Εδαφική συνοχή

Από το 1986 στόχος της πολιτικής για τη συνοχή είναι η ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής. Η συνθήκη της Λισαβόνας και η νέα υψηλού επιπέδου στρατηγική της ΕΕ (Ευρώπη 2020) εισήγαγαν μια τρίτη διάσταση: την εδαφική συνοχή.

Το θέμα αυτό τελεί υπό συζήτηση από τις αρχές της δεκαετίας του ΄90 και, με κάθε νέα χώρα που προσχωρεί στην ΕΕ, η ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην εξέλιξη του ευρωπαϊκού εδάφους γίνεται επιτακτικότερη.

Κύρια ζητήματα

Πώς θα μπορέσουμε:

 • να αξιοποιήσουμε τα πλεονεκτήματα όλων των εδαφών ώστε να συμβάλουν καλύτερα στη βιώσιμη και ισόρρροπη ανάπτυξη της ΕΕ στο σύνολό της;
 • να διαχειριστούμε το θέμα της συγκέντρωσης; Οι πόλεις έχουν θετικές και αρνητικές συνέπειες - εντατικοποίηση της καινοτομίας και της παραγωγικότητας αλλά και μόλυνση και κοινωνικός αποκλεισμός.
 • να βελτιώσουμε τη σύνδεση των περιοχών; Οι πολίτες πρέπει να μπορούν να ζήσουν όπου θέλουν, έχονταςκά δίκτυα και ευρυζωνικό Διαδίκτυο σε όλο το έδαφος της ΕΕ. πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες, αποτελεσματικές μεταφορές, αξιόπιστα ενεργεια
 • να αναπτύξουμε τη συνεργασία; Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και της κυκλοφοριακής συμφόρησης υπερβαίνουν τα παραδοσιακά διοικητικά σύνορα και, ως εκ τούτου, απαιτούνται νέες μορφές συνεργασίας μεταξύ των χωρών και των περιφερειών. Η στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας English και η στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη English αποτελούν παραδείγματα μιας νέας μακροπεριφερειακής προσέγγισης.
 • Urban-Rural linkages en

Η Πράσινη Βίβλος για την εδαφική συνοχή pdf (2008) σηματοδότησε την έναρξη μιας ευρείας διαδικασίας διαβούλευσης η οποία συνεχίζεται ως σήμερα στο πλαίσιο τακτικών συνεδριάσεων στις οποίες συμμετέχουν εμπειρογνώμονες από ολόκληρη την Ευρώπη. Από το 2013 η εδαφική συνοχή θα αποτελέσει αναπόσπαστο τμήμα της πολιτικής για τη συνοχή.

Με ποιους τρόπους θα μπορούσε η πολιτική συνοχής να βελτιώσει στο μέλλον την εδαφική συνοχή;

 • προωθώντας μια λειτουργική προσέγγιση της ολοκληρωμένης ανάπτυξης των περιοχών ως χώρων διαβίωσης των πολιτών
 • δίνοντας ώθηση σε πολιτικές με τοπική διάσταση en μέσω του διατομεακού συντονισμού των πολιτικών και της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, από το τοπικό έως το ευρωπαϊκό επίπεδο
 • ενθαρρύνοντας τη συνεργασία μεταξύ περιοχών με στόχο την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
 • βελτιώνοντας το επίπεδο γνώσεων για τις διάφορες περιοχές, με στόχο τον καλύτερο προσανατολισμό της ανάπτυξής τους

Έγγραφα αναφοράς

 • Territorial Agenda 2030 - A future for all places pdf en
 • European Spatial Development Perspective (ESDP) pdf en
 • Territorial Agenda of the EU. Towards a more competitive and sustainable Europe of diverse regions, 25 May 2007 pdf en
 • First Action Programme for the Implementation of the Territorial Agenda of the European Union, 23 November 2007 pdf en - Annex pdf en
 • Green Paper on Territorial Cohesion Turning territorial diversity into strength pdf en
 • Green Paper on Territorial Cohesion, the way ahead, Panorama Magazine, December 2008 pdf en
 • Sixth progress report on economic and social cohesion pdf en
 • Territorial Cohesion under the Looking Glass - Synthesis paper pdf en
 • "Territorial cohesion: unleashing the territorial potential" Background Document to the Conference on Cohesion Policy and Territorial Development: Make Use of the Territorial Potential! 10-11 December 2009, Kiruna, Sweden pdf en
 • The territorial State and Perspectives of the European Union, 2011 update pdf en
 • Territorial Agenda of the European Union 2020 pdf en
 • Background paper : "How to strengthen the territorial dimension of 'Europe 2020' and EU Cohesion Policy based on the Territorial Agenda 2020" pdf en
 • Territorial Agenda 2020 put in practice - Enhancing the efficiency and effectiveness of Cohesion Policy by a place-based approach en

Σεμινάρια