"MELTEMI" - Διαχείριση των θαλάσσιων απορριμμάτων στην περιοχή των Βαλκανίων-Μεσογείου

Οι μαθητές, οι τοπικές κοινότητες και οι κυβερνητικοί υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής είναι μεταξύ εκείνων που εμπλέκονται σε ένα έργο το οποίο βρίσκει νέους τρόπους επίλυσης του προβλήματος των θαλάσσιων απορριμμάτων στις παραλίες και στις θάλασσες γύρω από την Αλβανία, την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Βουλγαρία. H Διακρατική νομοθεσία με στόχο την ενίσχυση και τη βελτίωση της νομοθεσίας για τα θαλάσσια απορρίμματα (MELTEMI) προσπαθεί να ενισχύσει τα νομικά πλαίσια και να αυξήσει την ικανότητα των δημόσιων φορέων και της ευρύτερης κοινωνίας να αντιμετωπίσουν αυτό το αυξανόμενο πρόβλημα.

 Πρόσθετα εργαλεία

 
Meltemi project participants cleaning beaches   ©Meltemi project 2017-2019 Meltemi project participants cleaning beaches ©Meltemi project 2017-2019

" Καθώς τα θαλάσσια απορρίμματα αποτελούν πλέον ανησυχητικό ζήτημα που απαιτεί συστημική αντιμετώπιση, το MELTEMI συγκεντρώνει όλους τους τομείς της κοινωνίας, από τα σχολεία και τον δημόσιο τομέα έως τις τοπικές διοικήσεις σε διάφορες χώρες, σε μια ολοκληρωμένη προσπάθεια ενημέρωσης, εκπαίδευσης και κατάρτισης με στόχο την ανάληψη δράσης. "

Νικόλαος Στρεφτάρης, συντονιστής έργου

Στο πλαίσιο του προγράμματος MELTEMI έχουν αναληφθεί μια σειρά συμπληρωματικών καθηκόντων με στόχο την ενίσχυση των προσπαθειών για τη μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων, μεταξύ των οποίων: 

  • Εκπόνηση βασικής αξιολόγησης των θαλάσσιων απορριμμάτων σε συγκεκριμένες παράκτιες ζώνες στη διασυνοριακή περιοχή· 
  • Επανεξέταση των υφιστάμενων εθνικών νομικών πλαισίων πολιτικής για τη νομική ρύθμιση των αποβλήτων και την προστασία του περιβάλλοντος από τα θαλάσσια απορρίμματα·
  • Υποβολή προτάσεων για βελτίωση των εν λόγω νομικών και πολιτικών πλαισίων και καθορισμός βέλτιστων πρακτικών σε διεθνές, εθνικό και τοπικό επίπεδο·
  • Παροχή βοήθειας στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων προκειμένου να αναπτύξουν σχέδια για τη μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων στην πηγή προέλευσής τους·
  • Αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού και ενίσχυση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σχετικά με τα θαλάσσια απορρίμματα.

Βασικό καθήκον της ομάδας Meltemi ήταν να προσφέρει εκπαίδευση και βοήθεια στις τοπικές αρχές, ώστε να μπορούν να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις και να υιοθετούν τις καταλληλότερες πρακτικές για τη μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων. Οι εν λόγω δραστηριότητες καθορίζονται στις προτάσεις εθνικών σχεδίων δράσης για κάθε συμμετέχουσα χώρα. 

Το τελικό στάδιο είναι η ενσωμάτωση αυτών των σχεδίων σε μια ενιαία, συνεκτική πρόταση διακρατικού σχεδίου δράσης που αντικατοπτρίζει τις ανάγκες ολόκληρης της διασυνοριακής περιοχής. Ο στόχος είναι να αναπτυχθεί μια συντονισμένη προσέγγιση σε ένα πρόβλημα που δεν σέβεται τα εθνικά σύνορα. Συνολικά 155 ενδιαφερόμενοι συμμετείχαν σε εργαστήρια όπου τους δόθηκε καθοδήγηση για την εκπόνηση των σχεδίων.

Δημόσια δέσμευση

Στο πλαίσιο του προγράμματος MELTEMI διοργανώθηκαν διάφορες δραστηριότητες προκειμένου να διαδοθεί το μήνυμα για τα θαλάσσια απορρίμματα. Δημιουργήθηκαν πέντε «Γαλάζια Καφέ» που επέτρεψαν στις τοπικές ομάδες να συμμετάσχουν στη δημιουργία των πλαισίων πολιτικής. Περίπου 150 άτομα συμμετείχαν σε αυτές τις συναντήσεις, οι οποίες διεξήχθησαν σε δημόσιους χώρους όπως καφετέριες και βιβλιοπωλεία.

Περισσότεροι από 450 μαθητές από 12 σχολεία συμμετείχαν στις αξιολογήσεις θαλάσσιων απορριμμάτων. Ενημερώθηκαν για την κλίμακα του προβλήματος σε εκπαιδευτικά σεμινάρια που διοργάνωσαν οι επιστήμονες του MELTEMI. Οι συνεντεύξεις στο ραδιόφωνο, οι παρουσιάσεις του έργου και η ισχυρή παρουσία στα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης βοήθησαν να προβληθούν τα θέματα στο ευρύτερο κοινό.

Video

Συνολική επένδυση και χρηματοδότηση από την ΕΕ

Η συνολική επένδυση για το έργο «MELTIMI: Διακρατική νομοθεσία με στόχο την ενίσχυση και τη βελτίωση της νομοθεσίας για τα θαλάσσια απορρίμματα» είναι 1 214 936 EUR, με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ να συνεισφέρει 1 032 695 EUR μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Interreg V-B Βαλκάνια-Μεσόγειος» για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Η επένδυση αυτή εμπίπτει στην προτεραιότητα «Καλύτερη δημόσια διοίκηση». 

 

Ημερομηνία σύνταξης

12/04/2019