Το γαλλικό δίκτυο BioCanteens επιδιώκει την προώθηση της χρήσης βιολογικών, τοπικών τροφίμων από σχολικά κυλικεία όλης της Ευρώπης

Το δίκτυο μεταφοράς BioCanteens προωθεί την προετοιμασία σχολικών γευμάτων χρησιμοποιώντας τοπικά βιολογικά τρόφιμα με σκοπό την προστασία της υγείας των ανθρώπων και του περιβάλλοντος. Οι επικεφαλής του έργου στοχεύουν στη μεταφορά καλών πρακτικών από τον δήμο Mouans-Sartoux, της περιφέρειας Provence-Alpes-Côte d'Azur της Γαλλίας, σε πόλεις όλης της Ευρώπης.

 Πρόσθετα εργαλεία

 
The BioCanteens project is spreading the message about the importance of cooking with locally grown, organic food, starting in school canteens. ©Creative Commons The BioCanteens project is spreading the message about the importance of cooking with locally grown, organic food, starting in school canteens. ©Creative Commons

" Η δυναμική που δημιουργήθηκε στο δίκτυο ώθησε τις πόλεις-εταίρους να υιοθετήσουν μια παγκόσμια προσέγγιση συμπεριλαμβάνοντας νέες πτυχές πάνω στις οποίες δεν είχαν εργαστεί στο παρελθόν. Το δίκτυο BioCanteens δημιούργησε μια νέα δυναμική η οποία ελπίζουμε να συνεχιστεί σε καθεμία από τις πόλεις, ακόμα και μετά την ολοκλήρωση του έργου. "

Nathan Begoc, Υπεύθυνος επικοινωνίας έργου BioCanteens

Ο δήμος Mouans-Sartoux, επικεφαλής εταίρος του έργου, κατάφερε να μειώσει τη σπατάλη τροφίμων σε σχολεία που συμμετείχαν στο έργο περίπου κατά 80 %, από περίπου 150 γρ. έως 30 γρ. ανά μερίδα. Το γεγονός αυτό αντισταθμίζει το κόστος μετάβασης στη χρήση βιολογικών προϊόντων. Οι συνοδευτικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες αυξάνουν την ευαισθητοποίηση των παιδιών σε ό,τι αφορά τα βιώσιμα τρόφιμα.

Στην Τροϊάν της Βουλγαρίας, ένα δημοτικό αγρόκτημα κατασκευάστηκε από το μηδέν για να παρέχει στα κυλικεία τοπικά βιολογικά προϊόντα. Στο Βασλούι της Ρουμανίας, τα κοινωνικά κυλικεία έχουν βελτιώσει την προσβασιμότητα σε γεύματα υψηλής ποιότητας για μειονεκτούσες ομάδες. Οι πόλεις-εταίροι έχουν βελτιώσει τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, ανέπτυξαν εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά και αύξησαν τον αριθμό των βιολογικών προϊόντων που χρησιμοποιούν.

Ευρύτερο όραμα

Χρησιμοποιώντας τα σχολικά κυλικεία ως αφετηρία, το ευρύτερο όραμα του έργου είναι η δημιουργία ενός ανθεκτικού, βιώσιμου τοπικού συστήματος τροφίμων. Στόχος του είναι η ανάπτυξη βιολογικών κυλικείων, η μείωση της σπατάλης των τροφίμων και η ενίσχυση τόσο της προσφοράς όσο και της ζήτησης βιολογικών προϊόντων σε πόλεις-εταίρους στο Βέλγιο, την Ιταλία, την Πορτογαλία, τη Βουλγαρία, την Ελλάδα και τη Ρουμανία. Στόχος είναι η συμμετοχή ενώσεων, παραγωγών, εμπόρων λιανικής πώλησης, πολιτών και πανεπιστημίων.

Οι καλές πρακτικές στον δήμο Mouans-Sartoux μπορούν να εφαρμοστούν εύκολα σε πόλεις-εταίρους και αλλού για να αυξηθεί αφενός η ποιότητα των γευμάτων και, αφετέρου, για να διευκολυνθεί η διαχείριση της κουζίνας. Οι εν λόγω πρακτικές δύνανται να υλοποιηθούν σε διάφορα στάδια της διαδικασίας τροφοδοσίας.

Αυτές οι πρακτικές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν το προσωπικό μιας κουζίνας να σχεδιάζει εναλλακτικά μενού και να προσαρμόζει το μέγεθος των μερίδων κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού και της προετοιμασίας των γευμάτων. Η καθοδήγηση κατά τη διάρκεια των γευμάτων μπορεί να συμβάλει στην εκπαίδευση των παιδιών και η σπατάλη τροφίμων μπορεί να ταξινομείται και να καταμετράται μετά τα γεύματα.

Δεσμοί μεταξύ εταίρων

Τον Ιανουάριο του 2019, οι επικεφαλής του έργου διοργάνωσαν μια τριήμερη διακρατική συνάντηση αφιερωμένη στις καλές πρακτικές, η οποία απευθύνονταν σε συντονιστές έργων και μάγειρων σχολείων. Αυτή περιλάμβανε μια συλλογική συνεδρία μαγειρικής σε ένα από τα σχολικά κυλικεία του δήμου Mouans-Sartoux, όπου οι εταίροι χωρίστηκαν σε ομάδες και μαγείρεψαν γεύματα που αντανακλούσαν την τοπική κουλτούρα των εταίρων. Ακολούθησε κοινό δείπνο.

Ο σκοπός της εν λόγω δράσης ήταν η δημιουργία δεσμών κατά τη διάρκεια μιας διασκεδαστικής ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ επαγγελματιών και η ανάδειξη της σημασίας της ενεργού συμμετοχής του προσωπικού μιας κουζίνας προκειμένου η πρωτοβουλία να είναι αποτελεσματική και βιώσιμη.

Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Urbact, του ευρωπαϊκού προγράμματος εδαφικής συνεργασίας που στοχεύει στην προώθηση μιας βιώσιμης και ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης σε πόλεις σε όλη την Ευρώπη. Το εν λόγω πρόγραμμα χρησιμοποιεί πόρους και τεχνογνωσία για να ενισχύσει την ικανότητα των πόλεων να κάνει βελτιώσεις σε τέσσερις τομείς: διακυβέρνηση, περιβάλλον, ένταξη και οικονομία.

Συνολική επένδυση και χρηματοδότηση από την ΕΕ

Η συνολική επένδυση για το έργο «BioCanteens» ανέρχεται στα 600 000 ευρώ, με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ να συνεισφέρει 458 723 ευρώ μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος «URBACT» για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Ημερομηνία σύνταξης

27/08/2020