Ενίσχυση των δυνατοτήτων καινοτομίας για την υγειονομική περίθαλψη στο σπίτι σε οκτώ ευρωπαϊκές περιφέρειες

Οκτώ ευρωπαϊκές περιφέρειες έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους για την προώθηση της καινοτομίας στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Το έργο Interreg Europe HoCare βοήθησε τους εταίρους να μοιραστούν καλές πρακτικές και να αναπτύξουν σχέδια δράσης που συμβάλλουν στη βελτίωση των πολιτικών και παρέχουν νέες υπηρεσίες για καινοτόμες λύσεις στην κατ’ οίκον υγειονομική περίθαλψη. Η συνεργασία ενισχύει τα περιφερειακά συστήματα καινοτομίας και βελτιστοποιεί τη χρήση των διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων της ΕΕ. Οι επακόλουθες καινοτομίες θα βοηθήσουν τον γηράσκοντα πληθυσμό της Ευρώπης να ζήσει πιο ενεργά και να παραμείνει ανεξάρτητος για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

 Πρόσθετα εργαλεία

 
The Interreg Europe HoCare project promotes collaboration for home healthcare solutions. ©Interreg Europe HoCare Project The Interreg Europe HoCare project promotes collaboration for home healthcare solutions. ©Interreg Europe HoCare Project

" Το έργο Interreg Europe HoCare κατάφερε να βελτιώσει τα μέσα πολιτικής των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων των συμμετεχουσών περιφερειών στον τομέα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης μέσω εντατικών ανταλλαγών μεταξύ των εταίρων και των περιφερειακών φορέων τους. "

Ελευθέριος Λοΐζου, συντονιστής έργου

Το HoCare συσπείρωσε περιφέρειες από την Κύπρο, τη Βουλγαρία, την Τσεχία, τη Λιθουανία, την Ουγγαρία, τη Ρουμανία, την Πορτογαλία και τη Σλοβενία. 

Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης του έργου, οι περιφέρειες αντάλλαξαν εμπειρίες και μοιράστηκαν 33 καλές πρακτικές οι οποίες θα μπορούσαν να υιοθετηθούν για να βελτιωθεί η υλοποίηση πολιτικών για την καινοτομία στον τομέα της κατ’ οίκον φροντίδας. Τα κυριότερα αποτελέσματα αυτών των εργασιών περιελάμβαναν την εκπόνηση αναλύσεων περιφερειακής κατάστασης, τη δημοσίευση κοινών θεματικών μελετών και εκθέσεων, καθώς και τη διοργάνωση 57 εκδηλώσεων εκμάθησης πολιτικής. Αυτό έθεσε τις βάσεις έτσι ώστε κάθε περιφέρεια να αναπτύξει σχέδια δράσης με στόχο τη βελτίωση των πολιτικών της, ενισχύοντας τα συστήματα καινοτομίας και δημιουργώντας νέες πολιτικές, προϊόντα και υπηρεσίες για την κατ’ οίκον περίθαλψη.

Κατά τη δεύτερη φάση του έργου τα σχέδια δράσης υλοποιήθηκαν υπό την εποπτεία των διαχειριστικών αρχών των περιφερειών που είναι υπεύθυνες για τη διανομή χρημάτων από διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία. Στόχος ήταν να βελτιωθεί η στρατηγική εστίαση, η διαχείριση και η εφαρμογή νέων έργων που αναπτύχθηκαν μέσω των σχεδίων, εξασφαλίζοντας παράλληλα την καλύτερη δυνατή χρήση ενδεχόμενης επένδυσης περίπου 22 500 000 EUR υπό την καθοδήγηση της ΕΕ.

Φέρνοντας την αλλαγή

Η προσέγγιση του έργου Interreg Europe, HoCare, ήδη επιφέρει θετικές αλλαγές στις πολιτικές που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην καινοτομία στην κατ’ οίκον φροντίδα. Για παράδειγμα, η Κύπρος δοκιμάζει νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας κατ’ οίκον φροντίδας, παίρνοντας έμπνευση από ένα πρόγραμμα που υλοποιείται στη Σλοβενία. Στη Βουλγαρία, η ανάπτυξη υπηρεσιών τηλεϊατρικής και τηλεϋγείας συμπεριλήφθηκε στην περιφερειακή στρατηγική καινοτομίας της χώρας. 

Μοντέλο συνεργασίας

Η ομάδα του έργου χρησιμοποίησε το γνωστό ως «μοντέλο συνεργασίας σε τέσσερα επίπεδα» κατά τη διάρκεια των εργασιών της. Το μοντέλο φέρνει σε επαφή χρήστες υπηρεσιών, επιχειρήσεις, ερευνητικούς οργανισμούς και δημόσιες αρχές για την παραγωγή καινοτομίας. Τέτοιες συμπράξεις μπορούν να επιτύχουν πολύ περισσότερα από έναν οργανισμό που εργάζεται μόνος του.

Βίντεο

 

Συνολική επένδυση και χρηματοδότηση από την ΕΕ

Η συνολική επένδυση για το έργο Interreg Europe, HoCare, είναι 1 247 673 EUR, με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ να συνεισφέρει 1 041 361 EUR μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Interreg Europe για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Η επένδυση αυτή εμπίπτει στην προτεραιότητα «Έρευνα και καινοτομία», υπό τον ειδικό στόχο 1.2 - Βελτίωση της καινοτομίας στην υλοποίηση πολιτικών.

 

Ημερομηνία σύνταξης

02/12/2019