώσιμες πρακτικές σε όλη την αλυσίδα γεωργικής παραγωγής, από το χωράφι στην αγορά. Τα πρωτόκολλα αυτά συμμορφώνονται με τη νομοθεσία της ΕΕ και τους στόχους μείωσης εκπομπών.

Το έργο δημιούργησε ένα πλήρως αυτοματοποιημένο, αξιόπιστο σύστημα - το εργαλείο ΔΡΟΜΟΣ - για καταγραφή, υπολογισμό και αξιολόγηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος αυτών των εμπορεύσιμων προϊόντων σε κάθε στάδιο παραγωγής και επεξεργασίας. Το εργαλείο είναι διαθέσιμο ως δικτυακή εφαρμογή και εφαρμόστηκε και δοκιμάστηκε σε τρία γεωργικά, πιλοτικά προγράμματα στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη Βόρεια Μακεδονία. Το BalkanRoad έχει υλοποιήσει πέντε νέες φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες που σχετίζονται με τη διαχείριση των υδάτων και των αποβλήτων και τέσσερις άλλες στον τομέα της πρόληψης της κλιματικής αλλαγής. 

Χάρτης πορείας για την αλλαγή

Η ανάπτυξη ενός «χάρτη πορείας για τα συστήματα βιώσιμων βαλκανικών αγροκτημάτων» αποτέλεσε κεντρικό αντικείμενο εργασιών, με τη συμμετοχή διάφορων εμπειρογνωμόνων από την κυβέρνηση, τη γεωργία, την εκπαίδευση και την επιστημονική έρευνα. Ο οδικός χάρτης ενσωματώνει γεωργικούς, περιβαλλοντικούς και ανθρώπινους στόχους με σκοπό τη βελτίωση των κινήτρων για την προστασία των πόρων και τη μείωση των αποβλήτων.

Στο έργο συμμετείχε μια πολυτομεακή ομάδα 15 ενδιαφερομένων μερών από τις πέντε συμμετέχουσες χώρες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της γεωργίας. Πέρα από την παροχή δεδομένων στην κοινοπραξία του έργου για την ανάπτυξη του οδικού χάρτη, έχουν προσδιορίσει πολιτικές και κυβερνητικά μέσα για την υιοθέτησή τους μέσω των εθνικών πολιτικών καθώς και της εφαρμογής τους σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. 

Για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του έργου, δημιουργήθηκε ένα ευρύτερο δίκτυο ενδιαφερομένων μερών, ο «ΔΡΟΜΟΣ για τη Βαλκανική Γεωργία». Το δίκτυο είναι έτοιμο να παρακολουθήσει τα αποτελέσματα του έργου, να εκφράσει τη γνώμη του κατά τη διάρκεια των διακρατικών διαλόγων και να διοχετεύσει δεδομένα και πληροφορίες στα αγροτικά, εμπορικά και κοινωνικά δίκτυα στα οποία συμμετέχει.

Συνολική επένδυση και χρηματοδότηση από την ΕΕ

Η συνολική επένδυση για το έργο «BalkanRoad: Αγροκτήματα  με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα, αποβλήτων και νερού. Κατευθυντήριες οδηγίες για στρατηγικές αειφόρου διαχείρισης του Βαλκανικού γεωργικού τομέα» είναι 1 284 723 EUR, με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ να συνεισφέρει 1 092 014 EUR μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Interreg V-B Βαλκάνια-Μεσόγειος» για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Η επένδυση αυτή εμπίπτει στην προτεραιότητα «Περιβάλλον και αποδοτικότητα πόρων».

 

Ημερομηνία σύνταξης

13/03/2019